مراکز رشد بین المللی به عنوان واسطه ارتباطی توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

برای فعال شدن شرکت‌های دانش بنیان در بازارهای جهانی، نیاز مبرمی به شبکه‌سازی میان توانمندی‌های داخلی و فرصت‌ها و بازیگران خارجی وجود دارد. مراکز رشد صادراتی (بین‌المللی) یکی از بازیگران کانونی هستند که هنوز شناخت مناسبی از آن‌ها در کشور وجود ندارد. هدف این مقاله تبیین نقش مراکز رشد صادراتی با استخراج مولفه‌های کارکردی و فضای کاری آنها و سپس ارائه مدل مفهومی شبکه ارتباطی است که این مراکز در آن به عنوان هاب و تسهیل‌گر بین‌المللی شدن شرکتهای دانش بنیان عمل می‌کنند. در این پژوهش، با رویکرد اکتشافی و با اتخاذ راهبرد مطالعه چندموردی، سه مرکز نوآوری دارای بیشترین فعالیت بین‌المللی در کشور انتخاب شدند. منابع داده‌ای عبارت است از اسناد و گزارشهای منتشرشده از مراکز و خصوصا مصاحبه‌های عمیق با 22 نفر از مدیران و خبرگان مرتبط با آن‌ها که با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق نتایج 11 مضمون سازمان دهنده از کارکردهای مراکز نوآوری صادراتی شناسایی شد که متعاقبا در قالب 5 مضمون فراگیر دسته بندی شدند که عبارت است از: مربیگری صادراتی، خوشه‌بندی شرکت‌ها، پیوندهای ضعیف، پیوندهای قوی و حفاظت راهبردی. این نقش‌ها به همراه توصیفی از فضای کاری مراکز و شبکه ارتباطی آن‌ها برای صادرات، در قالب یک مدل شماتیک ارائه شدند. همچنین با ارزیابی میزان تحقق نقش‌های فوق در سه مرکز، سه سطح بلوغ، شامل «در حال رشد»، «بسترساز» و «آغازگر» برای یک مرکز نوآوری صادراتی پیشنهاد شد تا بدین ترتیب مسیر توسعه فراروی مراکز رشد در کشور جهت ارائه خدمات صادراتی روشن‌تر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International business incubators as an intermediary for the export promotion of technology-based companies

نویسندگان [English]

  • Amir Zakery 1
  • Mohamadamin Kholoosi 1
  • Mohammad Sadegh Saremi 2
1 Iran University of Science and Technology
2 Technology Studies Institute
چکیده [English]

To realize the capacities of Iranian technology-based companies in the global markets, there is an urgent need for networking between domestic capabilities and foreign opportunities. International Business Incubators are one of the focal players in creating such communication networks but there is still no proper understanding of their functions in a developing country like Iran. The purpose of this article is to extract the functions, position, and working space of export innovation centers as a hub or communication intermediary in the export network of high-tech companies. In this research, to pursue a multi-case study approach, three Iranian international innovation centers with extensive international experience are selected. By conducting in-depth interviews with 22 managers and experts related to these three centers, the main functions of export innovation centers are identified (the following three theoretical approaches extracted from the research background). By analyzing the categories and themes from the interviews, 11 organizing themes and 5 overarching themes of the role of export innovation centers are identified, which are: export coaching, clustering of companies, weak ties, strong ties, and strategic protection. These roles are presented in a schematic model along with a description of the working space of growth centers and their communication network for export. Also, by evaluating the level of fulfillment of the above roles in three centers, three levels of maturity, growing, foundation, and initiator for an export innovation center are suggested, so that the path of international development towards growth and innovation centers in the country will become clearer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International business incubator
  • Export
  • International business
  • networking
  • technology-based
آقائی، اسماعیل، ذاکری، امیر، علی‌احمدی، علیرضا (1400). نقش مراکز رشد صادراتی در تسهیل ورود شرکت‌های دانش بنیان به بازارهای خارجی؛ مطالعه موردی مرکز نانوفناوری ایران در چین. سیاست علم و فناوری،14(1) ، 71-88. 
اسماعیل پور، رضا، سلیمانی، رضا، اکبری، محسن، ابراهیم‌پور، مصطفی (1399). طراحی الگوی راهبردی بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 3(1)، 83-108. 
ذاکری، امیر، صارمی، محمدصادق (1399). تعیین پیکره‌بندی دانش در فرایند بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش بنیان ایران، مطالعه موردی تجهیزات پزشکی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 3(3)، 89-113.
علائی طباطبائی، سید احمدرضا، الیاسی، مهدی، زند حسامی، حسام، ترابی، تقی (1401). بین‌المللی‌سازی یکباره یا تدریجی؟ موردکاوی فرآیند بین‌المللی‌سازی سه کسب‌وکار دانش‌بنیان. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، (2)5، 93-180. 
یوسفی، محمد، قاضی زاده، مصطفی (1398). تاثیر شبکه‌های تجاری واجتماعی بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، 2(1)،149-176.  
 
Ansoff, H. I., Kipley, D., Lewis, A. O., Helm-Stevens, R., Ansoff, R., Ansoff, H. I., ... & Ansoff, R. (2019). Strategic dimensions of internationalization (pp. 311-336). Springer International Publishing.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management17(1), 99-120.
Blackburne, G. D., & Buckley, P. J. (2019). The international business incubator as a foreign market entry mode. Long Range Planning, 52(1), 32-50.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Burgel, O., & Murray, G. C. (2000). The international market entry choices of start-up companies in high-technology industries. Journal of International Marketing, 8(2), 33-62
Che Senik, Z., Scott-Ladd, B., Entrekin, L., & Adham, K. A. (2011). Networking and internationalization of SMEs in emerging economies. Journal of International Entrepreneurship, 9, 259-281.
Chen, X., He, Z., Jiang, T., & Xiang, G. (2023). From behind the scenes to the forefront: how do intermediaries lead the construction of international innovation ecosystems?. Technology Analysis & Strategic Management, 1-16.
Cirule, I., & Uvarova, I. (2022). Open Innovation and Determinants of Technology-Driven Sustainable Value Creation in Incubated Start-Ups. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(3), 162.
Civelek, M., & Krajčík, V. (2022). How do SMEs from different countries perceive export impediments depending on their firm-level characteristics? System approach. Oeconomia Copernicana, 13(1), 55-78.
Eden, L., & Miller, S. R. (2004). Distance matters: Liability of foreignness, institutional distance and ownership strategy. In " Theories of the Multinational Enterprise: Diversity, Complexity and Relevance" (Vol. 16, pp. 187-221). Emerald Group Publishing Limited.
Ferrucci, L., Gigliotti, M., & Runfola, A. (2018). Italian firms in emerging markets: relationships and networks for internationalization in Africa. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 30(5), 375-395.
Fletcher, M., & Harris, S. (2012). Knowledge acquisition for the internationalization of the smaller firm: Content and sources. International Business Review, 21(4), 631-647.
Gao, Q., Cui, L., Lew, Y. K., Li, Z., & Khan, Z. (2021). Business incubators as international knowledge intermediaries: Exploring their role in the internationalization of start-ups from an emerging market. Journal of International Management, 27(4), 100861.
Gould, R. V., & Fernandez, R. M. (1989). Structures of mediation: A formal approach to brokerage in transaction networks. Sociological methodology, 89-126.
Gretzinger, S., Ulrich, A. M. D., Hollensen, S., & Leick, B. (2021). Understanding incubation during foreign market entry: lessons learnt from an illustrative Danish case study. Journal of Business & Industrial Marketing36(11), 2074-2085.
Hänle, F., Weil, S., & Cambré, B. (2022). China’s OFDI support mechanisms in Germany: how governments can work together to promote SME internationalization, reduce liability of foreignness and contribute positively to society. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, (ahead-of-print).
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2015). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. In International Business Strategy (pp. 33-59). Routledge.
Nguyen, C. S. (2021). The international business incubator as an entry mode–a systematic literaturę review. Studia Prawno-Ekonomiczne, (119), 255-276.
McAdam, M., & Marlow, S. (2008). A preliminary investigation into networking activities within the university incubator. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 14(4), 219-241.
Rindfleisch, A. (2020). Transaction cost theory: past, present and future. AMS Review, 10(1), 85-97.
Srivastava, M. (2021). The influence of brokers on networking behaviour during internationalization: a study of Czech SMEs. Journal of Business & Industrial Marketing, 36(3), 436-453.
Shirokova, G. and McDougall-Covin, P. (2012), “The role of social networks and institutions in the internationalization of Russian entrepreneurial firms: do
they matter?”, Journal of International Entrepreneurship, 10 )3(, 177-199.
Sui, S., & Baum, M. (2014). Internationalization strategy, firm resources and the survival of SMEs in the export market. Journal of International Business Studies, 45, 821-841.
Saunders , Mark ; Lewis, Philip; Thornhill, Adrian (2009). Research methods for business students. Fifth edition. Harlow: Pearson Education
Törnroos, J. Å. (2002, September). Internationalisation of the firm–a theoretical review with implications for business network research. In 18th IMP Conference, Dijon, France.
Williamson, O. E. (1999). Strategy research: governance and competence perspectives. Strategic management journal, 20(12), 1087-1108.
Zakery, A., & Saremi, M. S. (2021). Knowledge and intellectual capital in internationalizing SMEs, case study in technology-based health companies. Journal of Intellectual Capital, 22(2), 219-242.  
 
 
.