مدیریت کسب و کار بین المللی (JIBA) - واژه نامه اختصاصی