الگوی چندسطحی برندسازی ملی: متاسنتزمطالعات موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

10.22034/jiba.2021.43133.1582

چکیده

در بازار رقابتی جهان کنونی، یکی از مهمترین دارایی های هر کشوری برند ملی است که می‌تواند کشور را در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی صادرات و همچنین جذب گردشگر کمک کند، از این رو دولت ها، تاجرین و کسب وکارها می‌بایست مراحلی را طی نمایند تا مطئمن شوند که برند ملی کشورشان به صورت راهبردی مناسب بوده، به‌خوبی مدیریت شده و مداوما مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این پژوهش با بررسی سیستماتیک مطالعات موردی حوزه برندسازی ملی به دنبال ارائه‌ی مدلی چندسطحی از عوامل تاثیرگذار، فرآیندی و خروجی‌های برندسازی ملی است. روش‌‌پژوهش فراترکیب براساس مدل هفت مرحله‌ای هون (۲۰۱۳) است که در طول آن با بررسی ادبیات حوزه "برندسازی ملی" ۹۸۷ مقاله اولیه در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۱۹ یافت شد و در هر مرحله مقالاتی که معیارهای مورد نظر را کسب نکردند از پژوهش کنار گذاشته شد، در نهایت ۳۷ پژوهش مطالعه‌ی موردی با کسب تمامی معیارهای مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. پس از تحلیل محتوا و کدگذاری مطالعات موردی بررسی شده نتایج پژوهش در قالب یک مدل مفهومی نشان می-دهد که مطالعات حوزه برندسازی ملی در دوسطح مردم و دولت عوامل درگیر برندسازی ملی را مورد بررسی قرار داده‌اند که در این فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای برندسازی ملی در سطح دولت رخ داده و مردم و دارایی‌های هرکشور براین فرآیند تاثیرگذارند و از طرفی دیگر فرآیند برندسازی ملی خروجی‌های ارزشمندی را برای تمامی سطوح به همراه دارد. مهمترین جنبه‌های نوآوری این پژوهش نگاه‌ چندسطحی و سیستماتیک به برندسازی ملی و همچنین شناسایی عناصراصلی برندسازی ملی هرکشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

THE MULTILEVEL MODEL OF NATION BRANDING: A Meta-Synthesis of Qualitative Case Studies

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dehdashti Shahrokh, 1
  • , Mahmood Mohammadian 2
  • Akbar Sepahvand 3
1 Full Professor. , Business Management,. Management and Accounting, University of Allameh Tabatabayi, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor, Business Management, Management and Accounting, Allameh Tabatabayi, Tehran, Iran,
3 PhD candidate, University of Allameh Tabatabayi, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose – This meta-synthesis aims to building theory out of primary nation branding’s qualitative case studies that have not been planned as part of a integrate multisite effect in the form of a multilevel model.
Design/methodology/approach – This study was conducted by the meta-synthesis method to generate theory from qualitative case studies in nation branding literature. The authors retrieved 987 research papers from databases, of which 38 paper were used for meta-synthesis purposes. Each sample of current reported one or more cases, that were analyzed separately.
Findings – The results showed that case studies on the field of nation branding at two levels of people and government have examined the influential, processual, and output factors of nation branding, and there are also two categories of tangible and intangible assets for nations that influence the nation branding process and are influenced by popular and governmental factors. the government is responsible for planning and implementing the nation branding, and finally the peoples and assets factors of a country influence nation branding processes.
Originality/value – First contribute of this research is our systematically review of case studies in the domain of nation branding that have been published and identify the levels and factors involved in the literature of nation branding. The second contribute of these studies is indicate key nation branding variables in the multilevel conceptual framework using the meta-synthesis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nation branding
  • Meta-synthesis
  • Qualitative case Studies
  • Multilevel approach
بزرگ‌خو، حامد، کیماسی، مسعود، اسفیدانی، محمدرحیم، ترکستانی، محمدصالح (1397)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تاثیرگذار بر برند ملی ایران با رویکرد رفتار شناختی مصرف‌کننده، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، دوره 5، شماره 2، صص: 83-110.
معصوم‌زاده زواره، ابوالفضل، شمسی، جعفر، ابراهیمی، ابوالقاسم، (1392)، تدوین راهبردهای برندسازی ملی در ایران، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 16، صص: 29: 52.
 
Anholt, S. (2010). Definitions of place branding – Working towards a resolution, Place Branding and Public Diplomacy 6(1), pp. 1–10.
Avraham, E. (2018). Nation branding and marketing strategies for combatting tourism crises and stereotypes toward destinations. Journal of Business Research.
Knott,B& Jones,A.(2017)." Sport mega-events and nation branding: unique characteristics of the 2010 FIFA world cup, South Africa ", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 29 Iss 3 pp.
Barr, M. (2011). Nation Branding as Nation Building: China’s Image Campaign. East Asia, 29 (1), 81–94.
Carstensen, M., & Schmidt, V. (2015). Power through, over and in ideas: Conceptualizing ideational power in discursive institutionalism. Journal of European Public Policy, 23, 318-337.
Che-Ha, N., Nguyen, B., Yahya, W.K., Melewar, TC. (2015). Country branding emerging from citizens’ emotions and the perceptions of competitive advantage: The case of Malaysia, Journal of Vacation Marketing 1–16.
Combs, J. G., Crook, T. R., & Rauch, A. (2019). Meta‐Analytic Research in Management: Contemporary Approaches, Unresolved Controversies, and Rising Standards. Journal of Management Studies, 56(1), 1-18.
Dinnie, K. (2015) Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. London: Routledge.
Dixon-Woods, M., Booth, A., & Sutton, A. J. (2007). Synthesizing qualitative research: a review of published reports. Qualitative Research, 7(3), 375–422. doi: 10.1177/1468794107078517.
Echeverri, L., ter Horst, E., Molina, G., & Mohamad, Z. (2019). Nation Branding: Unveiling Factors that Affect the Image of Colombia from a Foreign Perspective. Tourism Planning & Development, 16 (1), 1-21.
Edwards, L., & Ramamurthy, A. (2017). (In) credible India? A critical analysis of India's nation branding. Communication, Culture & Critique10(2), 322-343.
Eisenhardt, K. M. (1989).Building theories from case study research. Academy ofManagement Review, 14, 532-550.
Fan, Y. (2006(. “Branding the Nation: What Is Being Branded?” Journal of Vacation Marketing 12 (1): 5–14. doi: 10.1177/ 1356766706056633.
Flyvbjerg, B. (2011). Case study. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (4thed. , pp. 301-316). Thousand Oaks, CA: Sage.
Frig, M., & Sorsa, V. P. (2018). Nation branding as sustainability governance: a comparative case analysis. Business & Society, 0007650318758322.
Garavan, T. N., McCarthy, A., & Carbery, R. (2019). An Ecosystems Perspective on International Human Resource Development: A Meta-Synthesis of the Literature. Human Resource Development Review18(2), 248-288.
Habersang, S., & Reihlen, M. (2018, July). Advancing qualitative meta-analyses: A realist and a constructivist approach. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2018, No. 1, p. 14206). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
Hankinson, G. (2005). Destination brand images: a business tourism perspective. Journal of Services Marketing. 19(1), 24-32.
Hao, A. W., Paul, J., Trott, S., Guo, C., & Wu, H. H. (2019). Two decades of research on nation branding: a review and future research agenda. International Marketing Review.
Hassan, S., & Mahrous, A. A. (2019). Nation branding: the strategic imperative for sustainable market competitiveness. Journal of Humanities and Applied Social Sciences.
He, L., Wang, R., & Jiang, M. (2020). Evaluating the effectiveness of China’s nation branding with data from social media. Global Media and China, 5 (1), 3-21.
Hoon, C. (2013). Meta-synthesis of qualitative case studies: An approach to theory building. Organizational Research Methods16(4), 522-556.
Hoon, C. (2013). Meta-synthesis of qualitative case studies: An approach to theory building. Organizational Research Methods16(4), 522-556.
Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion. Sage.
Kapferer, J.-N. (2012), “The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking”, 5th ed., Kogan Page, London.
Kenny, D. A., & Judd, C. M. (1996). A general procedure for the estimation of interdependence. Psychological bulletin, 119(1), 138.
Kim, J., & Lee, M. (2018). Nation branding or marketization? K-Classic and Korean classical musicians in an era of globalization. International Journal of Cultural Policy, 24(6), 756-772
Lazazzara, A., Tims, M., & De Gennaro, D. (2019). The process of reinventing a job: A meta–synthesis of qualitative job crafting research. Journal of Vocational Behavior.
Lee, K. M. (2009). Nation branding and sustainable competitiveness of nations. Unpublished PhD Thesis, University of Twente.
Méndez, J. I. (2013). The nation brand molecule. Journal of Product and Brand Management, 22 (7), 462-472.
Miazhevich, G. (2018). Nation branding in the post-broadcast era: The case of RT. European journal of cultural studies21 (5), 575-593.
Murti, D. C. W. (2020). Performing rural heritage for nation branding: a comparative study of Japan and Indonesia. Journal of Heritage Tourism15(2), 127-148.
Pawłusz, E., & Polese, A. (2017). “Scandinavia's best-kept secret.”† Tourism promotion, nation-branding, and identity construction in Estonia (with a free guided tour of Tallinn Airport). Nationalities Papers45(5), 873-892.
Roozen, I., Chia, J., & Raedts, M. (2017). Does institutional nation branding exist in a Singaporean context? Place Branding and Public Diplomacy13 (4), 325-387.
Sandelowsky M, Barroso J. Writing the proposal for a qualitative research methodology project. Qual Health Res 2003; 13(6):781–820.
Sareminia, S., Hasanzadeh, A., Elahi, S., & Montazer, G. (2019). Developing Technology Roadmapping Combinational Framework by Meta Synthesis Technique. International Journal of Innovation and Technology Management16(02), 1950019.
Szondi, G. (2008). Public diplomacy and nation branding: Conceptual similarities and differences. Haag: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael.
Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14, 207-222.
Urbano, D., Audretsch, D., Aparicio, S., & Noguera, M. (2019). Does entrepreneurial activity matter for economic growth in developing countries? The role of the institutional environment. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-35.
Walsh, G. and Wiedmann, K. P. (2008). Branding Germany-managing internal and external country reputation. In: Dinnie, K. (2008). Nation Branding: concepts, issues, practice. Oxford: Butterworth-Heinemann, p.154-158.
Wu, L. (2017). Relationship building in nation branding: The central role of nation brand commitment. Place Branding and Public Diplomacy13(1), 65-80.
Zhang, Y., Tsang, D., & Fuschi, D. L. (2020). Chinese multinationals on the New Silk Route: Managing political risk by branding the nation. Thunderbird International Business Review, 62 (3), 291-303.
Zimmerbauer, K. (2016), “Constructing supranational regions and identities through branding: thick and thin regionbuilding in the Barents and Ireland-Wales”, European Urban and Regional Studies, Vol. 23 No. 3, pp. 322-337.