مدیریت کسب و کار بین المللی (JIBA) - اهداف و چشم انداز