مطالعه تطبیقی عوامل موفقیت در سیاست‌های بومی‌سازی صنعت خودرو (مورد مطالعه: ایران و ترکیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 ستادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22034/jiba.2021.40624.1476

چکیده

هدف این پژوهش یافتن فاکتورهای تاثیرگذار بر بومی‌سازی صنعت خودرو در ایران و هدف دیگر آن شناسایی روند بومی‌سازی صنعت خودرو ترکیه و تطبیق عوامل موفقیت این کشور با شرایط ایران است. این امر از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه نیم‌ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان صنعت خودرو و ترکیه درسطوح عالی، اعم از مسئولین دولتی، مدیران خودروسازان و قطعه‌سازان، پژوهشگران این حوزه و اساتید دانشگاه صورت پذیرفت. مصاحبه‌ها تا آنجا ادامه یافتند که پژوهشگران احساس کردند، داده‌ها تکراری شده و به حد اشباع رسیده است. سپس تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از تحلیل تم صورت گرفت که در نتیجه آن 298 کد اولیه در قالب 47 کد‌ثانویه که در 6 گروه مفاهیم اصلی (تم‌های اصلی) برطبق نظر خبرگان طبقه‌بندی گردیدند. نتایج نشان می‌دهد تمامی مفاهیم اصلی شناسایی شده بر بومی‌سازی تاثیرگذار هستند که در این میان عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل زمینه‌ای می‌باشند. پس از شناسایی عوامل مؤثر بر بومی‌سازی صنعت خودرو و انجام مطالعه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه، نتایج حاکی از آن است که ایران به صورت کلی دربسیاری ازمفاهیم اصلی مذکور دارای ضعف می‌باشد. عدم موفقیت کشور ایران نسبت به ترکیه در بومی‌سازی صنعت خودرو حاصل تفاوت در عواملی از جمله: سیاسی، قانونی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، محیط داخلی صنعت خودرو و زیرساخت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the success factor in localization policies for the automobile industry (case study: Iran and Turkey)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Kooshan 1
  • Seyed Abbas Ebrahimi 2
1 MA of Business Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Prof, Faculty of Economics, Management & Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to find the factors affecting the localization of the automotive industry in Iran and its other purpose is to identify the process of localization of the Turkey’s automotive industry and to match the success factors of this country with the Iran’s conditions. This was done by library study and semi-constructed interviews with 12 experts in the automotive industries and Turkey at an excellent level, including government officials, managers of automakers and parts manufacturers, researchers in the field, and university professors. The interviews continued until the researchers felt that the data had been duplicated and saturated. Then, qualitative data analysis was performed using theme analysis, which resulted in 298 initial codes in the form of 47 secondary codes, which were classified in 6 groups of main concepts (main themes) according to experts. The results show that all the main concepts identified affect localization, among which socio-cultural factors are the underlying factors. After identifying the factors affecting the localization of the automotive industry and conducting an adaptive study between Iran and Turkey, the results indicate that Iran in general has a weakness in many of the main concepts mentioned. The failure of Iran in relation to Turkey in the localization of the automotive industry is the result of differences in factors such as: political, legal, economic, socio-cultural, the internal environment of the automotive industry, and infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automobile Industry
  • Localization
  • policy making
  • Turkey
  • Iran
ابویی اردکان، محمد،. لبافی، سمیه،. آذرپور، سمانه و جلال‌پور، مهدیه. (1393). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی دردیدگاه مدیران سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 6(11)، 34-13.
احمدی, پرویز.، صفری کهره، محمد و غلامعلی زاده، ابوذر. (۱۳۸۸). مطالعه تطبیقی بررسی محیط به منظور تدوین استراتژی برای شرکتهای خودروسازی جهت مدیریت یکپارچه آنها. اولین کنفرانس مدیریت اجرایی، تهران.
اشتریان، کیومرث. (1391). مقدمه ای بر روش سیاست گذاری فرهنگی. تهران: جامعه شناسان.
پژوهان، جمشید، (1387). خودرو در سبد خانوارها و تقاضا برای آن‌ها. مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو سازی.
خاکی، غلامرضا، (1397). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: بازتاب.
دهقانی سلطانی، مهدی و آذر، عادل. (1399). تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی عملکرد نوآوری شرکت­های صادرکننده در صنعت پوشاک. فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 3(2)، 22-1.
رستمی، محمدرضا.، فیض، داود.، زارعی، عظیم.، رستگار، عباسعلی و ملکی مین باش رزگاه، مرتضی. (1397). عوامل تاثیرگذار بر برند سازی اسلامی، فصلنامه مدیریت اسلامی، 26(2)، 40-11.
رمضانی، مهدی.، پرتوی، اصغر.، عیوض زاده، حسن.، جعفری، فرشید. (1398). سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: پیشینه، الگوها و آسیب ها ( با تاکید بر مفهوم مرجعیت). فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 8(32)، 69-96.
رهبر، فرهاد و امیری، میثم. (1394). اقتصاد رفتاری و سیاستگذاری عمومی. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 19(4)، 182-147.
سازمان توسعه تجارت‌ایران. (1387). راهنمای تجارت با کشور ترکیه. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
شفیعا، محمدعلی و موسوی لقمان، سیده‌اشرف. (1394). طراحی مدل مفهومی تعامل دولت و تولیدکنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با بهره گیری از تحلیل محتوایی. فصلنامه مدیریت فردا، 44، 51-76.
شفیعا، محمدعلی.، محمدی، مهدی.، باباخان، علیرضا و  سعدآبادی، علی‌اصغر. (1394). شناسایی ساز و کارهای بومی‌سازی فن‌آوری در ایران ـ رویکرد مطالعه چند موردی، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5(4)، 141-117.
قبادی، خسرو. (1389). چالش‌های فرهنگی در بومی سازی صنعت نفت. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 13، 49-58
کریمی (مله)، علی و پارسا، ندا. (1398). سیاستگذاری هویت ملی و الزامات راهبردی آن برای ایران. فصلنامه مطالعات ملی، 20(1)، 3-20.
مرکز پژوهش‌های مجلس دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن. (1394). آسیب شناسی صنعت خودرو کشور و ارائه راهکارهای برون رفت از چالش‌های موجود در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی.
مرکز پژوهش‌های مجلس دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن. (1395). مطالعه تطبیقی صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف جهان. معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی.
معدن دار آرانی، عباس. (1394). مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش: کاربست روش‌های جدید تحقیق. فصلنامه خانواده و پژوهش، 12(27)، 90-69.
معمارنژاد، عباس.، حسینی، سیدشمس الدین و خطابی، ساناز. (1388). ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو سواری در ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(10)، 103-120.
مقدس، اعظم، (1394). تحلیل تطبیقی تثبیت دموکراسی، مطالعه موردهای ایران و ترکیه. (1980-2009). رساله دکتری. رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی. دانشگاه تربیت مدرس.
ملک محمدی، حمیدرضا. (1385). سیاستگذاری؛ دانش و روش. سیاست داخلی. 1(1)، 189-176.
ملک محمدی، حمیدرضا و کمالی، یحیی. (1395). بررسی مفاهیم پرادایم، مرجعیت و ائتلاف حامی در سیاستگذاری عمومی، فصلنامه سیاست، 46(1)، 11-32.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. (1398). تدوین نقشه راه ارتقای رقابت پذیری و توسعه صنعت خودرو. گروه مطالعات و پژوهش‌های صنعتی و معدنی.
مؤمنی، فرشاد و مسعودی، صاحبه. (1394). رابطه بین دانش ضمنی و بومی سازی تکنولوژی در ایران، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 1(3)، 99-119.
نامداریان، لیلا. (1395). سیاست­گذاری مبتنی بر شواهد و نقش آمار و اطلاعات در آن. فصلنامه علمی و پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 31(3)، 601-629.
وحید، مجید (1388). سیاستگذاری عمومی. تهران: نشر میزان 
 
Başaran, B. (2016). The effect of ISO quality management system standards on industrial property rights in Turkey. World Patent Information, 45, 33-46.
Cao, Y., Sakai, H., Liu, X. L., Nagahira, A., & Iguchi, Y. (2006, July). Technology catch-up in China compared with Japan: A new development model. In 2006 Technology Management for the Global Future-PICMET 2006 Conference (Vol. 3, pp. 1030-1039). IEEE.
De Martino, R., Mc Hardy Reid, D., & Zygliodopoulos, S. C. (2006). Balancing localization and globalization: exploring the impact of firm internationalization on a regional cluster. Entrepreneurship and Regional Development, 18(1), 1-24.
Erkan, B., & Yildirimci, E. (2015). Economic Complexity and Export Competitiveness: The Case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 524-533.
Garza-Reyes, J.A., Ates, E.M., & Kumar, V. (2015). Measuring lean readiness through the understanding of quality practices in the Turkish automotive suppliers industry. International Journal of Productivity and Performance Management, 64(8), 1092-1112.
Gómez‐Zaldívar, M., Mosqueda, M. T., & Alejandra Duran, J. (2017). Localization of manufacturing industries and specialization in Mexican states: 1993–2013. Regional Science Policy & Practice, 9(4), 301-315.
Johri, L.M., & Petison, P. (2008). Value‐based localization strategies of automobile subsidiaries in Thailand. International Journal of Emerging Markets, 3(2), 140-162.
Liu, X., Zhang, S., & Feng, X. (2017, January). Comparative Analysis of International Competitiveness of Chinese-American Automobile Industry. In 2016 2nd International Conference on Economics, Management Engineering and Education Technology (ICEMEET 2016). Atlantis Press
Ltoh, M.,Taehoon, P., Haraguchi,Y., & Shimono,Y. (2018). Automobile Industry Supply Chain in Thailand. Springer publication, Singapore.
Mathiyazhagan. K, Sengupta, S., & poovazhagan.L. (2018). A decision making trial and evaluation laboratory approach to analyse the challenges to environmentally sustainable manufacturing in Indian automobile industry. Sustainable Production and Consumption, 16, 58-67
McIsaac, A. (2013). An Examination of Localization Success Factors of Chinese Big Four Accounting Firms.
Paker, F., Alppay, C. & Sertyeşilışık, B. (2018). The Pre-Republic Period of the Turkish Automotive Industry: Design and Production. Art and Design Review, 6, 185-194.
Rasiah, R. (2008). Conclusions and implications: the role of multinationals in technological capability building and localization in Asia. Asia Pacific Business Review. 14(1), 165-169.
Schmidt, T. S., & Huenteler, J. (2016). Anticipating industry localization effects of clean technology deployment policies in developing countries. Global Environmental Change, 38, 8-20.
Taymaz, E., & Yilmaz, K. (2017). Political Economy of Industrial Policy in Turkey: The Case of the Automotive Industry. Manchester:Effective States and Inclusive Development Research Centre, The University of Manchester.
Wailerdsak, N., & Suehiro, A. (2002). Management localization of a global automobile enterprise case study of toyota motor Thailand. Globalization, innovation and human resource development for competitive advantage, proceedings, Asian Institute of Technology, Bangkok, 1.
Yilmaz, S. & Ustaoglu, M. (2013). Electric Vehicles Production in Turkish Automotive Industry and Sectoral PEST Analisys. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, 10-17.