موضوعات = ورود و خروج، سرریز تکنولوژی، اسپین آفها و استارآپ ها از جنبه مسایل بنگاه