موضوعات = سایر
شناسایی‌ ابعاد و مولفه های مزیت رقابتی استراتژی بازاریابی سبز در صنایع غذایی کاله

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 179-197

10.22034/jiba.2022.51071.1873

مهدی حقیقی کفاش؛ محمدرضا علی زاده؛ بابک حاجی کریمی


نقش قابلیت نوآوری بر عملکرد صادرات با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 49-66

10.22034/jiba.2022.50028.1843

حبیب صنوبر؛ یونس جبار زاده؛ سید صمد حسینی


بررسی ضرورت فهم عمیق‌تر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 109-145

10.22034/jiba.2021.48294.1779

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی الیاسی


تدوین مدل مفهومی رفتار تجاری در صنعت سیمان ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 45-68

10.22034/jiba.2021.46159.1713

سیده مهسا حسینی؛ وحید ناصحی فر؛ محمدتقی تقوی فرد؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


ویژگی های سود پیش بینی شده توسط مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 141-159

10.22034/jiba.2019.9833

علیرضا فضل زاده؛ سهراب عبدی؛ کیمیا فضل زاده؛ اسد سلمانی هراب