پرسش‌های متداول

هزینه های ارایه مقاله در این نشریه چقدر است و چگونه می توانم پرداخت کنم؟

هزینه ارسال مقالات: 


 


*   از ارسال کنندگان محترم مقالات در بدو ارسال مقاله مبلغی اخذ نمی‌شود اما برای مقالاتی که طبق نظر هیات تحریریه جهت ارسال به داوری مناسب تشخیص داده شوند مبلغ -/ 1.000.000 (یک میلیون) ریال هزینۀ داوری دریافت خواهد شد. در صورتی که مقاله‌ای پس از طی مراحل داوری در فرایند پذیرش نهایی و چاپ قرار گیرد واریز مبلغ -/ 3.000.000 (سه میلیون) ریال علاوه بر مبلغ اولیه الزامی است.


 


 *  موارد فوق در مورد همه مقالاتی که از تاریخ 1398/08/01 به سامانه نشریه مدیریت کسب و کار بین‌المللی ارسال می شوند لازم الاجرا است و استرداد هرگونه مبلغ واریزی امکان پذیر نمی باشد.     1296  


 


 


 


*   نحوه واریز هزینه : صاحبان مقالات، برای واریز مبالغ یاد شده می‌توانند از مسیر سایت دانشگاه تبریز* قسمت واحدهای سازمانی* حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع* مدیریت امور مالی اقدام و با پر کردن «فرم پرداخت آنلاین وجوه» از قسمت « واحد دانشکده - کتابخانه مرکزی » با انتخاب «نشریه» مورد نظر در قسمت « نوع درآمد - مدیریت کسب و کارهای بین الملی»  و تکمیل اطلاعات درخواستی دیگر در ذیل آن، فرایند را تکمیل کنند و سپس تصویر قبض پرداختی را از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.   


 


*   شماره حساب 8606912162 نزد بانک ملت با شناسه پرداخت 110498015142  قابل رؤیت در سامانه امور مالی دانشگاه.  


 


 * لینک صفحه مدیریت امور مالی جهت پرداخت هزینه های مزبور:    https://portal.tabrizu.ac.ir/payment  . 

How long does the average review period take?

The length of the review varies depending on the length of the reviewers' response. 

How much does it cost to submit an article to this publication and how can I pay?

Cost of submitting articles:  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

         • No fee will be charged from the respective submitters of the articles at the beginning of the submission of the article, but for articles that are considered suitable for submission to the arbitration according to the editorial board, the amount of - 1.000.000 (one million) Rials will be charged. If an article is in the final acceptance and publication process after the judging process, a deposit of - / 3,000,000 (three million) Rials in addition to the initial amount is required.     


         • The above is applicable to all articles that are sent to the International Business Management Journal system from 23/10/2019 and it is not possible to refund any deposit amount.   


         • How to pay the fee: 
         The owners of the articles can deposit the mentioned amounts through the website of the University of Tabriz * Organizational Units section * Vice Chancellor for Resources Support and Development * Financial Management by filling out the "Online Payment Form" from the "Faculty Unit" section - "Central Library" by selecting the "publication" in the section "Revenue type - management of international businesses" and completing other requested information below it, complete the process and then send the image of the payment receipt through the publication system.   


         • Account number 8606912162 with Bank Mellat with payment ID 110498015142 , visible in the university financial system.