موضوعات = شرکت های کوچک و متوسط و بین المللی شدن
شبکه‌سازی و کسب دانش بین‌المللی در شرکت‌های کوچک و متوسط: نقش ذهنیت جهانی و میانجی‌گری گرایش کارآفرینی بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22034/jiba.2024.59765.2160

احمد سرداری؛ محمد شبیه زاده


دیجیتالی شدن و بلوغ صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط: تحلیل کتاب سنجی و مصورسازی

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 41-62

10.22034/jiba.2023.55858.2028

زهرا کاظمی سراسکانرود؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ آرین بختی