اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدصمدحسینی

مدیریت منابع انسانی دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

s.hosseinitabrizu.ac.ir
041-33392375
0000-0002-8295-0549

سردبیر

ناصر صنوبر

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

sanoubartabrizu.ac.ir
041-33392375
0000-0002-7354-0222

دبیر اجرایی

یونس جبارزاده

مدیریت تولید و عملیات استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

yjabarzadetabrizu.ac.ir
041-33392345

مدیر داخلی

صمد رحیمی اقدم

مدیریت منابع انسانی دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

s.rahimitabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

داود بهبودی

اقتصاد منابع و اقتصاد بین الملل استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

dbehbuditabrizu.ac.ir

طهمورث حسنقلی پور یاسوری

مدیریت بازرگانی استاد ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

زهره دهدشتی شاهرخ

مدیریت بازاریابی استاد گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

dehdashtishahrokhatu.ac.ir

فریبرز رحیم نیا

مدیریت استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

r_niaum.ac.ir

محمد عباس زاده

جامعه‌شناسی - پژوهشگری استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

m-abbaszadehtabrizu.ac.ir

رضا سپهوند

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه لرستان

sepahvand.relu.ac.ir

علی مروتی شریف آبادی

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

alimorovatiyazd.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محسن نظری

اقتصاد استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

mohsen.nazariut.ac.ir

محمد فاریابی

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

infodrfaryabi.com
041-33392339

مهدی حقیقی کفاش

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

m.haghighiatu.ac.ir

ناصر صنوبر

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

sanoubartabrizu.ac.ir
04133392287
0000-0002-7354-0222

علیرضا فضل زاده

حسابداری مالی دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

fazlzadehtabrizu.ac.ir
041-33300054

نادر مظلومی

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

nadermazloomigmail.com

وحید ناصحی فر

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

infonasehifar.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

اژدر کرمی

مدیریت استراتژیک دانشیار مدیریت استراتژیک، گروه کسب و کار & مدیریت و بازاریابی، دانشگاه بنگور انگلستان

a.karamibangor.ac.uk
0044 -1248 38 8350

کَرَم کارابولوت

سیاست اقتصادی استاد تمام گروه اقتصاد- سیاست اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه آتاترک، ارزروم، ترکیه.

kerematauni.edu.tr

گَرِث گریفیث

مدیریت و کسب و کار استاد مدیریت و کسب و کار، مدیر گروه کسب و کار مدیریت و بازاریابی، دانشگاه بنگور انگلستان

gareth.griffithsbangor.ac.uk

عمر سلجوک امسن

اقتصاد بین الملل استاد تمام، گروه اقتصاد توسعه و بین الملل، دانشگاه آتاتورک

avesis.atauni.edu.tr/osemsen
osemsenatauni.edu.tr
+90 442 231 3818

کارشناس نشریه

خانم قلی زاده

کارشناس نشریه مدیریت کسب و کار بین المللی

jibatabrizu.ac.ir
04133392356

صفحه آرا

حامد یامی

آموزش زبان انگلیسی / حقوق کارشناس پژوهشی

hamed_yami2014tabrizu.ac.ir
04133392757