اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 675
تعداد پذیرش 127
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 476
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 415

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 195
تعداد مشاهده مقاله 143285
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 91936
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 31 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 138 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 94 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 20 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 19 %