بررسی تأثیر عوامل سازمانی، استراتژیک و محیطی بر عملکرد صادراتی؛ تحلیل نقش صادرات نوآورانه در میان شرکت‌های صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/jiba.2021.42625.1549

چکیده

با توجه به نقش صادرات در اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین، رقابت در بازارهای بین‌المللی، لزوم توجه به کسب‌وکارهای فعال در صادرات بیش از پیش مهم است. این نوع کسب‌وکارها برای بقای خود در بازار، در مقابل رقبای بزرگ‌تر می‌توانند از طریق نوآوری بر اندازه غیراقتصادی خود غلبه کنند. بنابراین این پژوهش درصدد بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر صادرات نوآورانه و تأثیر آن بر عملکرد صادراتی صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت‌های صادراتی صنعت مواد غذایی است. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه در میان 200 شرکت فعال که در حوزه بین‌الملل این صنعت فعالیت دارند، از طریق کانال‌های ارتباطی مجازی گردآوری گردید و حدود 103 شرکت به عنوان نمونه براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، به گویه‌های پرسشنامه پاسخ دادند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه الکترونیکی متشکل از 47 سوال استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss و روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. تجزیه‌و‌تحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل تمرکززدایی با ضریب 597/2، بازارگرایی صادرات با ضریب 228/3، تبادل اطلاعات با ضریب 310/4 و رقابت‌پذیری با ضریب 877/2 بر صادرات نوآورانه تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند؛ و رسمی‌سازی با ضریب 313/0 و پویایی بازار با ضریب 896/0 بر صادرات نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری ندارند. همچنین، نتایج نشان‌دهنده نقش میانجی صادرات نوآورانه با ضریب 025/13 در تأثیر تمرکززدایی، بازارگرایی صادرات، تبادل اطلاعات و رقابت‌پذیری بر عملکرد صادراتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Organizational, Strategic and Environmental Factors on Export Performance; Analysis the Role of Export Innovativeness Among Exporting Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Faryabi 1
  • Samad Rahimiaghdam 2
  • Vahideh Ebrahimi Kharajo 3
  • Solmaz Kazemi 3
1 associate professor, department of management, faculty of Economics ana Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, faculty of Economic and Management, University of Tabriz, Tabriz,Iiran
3 MSc. Student of Business Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

According to the role of export in the social and economic goals of the country and, the competition that exist in international markets, the crucial need to highly considering the active business in exporting is obvious. This type of businesses can overcome their major competitors during non-economic level by the innovation for their survival in the market. So, this study aims to investigate the influential factors on export innovativeness and its effect on export performance. Statistical Population of this study is exporting companies in the food industry. The data of this study were collected from 200 active companies, through an electronic survey. About 103 companies responded to the questions of the survey as a sample based on Cochran formula and using simple random sampling. An electronic survey included 47 questions used to gather the data. The data were analyzed using SPSS software and SEM-PLS approach. The results show that Decentralization factors with 2.597, Export Market orientation with 3.228, Information exchange with 4.310 and competitiveness with 2.877 coefficients have positive and significant effect on export innovativeness; while Formalization with 0.313 and market dynamic with 0.896 coefficients have no positive and significant effect on export innovativeness. Also, the results indicate the mediating role of export innovativeness with 13.025 coefficient in the effect of Decentralization, Export Market orientation, Information exchange and competitiveness on export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Export Performance
  • Economic development
  • Technology Growth
برقی اسگویی، محمد مهدی؛ ولی زاده، سمیه. (1369). تأثیر بهبود فضای کسب و کار بر تجارت خارجی: مطالعه موردی شرکای عمده تجاری ایران. مدیریت کسبوکار بینالمللی، 1 (2). ص 25-44
حسینی، سیدرضا. (1388). تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی. دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، 6(11)، 61-82.
شاه آبادی، ابوالفضل؛ هانیه، ثمری. (1395). تاثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته. مجله تحقیقات اقتصادی، 51(3)، 611-633.
علی احمدی، علیرضا؛ زنده دل، محمد. (1379). تحلیل همبستگی شاخص‌های توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی و تعیین حد بهینه توسعه مخابرات برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور (چارچوب و متدولوژی). مجله تحقیقات اقتصادی، 56، 131-145.
محمدزاده، پرویز؛ متوسلی، محمود؛ بهشتی، محمدباقر؛ اکبری، اکرم. (1397). بررسی تاثیر خلاقیت بر توسعه اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 24(78)، 61-91.
موسایی، میثم. (1388). تأثیر توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی. راهبرد توسعه، 20.
مهرگان، نادر؛ دهقانپور، محمدرضا. (1390). تاثیر تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر در ایران (86-1360). فصلنامه دانش و فناوری، 1(4)، 59-79.  
 
Aaby, Nils-Erik, and Stanley F.  Slater.  (1989). Management influences on export performance:  A review of the empirical literature 1978-1988.  International Marketing Review, 6(4), 7-26.
Aiken, M., & Hage, J. (1968). Organizational independence and intra -organization structure. American Sociological Review, 33(6), 912–930.
Altbach, Philip G. (1988). International Organizations, Educational Policy, and Research: A Changing Balance. Comparative Education Review, 32(2).
Anzola-Román, Paula. Bayona-Sáez, Cristina, García-Marco, Teresa. (2018). Organizational innovation, internal R&D and externally sourced innovationpractices: Effects on technological innovation outcomes. Journal of Business Research, 91, 233-247.
Arora, R.  (2015). Making Innovations Happen.  Fostering Innovations by Inducing Foresight. Retrieved at makinginnovationshappen.com/blog/1.
Augusto, M., & Coelho, F. (2009). Market orientation and new - to - the -world products: Exploring the moderating effects of innovativeness, competitive strength, and environmental forces. Industrial Marketing Management, 38(1), 94–108.
Auh, S., & Menguc, B. (2007). Performance implications of the direct and moderating effects of centralization and formalization on customer orientation. Industrial Marketing Management, 36(8), 1022–.1034
Azar, G., & Ciabuschi, F.  (2016).  Organizational  innovation,  technological innovation,  and  export  performance:  The  effects  of  innovation  radicalness  and extensiveness. International Business Review, 26(2), 324-36.
Baldauf, A., Cravens, D.  W., & Wagner, U.  (2000). Examining determinants of export performance in small open economies. Journal of World Business, 35(1), 61-79.
Boso, N., Story, V.M., & Cadogan, J.W. (2013) .Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy. Journal of Business Venturing, 28(6), 708–727.
Cadogan, J.  W., Kuivalainen, O., & Sundqvist, S.  (2009). Export market-oriented behavior and export performance: quadratic and moderating effects under differing degrees of market dynamism and internationalization.  Journal of International Marketing, 17(4), 71–89.
Cadogan, J., Cui, C., & Li, E. (2003). Export market-oriented behavior and export performance: the moderating roles of competitive intensity and technological turbulence. International Marketing Review, 20(5), 493-513.
Cadogan, J.W., Kuivalainen, O., & Sundqvist, S. (2009). Export market-oriented behavior and export performance: Quadratic and moderating effects under differing degrees of market dynamism and internationalization. Journal of International Marketing, 17(4), 71–89.
Calantone, R.J., Kim, D., Schmidt, J.B., & Cavusgil, S.T. (2006). The influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: A three - country comparison. Journal of Business Research, 59(2), 176–185.
Cavusgil, S. T., & Zou, S. (1994). Marketing strategy-performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures.  Journal of Marketing, 58, 1-21.
Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: Ameta-analysis of effects of determinants and moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555–590.
Deshpande, R., & Farley, J.U. (2004). Organizational culture, market orientation, innovativeness, and firm performance:  An international research odyssey. International Journal of Research in Marketing, 21(1), 3–1.
Dhanaraj C, Beamish P. W. (2003); “A Resource-Based Approach to the Study of Export Performance”. Journal of Small Business Management, 41, 242–261.
Diamantopoulos A, Kakkos N.  (2007). Managerial Assessments of Export Performance:  Conceptual Framework and Empirical Illustration”.  Journal of International Marketing, 15(3), 1–31.
Durand, R., Grant, R.M., Madsen, T.L. (2017).  The expanding domain of strategic management research and the quest for integration. Strategic Management Journal, 38, 4–16.
Efrat, K., & Shoham, A. (2012). Born global firms: The differences between their short - and long - term performance drivers. Journal of World Business, 47(4), 675–685.
Efrat, K., Hughes, Paul, Nemkova, Ekaterina, Souchon, Anne L., Sy-Changco, Joseph. (2018). Leveraging of Dynamic export capabilities for competitive advantage andperformance consequences: Evidence from China. Journal of Business Research, 84, 114-124.
Falahat, Mohammad., Ramayah, T., Soto-Acosta, Pedro., Lee, Yan-Yin. (2020). SMEs internationalization: The role of product innovation, marketintelligence, pricing and marketing communication capabilities as drivers ofSMEs’international performance. Technological Forecasting & Social Change, 152, 119908.
Gallouj, Fa, & Windrum, Paul. (2009). Services and services innovation. Journal of Evolutionary Economics, 19(2), 141-148.
Gatignon, H., & Xuereb, J. (1997). Strategic orientation of the firm and new product performance. Journal of Marketing, 34(1), 77–90.
Gault, Fred. (2018). Defining and measuring innovation in all sectors of the economy. Research Policy, 47, 617-622.
Hall, R.H., Johnson, N.J., &Haas, E.J. (1967). Organizationalsize, complexity and formalization. American Sociological Review, 32(6), 903–912.
Han, J.K., Kim, N., & Srivastava, R.K. (1998). Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link. Journal of Marketing, 62(4), 30–45.
Hult, G.T.M., Ketchen, D.J., & Slater, S.F. (2004). Information processing, knowledge development, and strategic supply chain performance. Academy of Management Journal, 47(2), 241–253.
Hultman, M., Robson, M.J., & Katsikeas, C.S. (2009). Export product strategy fit and performance: An empirical investigation. Journal of International Marketing, 17(4), 1–23.
Hurley, R.F., & Hult, G.T.M. (1998). Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration ad empirical examination. Journal of Marketing, 62(3), 42–54.
Ibeh, K.  I.  N., & Wheeler, C.  N. (2005).  A resource-centred interpretation of export performance. International Entrepreneurship and Management Journal, 1(4), 539–556.
Im, S., & Workman, J.P.Jr. (2004). Market orientation, creativity, and new product performance in high-technology firms. Journal of Marketing, 68(2), 114–132.
Jansen, J.  J., Van Den Bosch, F.  A., & Volberda, H.  W. (2006).  Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators.  Management science, 52(11), 1661-1674.
Jaworski, B.J., & Kohli, A.K. (1993). Market orientation: Antecedents and consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53–70.
Kalanit.E. Shaked.G., Moshe.Y. (2016). When marketing and innovation interact: The case of born-global firms. Journal of International Business Review, 26, 380-390.
Kemp, R.G.M., M. Folkeringa, J.P.J. de Jong, E.F.M. Wubben. (2003). Innovation and firm’s performance. Zoetermeer: EIM: Small Business research and consultancy.
Khalid, S., & Bhatti, K.  (2015). Entrepreneurial competence in managing partnerships and partnership knowledge exchange: Impact on  performance differences in export expansion stages. Journal of World Business, 10(2), 45-56.
Kirca, A.H., Jayachandran, S., & Bearden, W.O. (2005). Market orientation: A meta-analytic review and assessment of its antecedents and impact on performance. Journal of Marketing, 69(2), 24–41.
Lee, T., Liu, H.M. (2018). How dofirms with management ability promote competitiveadvantages? an integrated model from entrepreneurial strategy making and internalresources. Entrepreneursh. Res. J, 8 (2), 1–15.
Lin, Carol Yeh-Yun and Chen Mavis Yi-Chung. (2007). Does Innovation Lead To Performance?  An Empirical Study of SMEs in Taiwan. Journal of Management Research News, 30(2).
Luk, C. L., Yau, O. H. M., Sin, L. Y. M., Tse, A. C. B., Chow, R. P. M., & Lee, J. S. Y. (2008). The effects of social capital and organizational innovativeness in different institutional contexts. Journal of International Business Studies, 39, 589–612.
Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of business venturing, 16(5), 429-451.
Makria, K., Theodosioub, M., Katsikea.E. (2017). An empirical investigation of the antecedents and performance outcomes of export innovativeness. Journal of International Business Review, 26, 628-639.
Matsuno, K., Mentzer, J.T., & Özsomer, A. (2002).  The effects of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance. Journal of Marketing, 66(3), 18–32.
Menguc, B., & Auh, S. (2010). Development and return on execution of product innovation capabilities: The role of organizational structure. Industrial Marketing Management, 39(5), 820–831.
Mojaverian, S. M., Ahmadi Koliji, S., & Amin Ravan, M. (2016).  Determination of medical plant export target markets in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4), 729-37. (Persian).
Moshabaki, A., & Khademi, A.  A. (2012).  The role of export development programs on promoting export performance. Management Improvement, 6(3), 98-135. (Persian).
Muntanari, J.R., Morgan, C.P., Bracker, J.S. (1990). Strategic management: A choiceapproach. Chicago: The Dryden Press.
Murray, J. Y., GAO, G.Y., & Kotabe, M. (2011). Market orientation and performance of export ventures: The process through marketing capabilities and competitive advantages. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(2), 252–269.
Olavarrieta, S., & Friedmann, F. (2008). Market orientation, knowledge -related resources and firm performance. Journal of Business Research, 61(6), 623–630.
Olson, E.M., Slater, S.F., & Hult, G.T.M. (2005). The performance implications of fit among business strategy, marketing organization structure, and strategic behavior.Journal of Marketing, 69(3), 49–65.
Ozkaya, H.E., Droge, C., Hult, G.T.M., Calantone, R., & Ozkaya, E. (2015). Market orientation, knowledge competence, and innovation. International Journal of Research in Marketing. [inpress]
Pelham, A.M., & Wilson, D.T. (1996). A longitudinal study of the impact of market structure, firm structure, strategy, and market orientation culture on dimensions of small-firm performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 24(1), 27–43.
Powers, T.L., & Loyka, J.J. (2010). Adaptation of marketing mix elements in international markets. Journal of Global Marketing, 23(1), 65–79.
Prajogo,  Daniel  I. (2016)  "The  strategic  fit  between  innovation  strategies  and  business environment  in  delivering  business  performance." International Journal of Production Economics, 171241-249.
Prange, Christiane, B. Schlegelmilch, Bodo. (2018). managing innovation dilemmas: The cube solution. Business Horizons, 61(2), 309-322.
Rubera, G., & Kirca, A.H. (2012). Firm innovativeness and its performance outcomes: Ameta-analytic review and theoretical integration. Journal of Marketing, 76(3), 130–147.
Simpson, P.M., Siguaw, J.A., & Enz, C.A. (2006). Innovation orientation outcomes: The good and the bad. Journal of Business Research, 59(10), 1133–1141.
Sohail, M.  S., & Alashban, A. A. (2009). An analysis of product-market strategy and export performance:  Evidence from SME’S in Saudi Arabia.  International Journal of Entrepreneurship, 13(1), 49-65.
Song, M., & Parry, M.E. (2009). The desired level of market orientation and business unit performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 144–160.
Stoian, Maria-Cristina., Dimitratos, Pavlos., Plakoyiannaki, Emmanuella. (2018). SME internationalization beyond exporting: A knowledge-based perspective across managers and advisers. Journal of World Business, 53(5), 768-779.
Tarsiah, H.T.  (2007).  The Critical  Success  Factors:  A  Study  on  the  Small  and Medium-Sized Manufacturing Companies in East Malaysia, published PhD Dissertation. University Malaysia Sabah.
Wang, Wei, Ma, Hao. (2018). Export strategy, export intensity and learning: Integrating the resourceperspective and institutional perspective. Journal of World Business, 53(4), 581-592.
Weerawardena, J., Mort, G.S., Liesch, P.W., & Knight, G. (2007). Conceptualizing accelerated internationalization in the born global firm: A dynamic capabilities perspective. Journal of World Business, 42(3), 294–306.
Weiblen, T., & Chesbrough, H.  W. (2015).  Engaging with startups to enhance corporate innovation. California Management Review, 57(2), 66-90.
Yang, Xuanyu., Li, Chen. (2019). Industrial environmental efficiency, foreign direct investment andexportddEvidence from 30 provinces in China. Journal of Cleaner Production, 212, 1490-1498.
Zahra, S. A. (1996). Technology strategy and financial performance: Examining the moderating role of the firm's competitive environment.  Journal of business venturing, 11(3), 189-219.
Zehir, C., Köle, M., & Yıldız, H.  (2015).  The  mediating  role  of  innovation capability  on  market  orientation  and  export  performance:  An  implementation  on SMEs in Turkey. Social and Behavioral Sciences, 207, 700-8.
Zhang, C., Cavusgil, S.T., & Roath, A.S. (2003). Manufacturer governance of foreign distributor relationships: Do relational norms enhance competitiveness in the export market? Journal of International Business Studies, 34,550–566.
Zhou, K.Z., Yim, C.K., & Tse, D.K. (2005). The effects of strategic orientations on technology - andmarket - based breakthrough innovations. Journal of Marketing, 69(2), 42–60.