نحوه پرداخت هزینه های مقاله

هزینه ارسال مقالات: 

  

*   از ارسال کنندگان محترم مقالات در بدو ارسال مقاله مبلغی اخذ نمی‌شود اما برای مقالاتی که طبق نظر هیات تحریریه جهت ارسال به داوری مناسب تشخیص داده شوند مبلغ -/ 2.000.000 (دو میلیون) ریال هزینۀ داوری دریافت خواهد شد. در صورتی که مقاله‌ای پس از طی مراحل داوری در فرایند پذیرش نهایی و چاپ قرار گیرد واریز مبلغ -/ 4.000.000 (چهار میلیون) ریال علاوه بر مبلغ اولیه الزامی است.

 

  *  موارد فوق در مورد همه مقالاتی که از تاریخ 1398/08/01 به سامانه نشریه مدیریت کسب و کار بین‌المللی ارسال می شوند لازم الاجرا است و استرداد هرگونه مبلغ واریزی امکان پذیر نمی باشد.     1296  

 

 

 *   نحوه واریز هزینه : صاحبان مقالات، برای واریز مبالغ یاد شده می‌توانند از مسیر سایت دانشگاه تبریز: در بالای صفحه در قسمت *معاونتها* به *حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع* ؛ *مدیریت امور مالی* «فرم پرداخت آنلاین وجوه»  وارد شده، واحد دانشکده «کتابخانه مرکزی» و نوع درآمد، «مدیریت کسب و کارهای بین المللی» را فعال نموده و با یادداشتی در توضیحات اختیاری (توصیه می شود نام نویسنده مسئول و عنوان و یا کد مقاله درج شود) فرایند مذکور را تکمیل فرمایند.

سپس تصویر قبض پرداختی را "صرفا" از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.   

  

*   شماره حساب بانک تجارت با شناسه پرداخت   392072254116000110408013308478    قابل رؤیت در سامانه امور مالی دانشگاه.  

 

  * لینک صفحه مدیریت امور مالی جهت پرداخت هزینه های مزبور:    https://portal.tabrizu.ac.ir/payment  .