طراحی مدل تاب‌آوری شبکه‌های همکاری در شرایط شیوع کرونا (مورد مطالعه شبکه توسعه اجتماعی رسالت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آثار شیوع ویروس کووید-19 از نظر ماهیت همانند برخی بلایای طبیعی غیرقابل پیش‌بینی است، بنابراین آمادگی برای واکنش در زمان کوتاه و با راندمان بالا حائز اهمیت است. شبکه‌های همکاری در مدیریت بحران می‌توانند موثر باشند اما خودشان تحت تأثیر آثار بحران قرار دارند و اغلب سطح عملیاتی آن‌ها دچار افت می‌شود و لازم است قابلیت‌های لازم برای تاب‌آوری را داشته باشند. هدف از این مطالعه طراحی مدل تاب‌آوری شبکه‌های همکاری با تاکید بر سیستم راهبری شبکه همزمان با وقوع یک بحران واقعی به نام شیوع کرونا ویروس است که به دلیل وجود پیچیدگی‌های مسأله، ذینفعان و نقش‌آفرینان متعدد و ابعاد متنوع از روش سیستم‌های نرم برای تحلیل آن استفاده شده است. بر این اساس ضمن بررسی و مصاحبه با مطلعین و ترسیم تصویر غنی وضع موجود، مدل تاب‌آوری راهبری شبکه با روش تکمیلی مدل‌سازی ساختاری تفسیری جامع ترسیم شد. نتایج مقایسه تصویر غنی و مدل ارائه شده نشان می‌دهد که قابلیت‌های پویا به عنوان سنگ بنای مدل تاب‌آوری شبکه عمل می‌نماید. بر همین اساس پیشنهاداتی ساختاری در جهت افزایش تاب‌آوری شبکه‌های همکاری در دوران شیوع ویروس و پسا کرونا ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Resilience Model of Collaborative Networks under Coronavirus Outbreak (Case study: Resalat social development network)

نویسندگان [English]

 • Ali Shahabi 1
 • Reza Radfar 2
1 Ph.D. in Technology Management, Department of Management and Economics ,Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Similar to any natural disaster, effects of Covid-19 virus outbreak are unpredictable in nature; therefore, it is of significance to be ready to react to uncertainties swiftly and efficiently. While collaborative networks can be effective in crisis management, they themselves are affected by the effects of the crisis and, often, their operational level may decline; therefore, they need to possess necessary capabilities to survive. The aim of this study is to design a resilience model of collaborative networks with emphasis on network management system under a real crisis, namely the outbreak of coronavirus. Given the complexity of the problem and the involvement of multiple stakeholders, this study applied soft systems methodology to analyze the whole problem. After reviewing related data, interviewing the informants, and drawing a rich picture of the current situation, the network leadership resilience model was formulated using the complementary method of total interpretive structural modeling. The results of the comparison between the rich picture and the presented model showed that the dynamic capabilities of such networks represented the cornerstone of the network resilience model. Accordingly, a number of structural proposals were made in order to increase the resilience of collaborative networks during the outbreak of the virus and the post-corona world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Collaborative Networks
 • Network Orchestration
 • Resilience
 • Dynamic Capabilities
 • Coronavirus
آذر، عادل، خسروانی، فرزانه، جلالی، رضا، (1395). تحقیق در عملیات نرم(رویکردهای ساختاردهی مسئله)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
شهابی، علی، عادل آذر، رضا رادفر، رضا اسدی فرد، (الف 1398). تحلیل چالش‌های راهبری شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری (مورد مطالعه: شبکه‌های منتخب در ایران)، فصلنامه مدیریت نوآوری، 8(2): 77-102.
شهابی، علی، آذر، عادل، رادفر، رضا، اسدی فرد، رضا، (ب 1398) تحلیل نقش راهبر در شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 7، شماره 1، ص9-36.
شکوری، بهرام. (1399). آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان و ایران، کمیسیونمعادنوصنایعمعدنیاتاقبازرگانیصنایع،معادنوکشاورزی ایران.
طیبی ابوالحسنی، سید‌امیرحسین، ابراهیمی، مهدی (1398). بازاندیشی مفهوم قابلیت‌های پویا، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 2(1):103-148.
ناصحی فر،  وحید،  دهدشتی شاهرخ، زهره، تقوی فر، محمدتقی،  فرزانه حسن زاده، ژاله ، (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت‌های پویا، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 1(3): 23-42. 
 
Alinaghian, L., (2012). Operationalising Dynamic Capabilities: A Supply Network Configuration Approach, University of Cambridge Engineering Department, Institute for Manufacturing.
Alinaghian, L., Razmdoost, K. (2018). How do network resources affect firms network-oriented dynamic capabilities?, Industrial Marketing Management, 71(1): 79-94.
Andres, B., Poler, R., Sanchis, R. (2015). Collaborative Strategies Alignment to Enhance the Collaborative Network Agility and Resilience, Risks and Resilience of Collaborative NetworksConferencepp 88-99.
Arsovski, S., Andre, P., Ðordevic, M., Aleksic, A. (2010). Resilience of automotive sector: a case study. In: Proceedings of 4th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia (May 2010), pp. 89–104. http://www.cqm.rs/2010/3.html
Bar-Tal, D., Halperin, E., de Rivera, J. (2007). Collective emotions in conflict situations: societal implications. Journal of social issues, 63(2): 441–460.
Bankes, S., (2010). Robustness, adaptivity, and resiliency analysis. In AAAI fall symposium: complex adaptive systems.https://www.aaai.org/ocs/index.php /FSS/FSS10/paper/ view File/2242/2643.
Brown, K. (2014). Global environmental change I: a social turn for resilience? Prog. Hum. Geogr. 38(1): 107–117 .
Camarinha-Matos, LM., Bénaben, F., Picard, W., (2015a). Risks and Resilience of Collaborative Networks, 16th IFIP WG 5.5, Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE 2015, Albi, France,, October 5-7, 2015, Proceedings.
Camarinha-Matos, L., Inês Oliveira, A., Ferrada, F. (2015b). Supporting Collaborative Networks for Complex Service-Enhanced Products, Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2015: Risks and Resilience of Collaborative Networks, pp. 181-192.
Camarinha-Matos, L.M., Afsarmanesh, H., Boucher, X. (2010). The role of collaborative networks in sustainability. In: Camarinha-Matos, L.M., Boucher, X., Afsarmanesh, H. (eds.) PRO-VE 2010. IFIP AICT, 336(1): 1–16.
Checkland, P., (1999). Soft Systems Methodology: A Thirty-Year Retrospective. Systems. Research and Behavioral Science 17.
Dhanaraj, CH., Parkhe, A., (2006). Orchestrating innovation networks, Academy of Management Review, 31(3):659–669.
Dixit, V., Verma, P., Tiwari, M. (2020). Assessment of pre and post-disaster supply chain resilience based on network structural parameters with CVaR as a risk measure, International Journal of Production Economics, 227(1), September 2020, 107655
Dolgui, A., Ivanov, D. Sokolov, B. (2018). Ripple effect in the supply chain: an analysis and recent literature, International Journal of Production Research, 56(1–2): 414–430.
Ferrada, F., Camarinha-Matos, L. (2015). An emotional support system for collaborative networks. In: Technological Innovation for Cloud-based Engineering Systems, pp. 42–53. IFIP AICT Series 450/2015. Springer, Berlin
Francis, R., Bekera, B. (2014). A metric and frameworks for resilience analysis of engineered and infrastructure systems. Reliab. Eng. Syst. Safety, 121(1): 90–103.
Gardet, E., Mothe, C., (2012). SME dependence and coordination in innovation networks, Journal of Small Business and Enterprise Developmen, 19(2):263-280.
Hosseini, S., Ivanov, D. (2019). A new resilience measure for supply networks with the ripple effect considerations: a Bayesian network approach. Annals of Operations Research, 1-27.
Ivanov, D. (2018). Supply chain management and structural dynamics control. In Structural Dynamics and Resilience in Supply Chain Risk Management (pp. 1-18). Springer, Cham
Janssen, M., Alexiev, A., Den Hertog, P. Castaldi, C., (2012). A multi-level multidimensional approach for measuring dynamic capabilities in service innovation management, Paper presented at the Paper presented at the DRUID 2012, 19-21 June, Copenhagen, Denmark.
Jassbi, J., Camarinha-Matos, L., Barata, J. (2015). A Framework for Evaluation of Resilience of Disaster Rescue Networks, Working Conference on Virtual Enterprises, Risks and Resilience of Collaborative Networks, pp 146-158.
Jüttner, U, S Maklan. (2011). Supply Chain Resilience in the Global Financial Crisis: An Empirical Study. Supply Chain Management, 16(4): 246–59.
Kagermann, H., Riemensperger, F. (2014). Smart Service Welt. Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Internetbasierte Dienste für die Wirtschaft. acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften - Arbeitskreis Smart Service Welt, Berlin
Kamalahmadi, M., Parast, M.M. (2016). A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research. International Journal of Production Economics, 171(1): 116-133 .
Kim, Y., Chen, Y.S., Linderman, K. (2015), Supply Network Disruption and Resilience: A Network Structural Perspective, Journal of Operations Management, 33–34(1): 43–59.
Klerkx, L., Aarts, N., (2013). The interaction of multiple champions in orchestrating innovation networks: Conflicts and complementarities, Technovation, 33(1): 193–210.
Levén, P., Holmströma,J., Mathiassen, L., (2014). Managing research and innovation networks: Evidence from agovernment sponsored cross-industry program, Research Policy, 43(1): 156– 168.
 Li, Y., .Zobel, C. (2020). Exploring supply chain network resilience in the presence of the ripple effect,International Journal of Production Economics, 228(1), October2020,107693,https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107693.
Lunnan, R.,McGaughey, s. (2019). Orchestrating international production networks when formal authority shifts, Journal of World Business, 54(1). 5, November 2019, 101000, https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101000.
Makkonen, H., Pohjola, M., Olkkonen, R., Koponen, A. (2013). Dynamic capabilities and firm performance in a financial crisis, Journal of Business Research, 67(1): 2707-2719.
Mckinsey company, (2020). Risk Practice COVID-19: Briefing note, March 30, 2020.
Milwood, P.A., Roehl, W.S., (2018). Orchestration of innovation networks in collaborative settings, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(6):2562-2582
Möller, K., Halinen, A., (1999). Business Relationships and networks: Managerial Challenge of Network Era, Industrial Marketing Management, 28(1):413-427.
Mustak, M., (2014).  Service innovation in networks: a systematic review and implications for business-to-business service innovation research, Journal of Business & Industrial Marketing, 29(2): 151-163.
Noran, O. (2014). Collaborative disaster management: an interdisciplinary approach. J. Comput. Ind. 65(6):1032–1040
Nordin, F., Ravald, A., Möller, K., Mohr, J., (2018). Network management in emergent high-tech business contexts: Critical capabilities and activities, Industrial Marketing Management, 74(1): 89-101.
Oliveira, A.I., Camarinha-Matos, L.M., (2014). Negotiation support for co-design of business services. In: Camarinha-Matos, L.M., Afsarmanesh, H. (eds.) Collaborative Systems for Smart Networked Environments. IFIP AICT, 434(1): 98–106.
Park, J., Seager, T.P., Rao, P.S., Convertino, M., Linkov, I. (2013). Integrating risk and resilience approaches to catastrophe management in engineering systems. Risk Anal. 33(3): 356–376
Pavlov, A., Ivanov, D., Dolgui, A., Sokolov, B. (2017). Hybrid fuzzy-probabilistic approach to supply chain resilience assessment. IEEE Transactions on Engineering Management, 65(2): 303-315
Pavlou, P.A. ElSawy, O.A. (2011). Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities, Decision Sciences Journal, 42(1): 239-273.
Picard, W. (2015). Resilient and Robust Human-Agent Collectives: A Network Perspective, Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE 2015: Risks and Resilience of Collaborative Networks, pp 79-87
Provan K. G. Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness, Journal of Public Administration Research and Theory, 18(2): 229-252.
Reeves, M., Fæste, L., Chen, C., Carlsson-Szlezak, P., Whitaker, K., (2020). How Chinese Companies Have Responded to Coronavirus, harvard business review, ECONOMICS & SOCIETY.
Rodriguez-Ulloa. RA., Montbrun, A., Martínez-Vicente, S., (2011). Soft System Dynamics Methodology in Action: A study of the Problem of Citizen Insecurity in an Argentinean Province, Syst Pract Action Res, 24(4): 275–323.
Rothaermel, F.T., Hess, A.M. (2007). Building dynamic capabilities: innovation driven by individual, firm, and network level effects, Organization Science, 18(1): 898-921.
Shahabi, A., Azar, A., Radfar, R., AsadiFard, R., (2019). Combining Soft Systems Methodology with Interpretive Structural Modeling and System dynamics for network orchestration: Case Study of the formal science and technology collaborative networks in Iran, systemic practice and action research, https://doi.org/10.1007/s11213-019-09490-z
Shishebori, D., Jabalameli, M. S., Jabbarzadeh. A., (2013). Facility location-network design problem: reliability and investment budget constraint. Journal of Urban Planning and Development, 140(3): 04014005.
Soni, U., Jain, V., Kumar, S. (2014). Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach. Computers & Industrial Engineering, 74(1): 11-25.
Stich, V., Kurz, M., Optehostert, F., (2015). Framework Conditions for Forming Collaborative Networks on Smart Service Platforms,  Working Conference on Virtual Enterprises, Risks and Resilience of Collaborative Networks, pp 193-200
Świerczek, A. (2014). The Impact of Supply Chain Integration on the ‘Snowball Effect’ in the Transmission of Disruptions: An Empirical Evaluation of the Model. International Journal of Production Economics. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.08.010.
Teece, D.J., (2018). Business models and dynamic capabilities, Long Range Planning, 51(1): 40-49.
Teece, D.J. Pisano, G. Shuen, A., (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, 18(7): 509–533.
Stich, V., Kurz, M., Optehostert, F. (2013). Framework Conditions for Forming Collaborative Networks on Smart Service Platforms, ,  Working Conference on Virtual Enterprises, Risks and Resilience of Collaborative Networks, 193-200.
 Xu, W.,  Zhong, M.,  Hong, Y., Lin, K. (2020). Enhancing community resilience to urban floods with a network structuring model, Safety Science, 127(1), https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104699
Zhao, K., Zuo, Z. Blackhurst, J.V. (2019). Modelling supply chain adaptation for disruptions: An empirically grounded complex adaptive systems approach, Journal of Operations Management, 65(2): 190-212. 
دوره 3، پیاپی ده - شماره پیاپی 10
ویژه نامه کرونا و کسب و کار
شهریور 1399
صفحه 95-116
 • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399