نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی (JIBA)