ارزیابی راهبرد بازاریابی دیجیتال شرکت‌های صادراتی مواد معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

10.22034/jiba.2021.41493.1507

چکیده

چکیده: از یک سو بازاریابی دیجیتال، کسب‌وکارهای امروزی را با انقلابی فناورانه همراه کرده و فرصت‌های بی‌شماری را در زمینه صادرات به وجود آورده است و از سوی دیگر، دنیای صنعت و فنّاوری مدرن، هرروز بیش‌ازپیش به مواد معدنی نیازمند است. به همین دلیل، پژوهش حاضر به ارزیابی استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال شرکت‌های صادراتی معدنی استان بوشهر پرداخته است تا ضمن سنجش وضعیت کنونی بازاریابی دیجیتال این بخش، در جهت مدرنیزه کردن شرکت‌های استان گامی برداشته باشد. اطلاعات این پژوهش توصیفی-کاربردی به‌صورت میدانی، و با ابزارهایی چون پرسشنامه و مصاحبه گردآوری‌شده است. تحلیل داده‌ها به‌صورت کمی و با استراتژی همبستگی و پیمایش انجام‌یافته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه 172 شرکت‌ معدنی استان است که با نمونه‌گیری بر اساس معیار (معیارهای «فعال بودن»، «استفاده از بازاریابی دیجیتال» و «صادراتی بودن»)، 11 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS وSmart-PLS انجام‌گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهند، استراتژی‌ بازاریابی دیجیتال شرکت‌های صادراتی معدنی استان وضعیت مناسبی نداشته، و شرکت‌ها در 4 بعد این استراتژی، یعنی «برنامه بازاریابی، دستیابی به مشتری هدف، تعامل با مشتری (تبدیل بازدیدکننده به مشتری) و درگیر کردن مشتری»، امتیاز مناسبی دریافت نکرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the digital marketing Strategy of the Bushehr Province Mining export Companies using RACE model

نویسندگان [English]

  • Zinab Dilami 1
  • Seyedyaghoub Hosseini 2
  • Hidar Ahmadi 3
1 business Administration, Persian Gulf University,
2 Business Administration,, Persian Gulf University
3 Business Administration, Persian Gulf University
چکیده [English]

Abstract: Digital marketing can be considered a modern approach, which has accompanied today's businesses with a technological revolution. On the other hand, the world of modern industry and technology needs minerals more and more every day. For this reason, the present study has evaluated the digital marketing strategies of mining companies in Bushehr province and also provided suggestions in this regard, in order to assess the current state of the digital marketing in this sector, to take steps to modernize the companies in the province. This descriptive-applied research has collected information in the field, using tools such as questionnaires and interviews, has analyzed the data quantitatively, and has adopted a correlation and survey strategy. The statistical population of the study is all 172 mining companies in the province, and by sampling based on the criteria of "activation" and "use of the digital marketing", 11 companies have been selected as a sample. Data analysis was performed with SPSS and Smart-PLS software. Findings show that the digital marketing strategy of the province's mining companies is not in a good condition, and companies in 4 dimensions of this strategy, namely "PLAN, REACH, ACT (CONVERT) and ENGAGE" did not receive a appropriate score. Therefore, the present study to improve this situation provides practical suggestions for the digital marketing of the mining companies in Bushehr province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Marketing
  • Strategy Assessment
  • RACE Model
  • Mine
بیگمی, ز., حمیدی, م., & خیبری, م. (1394). بازاریابی اینترنتی در باشگاه های فوتبال: ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 7(34), 155-176. 
جهانگیری, ع., & وهاب زاده منشی, ش. (1397). ارزیابی استراتژی های بازاریابی دیجیتال بر صادرات شرکت های بازرگانی (نمونه مورد مطالعه: شرکت بازرگانی پتروشیمی). کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار (با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی) (ص. 1-8). تهران: مؤسسه آموزش عالی نگاره.
سازمان توسعه تجارت ایران. (1397). http://farsi.tpo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=5416. بازیابی در 10 19, 1398، از www.tpo.ir
صفری, س., & هلالی, ر. (1395). ارائه مدلی هیبریدی برای ارزیابی اثربخشی بازاریابی مبتنی بر وب در صنعت هواپیمایی ایران. مدیریت فناوری اطلاعات, 8(2), 335-350.
علم, ز., سیدعامری, م., خبیری, م., & امیری, م. (1397). طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران. مطالعات مدیریت ورزشی, 10(50), 125-144.
عی قرلو, م., & بهزاد, ا. (1394). بررسی نقش بازاریابی اینترنتی در ایجاد معرفی بازارهای جدید با تاکید بر گردشگری مجازی (مطالعه موردی قشم). مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس, 2(4), 109-134.
مصدق, م. ج., & قهرمانی, س. (1396). طراحی مدل عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی الکترونیکی تورهای خارجی (مورد مطالعه: آژانس های مسافرتی شهر تهران). نشریه علمی راهبردهای بازرگانی, 14(10), 111-126.
مقدم, م. (1394). بازاریابی دیجیتال (نسخه چاپ دوم). تهران: انتشارات طاهریان.
نوربخش, ش. (1395). استراتژی بازاریابی دیجیتالی درصنعت بانکداری بعداز تحریم ها. چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم. بابلسر: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.
Behera, R., Gunasekaran, A., Gupta, S., Kamboj, S., & Bala, P. (2020). Personalized digital marketing recommender engine. Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 1-24.
Bianchi, C., & Mathews, S. (2016). Internet marketing and export market growth in Chile. Journal of Business Research, 69(2), 426-434.
Chaffey, D., & Smith, P. (2017). Digital Marketing Excellence, Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing (15th ed.). New York: Routledge.
De Pelsmacker, P., Van Tilburg, S., & Holthof, C. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance. International Journal of Hospitality Management, 72, 47-55.
Henseler, J., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validityin variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43, 115-135.
Hollebeek, L. D., & Macky, K. (2019). Digital content marketing's role in fostering consumer engagement, trust, and value: Framework, fundamental propositions, and implications. Journal of Interactive Marketing, 45, 27-41.
Kannan, P. K., & Li, H. (2017). Digital Marketing: A Framework, Review and Research Agenda. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 22-45.
Kawafa, F., & Istanbulluoglub, D. (2019). Online fashion shopping paradox: The role of customer reviews and. Journal of Retailing and Consumer Services (48), 144-153.
Menon, R. V., Sigurdsson, V., Larsen, N. M., Fagerstrøm, A., Sørensen, H., Marteinsdottir, H. G., & Foxall, G. R. (2019). How to grow brand post engagement on Facebook and Twitter for airlines? An empirical investigation of design and content factors. Journal of Air Transport Management, 79(101678), 1-9.
Mogoș, R. I. (2015). Digital Marketing for Identifying Customers' Preferences – A Solution for SMEs in Obtaining Competitive Advantages. International Journal of Economic Practices and Theories, 5(3), 240-247.
Ritz, W., Wolf, M., & McQuitty, S. (2019). Digital marketing adoption and success for small businesses The application of the do-it-yourself and technology acceptance models. Journal of Research in Interactive Marketing, 13(2), 179-203.
Schegg, R., & Stangl, B. (2017). From Floating to Leading: The Transformation of Digital Marketing Capabilities Through ICT Uptake in Tourism SMEs. In K. Merilainen, Information and Communication Technologies in Tourism: Proceedings of the International Conference, 2017 (pp. 89-100). Rome: Italy.
Suryawardani, I. G., & Wiranatha, A. S. (2017). Digital marketing in promoting events and festivities a case of sanur village festival. Journal of Business on Hospitality and Tourism, 2(1), 159-167.
Uhl, A., Born, M., Koschmider, A., & Janasz, T. (2016, London). Digital capability framework: A toolset to become a digital enterprise. In Digital enterprise transformation: A business-driven approach to leveraging Innovative IT (pp. 27-60). London: Routledge.
Wijaya, P. K., & Hermawan, A. (2018). E-Marketing Applications Based On Virtual Reality Using Sostac Planning Method on Sales Property. Tech-E, 1(2), 16-25.