مدیریت کسب و کارهای بین المللی (JIBA) - راهنمای نویسندگان