مدیریت کسب و کار بین المللی (JIBA) - فرایند پذیرش مقالات