اهداف و چشم انداز

 

فصلنامه مدیریت کسب و کار  بین المللی  Journal of International Business Administration  (JIBA) تلاش دارد فضایی علمی برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحولات و پیشرفت ها ی دنیای علم و عمل در حوزه کسب و کار بین المللی را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم آورد. هدف اصلی آن توسعه زمینه تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم مربوط به کسب و کارهای بین المللی و ارایه محرک برای تحقیق و توسعه بیشتر در این حوزه است.  موضوعات شاخه M16  در طبقه بندی JEL هسته اصلی تمرکز فصلنامه محسوب می شود و مطالعه آثار بین المللی شدن ، از لایه های اولیه آن یعنی صادرات و واردات مستقیم تا شراکت های راهبردی و تشکیل کنسرسیوم، سرمایه گذاری مشترک ، لیسانس و فرانشیر و نظایر آن بر مولفه های مختلف سازمان و مدیریت مورد تاکید خاص مجله است. لذا کلیه مقالات واصله در زمینه مطالعات تجربی، تحولات و پیشرفتهای نظری و روش شناختی در کسب و کارهای بین المللی داوری می شوند.

حوزه های اصلی

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

معیارهای محوری مدیریت کسب و کار بین المللی (Major Issues of International Business Administration  )

1

مدیریت استراتژیک

Strategic Management

2

 مدیریت بازاریابی

Marketing Management

3

مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی

HRM $ OB

4

مدیریت مالی 

Financial Management

5

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

IT & E-Commerce

6

مدیریت زنجیره تامین، تولید و عملیات

Supply Chain, Operation and Production Management

7

کارآفرینی

Entrepreneurship

8

سایر موضوعات مدیریت کسب و کار بین المللی

Contemporary Issues

مدیریت استراتژیک در مدیریت کسب و کار بین المللی (Strategic Management Issues of International Business Administration)

1

بین المللی شدن کسب و کار ، کارکردها و اثربخشی بنگاه

Internationalization of Business, Firms Functions and Effectiveness

2

شراکت های راهبردی و همکار های بین المللی در سطح بنگاه

Strategic Alliances and International Cooperation at the Enterprise level

3

 مسایل اجرا و  کنترل استراتژی در کسب و کارهای بین المللی

Strategy Implementation and Control Issues in International Business

4

فضای کسب و کار بین المللی و بنگاه

International Business Environment and Firms

5

مزیت رقابتی بنگاه در سطح بین المللی

Competitive Advantage on the International Level

مدیریت بازاریابی در مدیریت کسب و کار بین المللی ( Marketing Issues of International Business Administration)

1

استراتژی های بازاریابی بین المللی 

International Marketing Strategies

2

 رفتار مصرف کننده در بازاریابی بین المللی

Consumer Behavior in International Marketing

3

 مدیریت برندهای جهانی

Managing Global Brands

4

تحقیقات بازاریابی بین المللی

International Marketing Research

5

ابعاد و اقدامات بازاریابی بین المللی

International Marketing Dimensions and Actions

مدیریت منابع انسانی در مدیریت کسب و کار بین المللی (Human Resource Issues of International Business Administration)

1

مسایل منابع انسانی و رفتار سازمانی بین المللی

International HRM $ OB

2

جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی

Globalization and Human Resource Management

3

مهارتهای مدیریتی بین المللی

International Management Skills.

4

مدیریت منابع انسانی استراتژیک

SHRM

5

فرهنگ، قومیت، ارزشها ی بین المللی و بنگاه

Culture, Ethnicity, International Values and Firm

مدیریت مالی در مدیریت کسب و کار بین المللی (Financial Management Issues of International Business Administration   )

1

مدیریت مالی و سرمایه گذاری در بنگاههای بین المللی  

Financial Management and Investment in International Business

2

حسابداری در بنگاههای بین المللی

Accounting Issues of International Business

3

حسابرسی در بنگاههای بین المللی

Auditing Issues of International Business

4

حاکمیت شرکتی در بنگاهای بین المللی

Corporate Governance in International Business

5

فساد، پولشویی و جرایم مالی در کسب و کارهای بین المللی

Corruption, Money Laundering and Financial Crime in International Business

فناوری اطلاعات  و تجارت الکترونیک در  مدیریت کسب و کار بین المللی (Information Technology & E- Commerce Issues of International Business Administration)

1

تجارت الکترونیک بین المللی

International E-Commerce

2

مدل های کسب و کار الکترونیکی

E-Business Models

3

شبکه های اجتماعی و کسب و کار بین المللی

Social Networking and International Business

4

مدیریت دانش و کسب و کار بین المللی

Knowledge Management and International Business

5

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و کسب و کار بین المللی

MIS and International Business

مدیریت زنجیره تامین، تولید و عملیات در  مدیریت کسب و کار بین المللی ( Supply Chain Issues of International Business Administration)

1

مدیریت پروژه های بین المللی

International Project Management

2

مدیریت زنجیره تامین و عملیات بین المللی

Supply chain Management and International Operations

3

مدیریت تکنولوژی، توسعهمحصول و نوآوری در در کسب و کار بین المللی

Technology Management, development and innovation in International Business

4

مدیریت تولید و عملیات در کسب و کارهای بین المللی

Production and Operations Management in International Business

5

برونسپاری و استراتژی های عملیاتی در کسب و کارهای بین المللی

Outsourcing and Operational Strategies in International Business

کارآفرینی در  مدیریت کسب و کار بین المللی ( Entrepreneurship Issues of International Business Administration)

1

کارآفرینی بین المللی

International Entrepreneurship

2

بین المللی شدن، ظرفیت جذب، نوآوری، خلاقیت ، یادگیری و منحنی تجربه

Internationalization, the Adsorption Capacity, Innovation, Creativity, Learning and Experience Curve

3

شرکت های دانش بنیان و بین المللی شدن 

Knowledge-based Firms and Internationalization

4

شرکت های کوچک و متوسط و بین المللی شدن

SME,s and Internationalization

5

ورود و خروج، سرریز تکنولوژی، اسپین آفها و استارآپ ها از جنبه مسایل بنگاه

Business Issues of Entry and Exit, Technology Spillovers, Spin-offs and Startups

سایر مباحث مرتبط با کسب و کار بین المللی ( Other Issues of International Business Administration )

1

ساختار سازمانی بین المللی

International Organizational Structure

2

اخلاق در کسب و کار بین المللی

Ethics in International Business

3

اقتصاد مقاومتی، تحریم و بایکوت در کسب و کار بین المللی

Resistance economics, Sanctions , Boycott , International Business

4

قراردادها ، مذاکرات و کسب و کار بین المللی

Contracts, negotiations and International Business

5

توریسم و صنعت میزبانی بین المللی

International Tourism and Hospitality Industry