مدلسازی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و تکنیک دیماتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 دانشیار گروه مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jiba.2021.43213.1589

چکیده

در انقلاب صنعتی چهارم، ظهور تکنولوژی های بزرگی نظیر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، منجر به تغییرات گسترده در مدلهای کسب و کار شده است که در این میان، بانکها، سهم بزرگتری را از این تحولات داشته اند. علی رغم تحقیقات انجام شده در زمینه تغییر مدل کسب و کار در انقلاب صنعتی چهارم، موضوع تحول در زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم تقریباً مغفول مانده است.
از این رو در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، به منظور شناخت متغیر های تاثیرگذار و درک روابط موجود، با به کارگیری تکنیک دیماتل فازی و رویکرد مدلسازی پویایی سیستم، یک مدل پویا ارائه شود، که با ترسیم نمودارهای علی حلقوی ، به شناخت بهتر نقش انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی کمک نماید. نتایج نشان دهنده این است که اتصال بازیگران جدید به زنجیره تامین خدمات بانکی، همکاری بین سازمانها، اشتراک سیستماتیک اطلاعات مشتریان بین شرکا، سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات بانک و توسعه زیرساخت های بانکداری دیجیتال توسط بانک مرکزی، به ترتیب دارای بیشترین تاثیرگذاری و اعتماد از طریق سودمندی درک شده و پایداری زنجیره تامین دارای بیشترین تاثیر پذیری در مدل تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر توسعۀ بانکداری دیجیتال می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of the Industry 4.0 on the Banking Supply Chain Using Fuzzy Dimatel Technique

نویسندگان [English]

  • Vahid Shahabi 1
  • adel azar 2
  • Farshad faezy razi 3
  • mirfeyz fallah shams 4
1 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
4 Associate Professor of Financial Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

in the industry 4.0 the emergence of major technologies such as artificial intelligence and the Internet of Things has led to widespread changes in business models, with banks having a larger share of these developments. Despite the research done to change the business model in the Fourth Industrial Revolution, the issue of change in the banking supply chain in the industry 4.0, has been almost neglected.
Therefore, in this article, after reviewing the research conducted in this field, in order to identify the influential variables and understand the existing relationships, using a fuzzy dimatel technique and system dynamics modeling approach, a dynamic model is presented, which with Drawing Circular diagram to help better understand the role of the industry 4.0 on the supply chain of banking services. The results show that the connection of new actors to the supply chain of banking services, cooperation between organizations, systematic sharing of customer information between partners, investment in the IT department of the bank and development of digital banking infrastructure by the central bank, respectively, have the most impact and trust. Through perceived usefulness and supply chain stability, it has the greatest impact on the model of the impact of the industry 4.0 on the development of digital banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry 4.0
  • Banking Supply Chain
  • System Dynamics
  • Fuzzy Dimatel
اسعدی، مرضیه. (1398)، انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال: پیشران‌های رشد اقتصادی پایدار، دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال چهارم، شماره 3 (پیاپی: 71) شهریور ماه 739 
بنائی، سیدمجتبی و سیدهادی موسوی (1391)، رهیافت‌های نوین در هوش تجاری، اولین کارگاه ملی رایانش ابری، تهران، دانشگاه امیرکبیر.    
سلامتی‌طبا، سیده‌سارا و بیگی، مهدی و اکبری، عباس. (1396)، بانکداری دیجیتالی؛ انقلابی در صنعت بانکداری، هفتمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، تهران.  
عسکری، طیبه، نعیم صدیق، علی، عبدالشاه، محمد. (1398)، تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال، فصلنامه راهبرد، سال بیست هشتم، شماره دو، پاییز 1398، صص 34-5.   
منصوری، سعیده، آذر، عادل، دیواندری، علی، رمضانیان، رسول. (1398). ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی عاﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎن زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﻄﻖ ﻏﻠﺒه ﺧﺪﻣﺖ. مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 3، سال 10-2017، صفحات 66-688   
 
Alkhowaiter, W. A. (2020). Digital payment and banking adoption research in Gulf countries: A systematic literature review. International Journal of Information Management53, 102102.
Bandara, O., Vidanagamachchi, K., & Wickramarachchi, R. (2019, March). A model for assessing maturity of Industry 4.0 in the banking sector. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bangkok, Thailand (pp. 1141-1150).
Bogdan, M., & Adriana, S. A. V. A. (2018). Supply chain finance, a solution to improve business efficiency. ACTA TECHNICA NAPOCENSIS-Series: APPLIED MATHEMATICS, MECHANICS, and ENGINEERING61(4).
Cook, S. (2017). Selfie banking: is it a reality? Biometric technology today2017(3), 9-11.
Dalenogare, L. S., Benitez, G. B., Ayala, N. F., & Frank, A. G. (2018). The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance. International Journal of Production Economics204, 383-394.
David, L., & Kaulihowa, T. (2018). The Impact of E-Banking on Commercial Banks’ Performance in Namibia. International Journal of Economics and Financial Research4(10), 313-321.
de Sousa Jabbour, A. B. L., Jabbour, C. J. C., Godinho Filho, M., & Roubaud, D. (2018). Industry 4.0 and the circular economy: a proposed research agenda and original roadmap for sustainable operations. Annals of Operations Research270(1-2), 273-286.
Dewar, N. J., Diatha, K. S., & Yadavalli, V. S. (2011). Social networks, the banking supply chain and financial inclusion in South Africa: A Framework.
Frank, A. G., Dalenogare, L. S., & Ayala, N. F. (2019). Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. International Journal of Production Economics210, 15-26.
Horváth, D., & Szabó, R. Z. (2019). Driving forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? Technological Forecasting and Social Change146, 119-132.
Hyman, G. (n.d.). Are You a Banker or a Visionary? Fintech Focus. (2015). Industry 4.0: Challenges and solutions for digital transformation and use of exponential technologies. Deloitte.
KPMG. (2017/2018). Technology challenges for Dutch banks in the digital era. Banking Systems Survey, KPMG.
Malik, A. A., Masood, T., & Kousar, R. (2020). Reconfiguring and ramping-up ventilator production in the face of COVID-19: Can robots help? arXiv preprint arXiv:2004.07360.
Marcos, M., Suárez, S., Marcos, M., Fernández-miranda, S. S., Marcos, M., Peralta, M. E. and Aguayo, F. (2017) The challenge of integrating Industry in the degree of Mechanical Engineering. Procedia Manufacturing 13 (1) 1229–1236.
McKinsey, I. (2016). 4.0. after the initial hype. Where manufacturers are finding value and how they can best capture it. McKinsey Digital.
Mekinjić, B. (2019). The impact of industry 4.0 on the transformation of the banking sector. Journal of contemporary economics1(1).
Mehdiabadi, A., Tabatabeinasab, M., Spulbar, C., Karbassi Yazdi, A., & Birau, R. (2020). Are We Ready for the Challenge of Banks 4.0? Designing a Roadmap for Banking Systems in Industry 4.0. International Journal of Financial Studies8(2), 32.
Mrugalska, B., & Wyrwicka, M. K. (2017). Towards lean production in industry 4.0. Procedia Engineering182, 466-473.
Nethravathi, P. S. R., Bai, G. V., Spulbar, C., Suhan, M., Birau, R., Calugaru, T., Havaldar, i,t & Ejaz, A. (2020). Business intelligence appraisal based on customer behaviour profile by using hobby based opinion mining in India: a case study. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), 1889-1908.
Ślusarczyk, B. (2018). Industry 4.0: Are we ready? Polish Journal of Management Studies17.
Sterman, J. (2000). Instructor's Manual to Accompany Business Dyanmics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill.
The Banker. Publication from the Financial Times. May, 2018. Pages 20-25
Tseng, A. S., Hu, T. Y., Lee, J. Z., Amin, M., Vaidya, V., Deshmukh, A. J., Mulpuru, S. K. (2020). Trends in reported industry payments to physicians practicing cardiac electrophysiology from 2013 to 2018 in the United States. Journal of cardiovascular electrophysiology31(12), 3106-3114.
Wilkesmann, M., & Wilkesmann, U. (2018). Industry 4.0–organizing routines or innovations? VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems.
Wonglimpiyarat, J. (2017). FinTech banking industry: a systematic approach. Foresight, 19(6), 590-603. 
Zhou, Q., Huang, W., & Zhang, Y. (2011). Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Safety science49(2), 243-252.Kaur, D., Sahdev, S. L., Sharma, D., & Siddiqui, L. Kaur, D., Sahdev, S. L., Sharma, D., & Siddiqui, L. (2020). Banking 4.0:‘The Influence of Artificial Intelligence on the Banking Industry & How AI Is Changing the Face of Modern Day Banks’. International Journal of Management11(6).