طراحی مدل کنترل بحران کرونا ویروس در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در واحدهای صنعتی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل کنترل بحران کرونا ویروس در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در واحدهای صنعتی استان کرمانشاه می‌باشد. در این پژوهش از رویکرد آمیخته و با استفاده از روش کیفی گراندد تئوری کلاسیک و تعیین ضریب اهمیت آنتروپی شانون بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط در واحدهای صنعتی استان کرمانشاه، اعضای هیئت علمی گروه-های اقتصاد و کارآفرینی، مدیران و مسئولین مربوطه در زمینه تصمیم‌گیری در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در استان می‌باشدکه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله‌برفی و نظری و با انجام 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری کلاسیک (گلیزر) طی فرآیندی منظم و در عین حال مقایسه مداوم داده‌ها در هفت مرحله کدگذاری باز، انتخابی، یادداشت‌برداری، مرتب‌سازی، کدگذاری نظری، مرور ادبیات و در مرحله نهایی تدوین و طراحی نظریه در نرم‌افزار Atlas-ti صورت گرفت و در بخش کمی برای تعیین اهمیت و اولویت شاخص‌ها از روش آنتروپی شانون در Excel استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند، افزایش شفافیت اطلاعاتی مالی و بهبود امور کسب‌وکار از طریق ابزار دیجیتال، تأمین مالی نیروهای پشتیبانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط با مقدار (0232/0)، عدم ساماندهی صحیح داوطلبین و پرستاران و همچنین تسهیل ورود کالاهای ضروری با مقدار (0201/0)، دارای بالاترین ضریب اهمیت هستند و شاخص‌های مجهزسازی سازمان‌ها برای جلوگیری از ورود بیماران کرونا ویروس، اشاعه فرهنگ قانون‌مداری در جامعه، رونق کسب‌وکار، کاهش فرار مالیاتی، دارای پایین‌ترین میزان ضریب اهمیت با مقدار (0036/0) از نظر پاسخ‌دهندگان می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a coronavirus crisis control model in small and medium businesses in industrial units of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Saba NamanMousa 1
  • Nader Naderi 2
  • Bijan Rezaei 3
  • mohammad javad jamshidi 4
1 PhD Student in Entrepreneurship Management, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Management and Entrepreneurship Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a corona virus crisis control model in small and medium businesses in industrial units of Kermanshah province. In this research, a mixed approach was used using the grounded qualitative method of classical theory and determining the Shannon entropy significance coefficient. The study population includes managers of small and medium businesses in industrial units of Kermanshah province, faculty members of economics and entrepreneurship departments, managers and relevant officials in the field of decision-making in the field of small and medium businesses in the province using the sample method هدف Targeted shooting of snowball and theoretical type and by conducting 15 interviews, theoretical saturation was achieved. Analysis of qualitative data using the classical theory ground method (Glaser) in a regular process and at the same time continuous comparison of data in seven stages of open coding, selective, note-taking, sorting, theoretical coding, literature review In the final stage, the theory was formulated and designed in Atlas-ti software, and in a small part, Shannon entropy method in Excel was used to determine the importance and priority of indicators. The findings showed that increasing financial information transparency and improving business affairs through digital tools, financing small and medium business support forces with the amount of (0.0232),

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Control Model
  • Corona Virus
  • Small and Medium Businesses
  • Industrial Units
  • Kermanshah Province
امرایی، حافظ، آذر، عادل، اسماعیل­زاده، علی، خسروی­پور، نگار. (1399). عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد با رویکرد فراترکیب، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، 10(37)، 296-335. 
اتاق بازرگانی استان کرمانشاه. (1400)، ضربه کرونا بر اقتصاد ایران و کرمانشاه، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، https://www.isna.ir/news/99040503844   
احمدپور داریانی، محمود؛ مقیمی، محمد. (1385)، مبانی کارآفرینی، تهران، نشر فرا اندیش، چاپ چهارم.
احمدزاده فرد، محمدحسن؛ غلامی کرین، محمود؛ تقوی، علی؛ صادقی، امیر. (1397)، تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب‌وکار با میانجی­گری قابلیت­های بازاریابی؛ مطالعه موردی: شعبه­های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان، پژوهش‌های بازاریابی نوین، دوره 8، شماره 2؛ 104-87. 
بیک­زاده عباسی، فرزانه. (1399)، نقش تعدیل گر کووید 19 بر رابطه بین موفقیت کسب‌وکار با عملکرد بازاریابی در شرکت­های کوچک و متوسط دارویی، مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، سال سوم، پیاپی 10، 172-155.
 جعفری، دیبا. (1399)، بیمه اعتبار تجاری، راهکاری برای جلوگیری از شکست شرکت­های کوچک و متوسط در بحران کسب‌وکار ناشی از شیوع بیماری کرونا، مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، سال سوم، شماره 10، 192-173.
خسروی، احسان. (1400)، واکاوی عوامل مؤثر بر آسیب­پذیری کسب‌وکارها و ارائه مدل تاب آوری آن در شرایط بحران (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای حوزه گردشگری استان کرمانشاه)، پایان‌نامه مقطع دکتری، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
سالونه، شهلا؛ ساکتی، پرویز؛ پورمهدی، کتایون. (1399)، بررسی راهبردهای رشد بازار کسب‌وکارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی، مطالعات رفتار مصرف‌کننده، دوره هفتم، شماره اول، 71-47.
سخندان­دولت­آبادی، الناز. (1393)، رابطه مدیریت دانش با فرایند مدیریت بحران در مقصدهای گردشگری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی.
صائب­نیا، سمیه؛ کریمی، فرشته. (1399)، بررسی تأثیر کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب‌وکار (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استان اردبیل)، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، دوره 3، شماره 24، 93-83.
عباس­زاده، محمد. (1399)، تاملی بر اعتبار و پایایی در پژوهش‌های کیفی، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 23، شماره 45، 34-19. 
 فلاح، محمدرضا. (1399)، فراترکیب خلق تاب آوری پویا مقابل بحران کرونا در حوزه کسب‌وکارهای نوپا، مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، ویژه نامه، سال سوم، پیاپی 10، 136-117.
فیروزی­­اوجاق، افشین؛ بنیادی­نائینی، علی. (1399)، ارتباطات پیوند انسانی: راهکار نوآورانه فناوری برای تداوم و توسعه فعالیت کسب و کارها با حفظ فاصله اجتماعی در پاندمی کرونا، مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، ویژه نامه، سال سوم، پیاپی 10، 93-73.
کریمی، آصف؛ بانکی پور، بهزاد؛ احمدپور داریانی، محمود. (1393)، تحلی سازکارهای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط قزوین)، توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 2، 326-205.
گزارش کمیسیون اصل44. (1398)، راهکارهای رونق تولید، مجلس شورای اسلامی،
گلرد، پروانه؛ پرتوافکنان، مصطفی؛ نعامی، عبدالله. (1399)، نقش دولت در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانش سرمایه­گذاری، سال نهم، شماره 35، 288-277.
مالمیر، راضیه؛ ماهر، علی؛ طغیانی، راهله؛ صفری، محمدصالح. (1399)، مدیریت بخحران بیماری کووید 19:: باز مهندسی نظام ارائه خدمات سلامت در ایران، سازمان نظام پزشکی، دوره 38، شماره 1، 18-11.
مجلس شورای اسلامی، (1399)، گزارش مجلس در زمینه تأثیر کرونا بر اقتصاد کشور و مشاغل.
معافی، فواد. 1392، تحلیل فضایی مدیریت بحران در گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه اصفهان.  
مقسم، یاسر؛ سعیدی، پرویز؛ دیده­خانی، حسین؛ مهرابیان، احمد. (1398)، توسعه کسب‌وکارهای تولیدی کوچک بر پایه تأثیرپذیری از عملکرد نوآوری در فناوری، مدیریت توسعه فناوری، دوره 7، شماره 1، 194-163.
هادی­زاده، محسنه. (1394)، تحلیل فرصت­های ناشی از زلزله بر جذب گردشگری (مطالعه موردی: شهر بم)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.  
 
Alon, I., Farrell, M., & Li, S. (2020). Regime type and COVID-19 response. FIIB Business Review, 9(3), 152-160.
Alonso, A. D. (2015). Resilience in the context of two traditional Spanish rural sectors: an exploratory study. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Branicki, L. J., Sullivan-Taylor, B., & Livschitz, S. R. (2018). How entrepreneurial resilience generates resilient SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
Brown, R., & Rocha, A. (2020). Entrepreneurial uncertainty during the Covid-19 crisis: Mapping the temporal dynamics of entrepreneurial finance. Journal of Business Venturing Insights, 14, e00174.
Daunfeldt, S. O., Elert, N., & Johansson, D. (2016). Are high-growth firms overrepresented in high-tech industries? Industrial and Corporate Change, 25(1), 1-21.
Dirani, K. M., Abadi, M., Alizadeh, A., Barhate, B., Garza, R. C., Gunasekara, N., & Majzun, Z. (2020). Leadership competencies and the essential role of human resource development in times of crisis: a response to Covid-19 pandemic. Human Resource Development International, 23(4), 380-394.
Doern, R., Williams, N. and Vorley, T. (2019), "Special issue on entrepreneurship and crises: business as usual? An introduction and review of the literature," Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 31 No 5-6, pp. 400-412.
Dvoulety, O., Srhoj, S., & Pantea, S. (2021). Public SME grants and firm performance in European Union: A systematic review of empirical evidence. Small Business Economics57(1), 243-263.
European Commission. (2015). User guide to the SME definition, Ref. Ares (2015)1914862, 06/05/2015, available at file:///C:/Users/Dell/Downloads/smedefinition-user-guide-2015.pdf.
Glaser, B. G. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions. Sociology Press.
May, P. J., & Koski, C. (2013). Addressing public risks: Extreme events and critical infrastructures. Review of Policy Research, 30(2), 139-159.
Morris, M. H., Shirokova, G., & Tsukanova, T. (2017). Student entrepreneurship and the university ecosystem: A multi-country empirical exploration. European Journal of International Management, 11(1), 65-85.
Neneh, B. N., & Vanzyl, J. (2014). Growth intention and its impact on business growth amongst SMEs in South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(20), 172.
OECD. (2020). Coronavirus (COVID-19): SME policy responses.
Olango, A.J. (2010). Challenges faced by small and medium enterprises in an accessing public contracts in Bondo, Kenya". Master's dissertation, University of Nairobi.
Ozatay, F., & Sak, G. (2020). What can we do to manage the Economic Consequences of COID-19?
Pueyo, T. (2020). Coronavirus: Why you must act now. Politicians, community leaders and business leaders: what should you do and when.
Sipola, S., Puhakka, V., & Mainela, T. (2016). A start-up ecosystem as a structure and context for high growth. In Global entrepreneurship: Past, present & future. Emerald Group Publishing Limited.
Tsilika, T., Kakouris, A., Apostolopoulos, N., & Dermatis, Z. (2020). Entrepreneurial bricolage in the aftermath of a shock. Insights from Greek SMEs. Journal of Small Business & Entrepreneurship32(6), 635-652.
UN (2020), “Ante un posible aumento de los suicidios por el coronavirus, la ONU pide tomar medidas para cuidar la salud mental,” available at https://news.un.org/es/story/2020/05/1474312 (accessed 18 July 2020)
Wiguna, E., Suteja, J., & Hamdani, A. R. (2020, December). HOW THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CORONA PANDEMIC SITUATION. In Conference Proceeding One Asia 2 (Vol. 1, No. 1, pp. 6-9).
Williams, N., & Vorley, T. (2014). Economic resilience and entrepreneurship: lessons from the Sheffield City Region. Entrepreneurship & Regional Development26(3-4), 257-281.
World Health Organization (a). WHO emergency use listening: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak – Emergency Use Listing Procedure (EUL) announcement; (2020) [updated 2020 April 8; cited 2020 Mar 25]. Available from: https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en/.
World health organization (b). Who Q&A on coronaviruses (COVID-19); (2020) [update 2020 8 April; cite 2020mar25] .available from: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses.
World Health Organization. (2020). Clinical management of severe acute respiratory infection (‎‎ SARI)‎‎ when COVID-19 disease is suspected: interim guidance, 13 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/clinical/2020.4). World Health Organization.