تحلیل نقش تعدیلگری گشودگی به تغییرات در اثرگذاری انگیزه مدیریت دانش و یادگیری مستمر بر تمایل کارکنان به مدیریت دانش (موردمطالعه کارکنان دورکاری شرکت‌های صادراتی پوشاک استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکترا، مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22034/jiba.2021.41048.1491

چکیده

بحران ناشی از ویروس کرونا و پیامدهای بی‌شمار آن منجر به افزایش فعالیت‌های دورکاری کارکنان شده است. در چنین فضایی مدیریت دانش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهبود کیفیت فعالیت‌های دورکاری مطرح می‌باشد. بر این اساس بررسی پیشایندهای اثرگذار بر افزایش رغبت کارکنان به مدیریت دانش می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر انگیزه برای مدیریت دانش و یادگیری مستمر بر رغبت کارکنان مجازی به مدیریت دانش در بحران کرونا با تاکید بر نقش تعدیلگر گشودگی به تغییرات بوده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت‌های صادراتی پوشاک استان تهران که در 6 ماه گذشته تجربه دورکاری را داشته‌اند، تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به کمک فرمول نمونه‌گیری کوکران، 235 نفر به عنوان نمونه‌‌ی این مطالعه تعیین گردیدند. داده‌های موردنیاز در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه بر اساس طیف 7 گزینه‌ای لیکرت جمع‌آوری گردید. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار smart- pls انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که انگیزه مدیریت برای مدیریت دانش و یادگیری پیوسته بر رغبت کارکنان به مدیریت دانش اثرگذار است اما نقش تعدیلگر گشودگی به تغییرات در تاثیر یادگیری پیوسته و انگیزه برای مدیریت دانش بر رغبت کارکنان به مدیریت دانش تایید نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of moderation of openness to change in the effect of knowledge management motivation and continuous learning on employees' desire for knowledge management (Study of teleworking employees of Tehran garment export companies)

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Masoome Momeni Mofrad 2
1 Professor, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 PhD student, Human Resources Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The crisis caused by the Corona virus and its countless consequences have led to an increase in staff telecommuting activities. In such an environment, knowledge management is one of the most important tools to improve the quality of telecommuting activities. Accordingly, the study of antecedents affecting the increase of employees' desire for knowledge management can be effective in this field. The purpose of this study was to investigate the effect of motivation for knowledge management and continuous learning on the desire of virtual employees to manage knowledge in the corona crisis with emphasis on the moderating role of openness to change. The present study is applied in terms of purpose and in terms of data collection in the field of descriptive survey studies. The statistical population of the study consisted of Employees of clothing export companies in Tehran province who have had telecommuting experience in the past 6 months, using a simple random sampling method using the Cochran sampling formula, 235 people as a sample. Were determined in this study. The data required in this study were collected using a questionnaire based on a 7-point Likert scale. Data analysis was performed using structural equation modeling with partial least squares approach using smart-pls software. The results showed that management motivation for knowledge management and continuous learning affects employees 'desire for knowledge management, but the moderator role of openness to change in the impact of continuous learning and motivation for knowledge management on employees' desire for knowledge management was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation for knowledge management
  • Continuous learning
  • Employees' desire for knowledge management
  • Openness to change
بهبودی, اصغر و شهلا سهرابی، ۱۳۹۹، همراستایی استراتژی های کسب وکار با استراتژی های مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت کسب و کار، 12 (45).  
بهلولی, علی؛ منصور اسماعیل پور و علیرضا اسلامبولچی، (1399)، بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزش وپرورش با استفاده از تکنیک های داده کاوی (موردمطالعه: اداره آموزش وپرورش شهرستان دورود)، فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 6 (22). 
جوادزاده طباطبایی, رضا و سمانه سادات موسوی نیک، (1399)، ارزیابی تاثیر دولت الکترونیک بر بهبود فرآیندهای مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت صنایع روشنایی شب فروز)، چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، شیروان، موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر.
راغب, مهدی، (1399)، مدیریت دانش و نظام ارزیابی در عملکرد کارکنان و تاثیر آن در بهره وری سازمان شهرداری ها (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی)، سومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها، تهران، شرکت همایش آروین البرز.
سرمدی, محمدرضا و فاطمه عفتی، (1399)، ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)، فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 6(22).  
 
Ajmal, M., Helo, P., & Kekäle, T. (2010). Critical factors for knowledge management in project business. Journal of knowledge management14(1), 156-168.
Al Ahbabi, S. A., Singh, S. K., Balasubramanian, S., & Gaur, S. S. (2019). Employee perception of impact of knowledge management processes on public sector performance. Journal of Knowledge Management.  
Anantatmula, V., & Kanungo, S. (2006). Structuring the underlying relations among the knowledge management outcomes. Journal of knowledge management10(4), 25-42.
Atapattu, A. W. M. M., & Jayakody, J. A. S. K. (2014). The interaction effect of organizational practices and employee values on knowledge management (KM) success. Journal of Knowledge Management18(2), 307-328.
Aulawi, H., Sudirman, I., Suryadi, K., & Govindaraju, R. (2009). Knowledge sharing behavior, antecedent and their impact on the individual innovation capability. Journal of Applied Sciences Research5(12), 2238-2246.
Begley, T. M., & Boyd, D. P. (2003). The need for a corporate global mind-set. MIT Sloan management review44(2), 25.
Binney, D. (2001). The knowledge management spectrum-understanding the KM landscape. Journal of knowledge management5(1), 33-42.
Brelade, S. (2000). Using human resources to put knowledge to work. Knowledge Management Review, 26-29.
Brelade, S. and Harman, C. (2000), ‘‘Using human resources to put knowledge to work’’, Knowledge Management Review, Vol. 3 No. 1, pp. 26-29.
Choi, Y. S. (2000). An empirical study of factors affecting successful implementation of knowledge management.
Cohen, S. G., & Bailey, D. E. (1997). What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite. Journal of management23(3), 239-290.
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory. Psychological assessment4(1), 5.
Donate, M. J., & Guadamillas, F. (2010). The effect of organizational culture on knowledge management practices and innovation. Knowledge and Process Management17(2), 82-94. 
Ferraris, A., Mazzoleni, A., Devalle, A., & Couturier, J. (2019). Big data analytics capabilities and knowledge management: impact on firm performance. Management Decision
Fong, P. S., & Choi, S. K. (2009). The processes of knowledge management in professional services firms in the construction industry: a critical assessment of both theory and practice. Journal of Knowledge management, 13(2), 110-126. 
Gunjal, B. (2019). Knowledge management: Why do we need it for corporates. Malaysian Journal of Library & Information Science (ISSN: 1394-6234).  
Hasanali, F. (2002). Critical success factors of knowledge management.
Hessami, H.Z., Mavi, R.K. and Bayat, A. (2012), ‘‘Identification and prioritization of key success factors of knowledge management in learning organizations’’, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 2 No. 9, pp. 9626-9634.
Huber, G. P. (1991). Organizational learning: The contributing processes and the literatures. Organization science2(1), 88-115.
Janz, B.D. and Prasarnphanich, P. (2003), ‘‘Understanding the antecedents of effective knowledge management: the importance of a knowledge-based culture’’, Decision Science, Vol. 34 No. 2, pp. 351-384.
Jennex, M. E. (2005). Knowledge management. Wiley Encyclopedia of Management.
Jennex, M. E., & Olfman, L. (2008). A model of knowledge management success. Strategies for knowledge management success. Exploring organizational efficacy, 14-31.
Jennex, M. E., Smolnik, S., & Croasdell, D. T. (2009). Towards a consensus knowledge management success definition. Vine39(2), 174-188.
King, W.R. (2008), ‘‘Questioning the conventional wisdom: culture-knowledge management’’, Journal of Knowledge Management, Vol. 12 No. 3, pp. 35-47.
Kulkarni, R.U., Ravindran, S. and Freeze, R. (2007), ‘‘A knowledge management success model: theoretical development and empirical validation’’, Journal of Management Information Systems, Vol. 23 No. 3, pp. 309-347.
LePine, J. A. (2003). Team adaptation and postchange performance: effects of team composition in terms of members' cognitive ability and personality. Journal of Applied Psychology88(1), 27.
Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia [published online January 29, 2020]. N Engl J Med. 2020
Mohammed, S., Mathieu, J. E., & Bart’Bartlett, A. L. (2002). Technical‐administrative task performance, leadership task performance, and contextual performance: considering the influence of team‐and task‐related composition variables. Journal of Organizational Behavior23(7), 795-814.
Molleman, E., Nauta, A., & Jehn, K. A. (2004). Person-Job Fit Applied to Teamwork A Multilevel Approach. Small Group Research35(5), 515-539.
Nahapiet, J. and Ghoshal, S. (1998), ‘‘Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage’’, Academy of Management Review, Vol. 23 No. 2, pp. 242-266.
Nelson, R. R., & Winter, S. G. (2009). An evolutionary theory of economic change. Harvard University Press.
Neuman, G. A., & Wright, J. (1999). Team effectiveness: beyond skills and cognitive ability. Journal of Applied psychology84(3), 376.
Rasula, J., Vuksic, V. B., & Stemberger, M. I. (2012). The impact of knowledge management on organisational performance. Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe14(2), 147.
Rigby, D., & Bilodeau, B. (2007). Bain's global 2007 management tools and trends survey. Strategy & Leadership35(5), 9-16. 
Rothe C, Schunk M, Sothmann P, et al. Transmission of 2019-nCoV infection from an asymptomatic contact in Germany N Engl J Med. 2020. 
Roesch, S. C., Wee, C., & Vaughn, A. A. (2006). Relations between the Big Five personality traits and dispositional coping in Korean Americans: Acculturation as a moderating factor. International Journal of Psychology,41(02), 85-96.
Roesch, S.C. and Wee, C. (2006), ‘‘Relations between the Big Five personality traits and dispositional coping in Korean Americans: acculturation as a moderating factor’’, International Journal of Psychology, Vol. 41 No. 2, pp. 85-96.
Salleh, Y. and Goh, W.K. (2002), ‘‘Managing human resources toward achieving knowledge management’’, Journal of Knowledge Management, Vol. 6 No. 5, pp. 457-468. 
Shujahat, M., Sousa, M. J., Hussain, S., Nawaz, F., Wang, M., & Umer, M. (2019). Translating the impact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: The neglected and mediating role of knowledge-worker productivity. Journal of Business Research94, 442-450. 
Skyrme, D. (2001). Making the business case for knowledge management: As simple as ABC. I3 Update/Enovation International News51.
Sousa, C. M., & Coelho, F. (2011). From personal values to creativity: evidence from frontline service employees. European Journal of Marketing, 45(7/8), 1029-1050.
Sussman, S. W., & Siegal, W. S. (2003). Informational influence in organizations: An integrated approach to knowledge adoption. Information systems research14(1), 47-65.
Taggar, S. (2002). Individual creativity and group ability to utilize individual creative resources: A multilevel model. Academy of Management Journal, 45(2), 315-330.
The National Health Commission of China. Updates on the novel coronavirus outbreak up to March 2, 2020. Accessed March 3, 2020.  
Vandenberghe, C., St-Onge, S., & Robineau, É. (2008). An analysis of the relation between personality and the attractiveness of total rewards components. Relations Industrielles/Industrial Relations, 425-453.
World Health Organization. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). 
Yahya, S., & Goh, W. K. (2002). Managing human resources toward achieving knowledge management. Journal of knowledge management6(5), 457-468.
ZandHessami, H., Kiani Mavi, R., & Bayat, A. R. (2012). Identification and Prioritization of Key Success Factors of Knowledge Management in Learning Organizations. Journal of Basic and Applied Scientific Research2(9), 9626-9634.