تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، ایران

10.22034/jiba.2021.34155.1181

چکیده

توسعۀ صادرات غیرنفتی از اولویت های سیاست گذاری جهت نیل به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه در کشورهای تولیدکننده نفت به شمار می رود. در این بین، توسعه فضای کارآفرینی با تقویت رویکرد خلاقانه به فعالیت های اقتصادی می تواند از مسیر تبدیل دانش جدید به محصولات و خدمات جدید سبب کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی شود. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی را در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2017-2013 تعیین نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، شاخص های کل، گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه به عنوان جایگزین فضای کارآفرینی به ترتیب با ضرایب 31/0، 23/0، 29/0 و 34/0 بر صادرات غیر نفتی تأثیر دارند. همچنین، متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد به‌ترتیب با ضرایب 41/0، 14/0 و 17/0 بر صادرات غیرنفتی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurship Space on Non-Oil Exports in Developing and Developed Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Behnaz Khoshtinat 2
  • Reza Shah Malaki 3
  • ALi Moradi 4
1 Professor of Economy, Social and Economy Science Faculty, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran
3 MA in Business Management, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Iran
4 MA of Economics, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The development of non-oil exports is one of the policy priorities in order to achieve balanced and comprehensive development in oil producing countries. Meanwhile, the development of entrepreneurial space by reinforcement the innovative approach to economic activities and transforming new knowledge into new goods and services, can lead to a competitive advantage in global markets and and the development of non-oil exports. So, in this regard, the present study attempted to determine the effect of entrepreneurship space on non-oil exports in developing and developed selected countries during the period 2013-2017. For this purpose, the research model is estimated using panel data and generalized moment method. The results showed that indicators of entrepreneurial overall, entrepreneurial attitudes, entrepreneurial abilities and entrepreneurial aspirstions as an alternative to entrepreneurial space respectively with coefficients of 0.31, 0.23, 0.29 and 0.34, affecting on non-oil exports. Also, the control variables, including GDP per capita, real exchange rate and openness of the economy, respectively with coefficients of 0.41, 0.14 and 0.17 affecting on non-oil exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Oil Exports
  • Entrepreneurship Space
  • Real Exchange Rate
آذربایجانی، کریم.، راکی، مولود و رنجبر، همایون. (1390). تأثیر متنوع­سازی صادرات بر بهره­وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده­های تابلویی در کشورهای گروه دی هشت). پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 1(3): 201-165.
آقاموسی طهرانی، مریم.، سرداری، احمد و کرم­پور، عبدالحسین. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای فناورمحور با رویکرد کارآفرینی و بازارمحوری. توسعه کارآفرینی، 9(1): 158-139.
آهنگری، عبدالمجید.، رضایی، محمد و جوکار، یلدا. (1394). بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران با تأکید بر بیماری هلندی (درس­هایی برای آینده). چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 30/02/1394.
ابوجعفری، روح­اله، الهی، شعبان، پیغامی، عادل و یاوری، کاظم. (1393). تأمین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تأمین مالی مرحله­ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران. برنامه­ریزی و بودجه، 19(4): 146-109.
جلیلی، زهرا. (1392). بررسی رابطه بین صادرات غیرنفتی، سرمایه­گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا. پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 4(13): 42-29.
شاه­آبادی، ابوالفضل.، ترکاشوند، اسحاق و ثمری، هانیه. (1396). وفور منابع طبیعی و صادرات غیرنفتی: رهیافت GMM. مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 13(1): 80-55.
شاه­آبادی، ابوالفضل و ثمری، هانیه. (1396). عوامل مؤثر بر صادرات مبتنی بر فناوری­ برتر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 7(27): 122-85.
عسگری، منصور.، آذربایجانی، کریم.، طیبی، سیدکمیل و واعظ برزانی، محمد. (1393). اثر سیاست توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان. اقتصاد و الگوسازی، 4(2و3): 132-97.
عقیلی، فریباالسادات. (1390). اثر متقاطع کارآفرینی و بنگاه‏های کوچک و متوسط بر صادرات غیر‏نفتی ایران و شرکای تجاری آن. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
کرمی، اژدر.، صنوبر، ناصر.، کرمی، هادی و یونس­پور، زهرا. (1397). تأثیر کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط با نقش میانجی قابلیت یادگیری. مدیریت کسب­وکار بین­المللی، 1(1): 16-1.
کریمی هسنیجه، حسین. (1386). جهانی­شدن، رقابت­پذیری و توسعه صادرات غیرنفتی: بررسی رابطه علت و معلولی در اقتصاد ایران. بررسی­های اقتصادی، 4(1): 134-117.
کلاه کج، کبری و درزیان عزیزی، عبدالهادی. (1392). بررسی تاثیر ابعاد توسعه کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکت­های کوچک و متوسط. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
ناصحی­فر، وحید.، دهدشتی شاهرخ، زهره.، تقوی فر، محمدتقی و حسن زاده، ژاله فرزانه. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت‌های پویا. مدیریت کسب­وکار بین­المللی، 1(3): 42-23.
 
Adebayo, T.S. & Alheety, S.N.Y. (2019). Impacts of entrepreneurial competence and government policy on SMEs’ non-oil export performance in the Southwest Nigeria. The International Journal of Humanities & Social Studies, 7(2): 181-186.
Ajayi, B. (2016). The impact of entrepreneurial orientation and networking capabilities on the export performance of Nigerian agricultural SMEs.Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 2(1): 1-23.
Akanbi, S. B., Alagbe, H. A., Yusuf, H. A. & Oluwaseyi, M. H. (2017). Exchange rate volatility and non-oil exports in Nigeria: An empirical investigation. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 5(2): 5-15.
Al-Ghamdi, A. A. & Saleem, F. (2016). The impact of ICT applications in the development of business architecture of enterprises. International Journal of Managerial Studies and Research, 4(4): 22–28.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 97: 58-277.
Asongu, S. & Nwachukwu, J. (2018). Openness, ICT and entrepreneurship in Sub-Saharan Africa. Information Technology & People, 31(1): 278-303.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data. John Wiley& Sons Inc, 3rd Edition, New York, USA.
Biswas, T. & Kennedy, L. (2016).The efect of the internet on bilateral trade. No 229994, 2016 Annual Meeting, February 6-9, 2016, San Antonio, Texas from Southern Agricultural Economics Association.
Charoensukmongkol, P. & Sexton, S. (2011). The effect of corruption on exports and imports in Latin America and the Caribbean. Latin American Business Review, 12(2): 83-98.
Hasanov, F. & Samadova, I. (2013). The impact of real effective exchange rate on the non-oil export: The case of Azerbaijan. MPRA Working Paper, 29556.
Hayashi, F.(2000).Econometrics.Princeton University Press, Princeton.
Hessels, S.J.A. (2007). Innovation and international involvement of dutch SMEs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 4(3): 234-255.
Khan, A.G. (2016). Electronic commerce: A study on benefits and challenges in an emerging economy. Global Journal of Management and Business Research, 16(1): 188-22.
Kromtit, M., Kanadi, K., Ndangra, D. & Lado, S. (2017). Contribution of non oil exports to economic growth in Nigeria (1985-2015). International Journal of Economics and Finance, 9(4): 253-261.
Leonidou, C.N. & Leonidou, L.C. (2011). Research into environmental marketing/ management: A bibliographic analysis. European Journal of Marketing, 45(1, 2): 68-103.
Majeed, M.T. & Ahmad, E. (2006).Determinants of exports in developing countries. The Pakistan Development Review, 45(4): 1265-1276.
Meltzer, J. P. (2015). The internet, cross-border data flows and international trade. Asia & The Pacific Policy Studies, 2(1): 90-102.
Monteiro, A. P., Soares, A. & Rua, L. R. (2017). Entrepreneurial orientation and export performance: the mediating effect of organisational resources and dynamic capabilities. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 10(1): 1-20.
Munir, K. & Javed, Z. (2018). Export composition and economic growth: evidence from South Asian countries. South Asian Journal of Business Studies, 7(2): 225-240.
Nasir, S. & Calirajan, k. (2016). Modern services export performances among emerging and developed Asian economies. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration, 143: 1-33.
Raheem, I. (2016). Analysis of the effects of oil and non-oil export on economic growth in Nigeria. Working Papers hal-01401103.
Sousa, C.M.P., & Lages, L.F. (2011). The PD scale: A measure of psychic distance and its impact on international marketing strategy.International Marketing Review, 28(2): 201–222.
Sandu, S. & Ciocanel, B. (2014). Impact of R&D and innovation on high - tech export. Procedia Economics and Finance: 15: 80-90.
Seker, A., Dogan, M. & Elitas, B.L. (2016). The relationship between the values of entrepreneurship and foreign trade activities in SME’s: the case of industrial.Journal of Business Research-Türk, 8(2): 198-223.
Shan. S., Locke, E. & Collin, C. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13(2): 257-279.
Uyar, K. & Oralhan, B. (2017). Innovation capability and export performance of Turkish export firms. Chinese Business Review, 16(10): 481-495.
Yaffee, R. (2003). A primer for panel data analysis. Social Sciences, Statistics and Mapping, New York University, 10.
Yaseen Zeebaree, M.R. & Siron, R.B. (2017). The impact of entrepreneurial orientation on advantage moderated by financing support in SMEs. International Review of Management and Marketing, 7(1): 43-52.
Zada, N., Muhammad, M. & Bahadar, K. (2011). Determinants of exports of Pakistan: A country-wise disaggregated analysis. The Pakistan Development Review, 50(4): 715-732.