مدیریت کسب و کارهای بین المللی (JIBA) - بانک ها و نمایه نامه ها