نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی (JIBA) - پرسش‌های متداول