بررسی تأثیر چابکی استراتژیک بر موفقیت بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با نقش میانجی رشد شبکه‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

امروزه شرکت‌هایی که در محیط‌های مختلف نهادی و فرهنگی فعالیت می‌کنند، با چالش‌های راهبردی بین‌المللی‌ روبرو هستند. در این راستا، پاسخگویی به این چالش‌ها مستلزم توانایی چابکی و انعطاف‌پذیر بودن در پاسخ به خواسته‌های بین‌المللی‌ دارد که یادگیری سریع از تجربیات قبلی را می‌طلبد. دراین‌بین، رشد شبکه‌محور می‌تواند عامل کلیدی جهت تقویت موفقیت بین‌المللی خصوصاً برای شرکت‌های کوچک و متوسط باشد. ازاین‌رو، هدف این مطالعه بررسی نقش میانجی رشد شبکه‌محور در تأثیر چابکی استراتژیک بر موفقیت بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط در استان آذربایجان شرقی است. این پژوهش به صورت کمی و از انواع مطالعات کاربردی است. نمونه‌گیری این مطالعه به روش طبقه‌ای تصادفی و برآورد حجم نمونه نیز از طریق فرمول کوکران صورت پذیرفته است. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه انجام شده است و روابط بین متغیرها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک ابزارهای SPSS و SmartPLS تحلیل شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که چابکی استراتژیک بر رشد شبکه‌محور و موفقیت بین‌المللی اثر مستقیم دارد. همچنین، رشد شبکه‌محور بر موفقیت بین‌المللی اثر مثبت دارد. درنهایت، نقش میانجی رشد شبکه‌محور در رابطه بین چابکی استراتژیک و موفقیت بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط معنادار حاصل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل‌ها می‌توان بیان کرد که چابکی استراتژیک عامل کلیدی در پیشبرد گام‌های بین‌المللی‌شدن است که در این میان، شبکه‌سازی و رشد از طریق آن دستیابی به عملکرد مطلوب بین‌المللی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط آسان‌تر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of strategic agility on SMEs international success with the mediating role of network-oriented growth

نویسندگان [English]

  • Samad Rahimiaghdam 1
  • Naser Sanoubar 2
  • Aylar Ahmadian 3
1 Associate Professor, Department of Management, faculty of Economic and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Professor of Strategic Management, Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz.
3 Msc, Department of Management, University of tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Today, companies operating in different institutional and cultural environments are facing international strategic challenges. Responding to these challenges requires the ability to be agile and flexible in response to international demands, which requires quick learning from previous experiences. In the meantime, network-based growth can be a key factor to strengthen international success, especially for small and medium-sized companies. Therefore, the aim of this study is to investigate the mediating role of network-based growth in the effect of strategic agility on the international success of small and medium enterprises in East Azerbaijan province. This research is quantitative and one of the types of applied studies. Sampling of this study was done by stratified random method and estimation of sample size was done through Cochran's formula. Data collection has been done through a questionnaire, and the relationships between variables have been analyzed by structural equation modeling with the help of SPSS and SmartPLS tools. The results of this study showed that strategic agility has a direct effect on network-based growth and international success. Also, network-oriented growth has a positive effect on international success. Finally, the mediating role of network-based growth in the relationship between strategic agility and international success of small and medium-sized enterprises was obtained. According to the results of the analysis, it can be stated that strategic agility is a key factor in advancing international steps, and in the meantime, networking and growth through which it is easier for small and medium-sized enterprises to achieve optimal international performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Agility
  • Network-based Growth
  • International Success
  • SMEs
ابراهیم‌پور ازبری، مصطفی؛ مرادی، محمود و مرزبان مقدم، نیلوفر (1395). تأثیر قابلیت یکپارچگی با تأمین‌کننده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمانی. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 6(2)، 169-192. 
باورصاد، بلقیس؛ نیس، عبدالحسین و دارابیان، پگاه (1397). تأثیر چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی، 9(36)، 65-83. 
حسینی، سید صمد؛ کرمی، اژدر و نیکخواه تکمه‌داش، یونس (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با SmartPLS V3: رویکرد پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی. چاپ اول، تهران: انتشارات اندیشه فاضل.
عباسی، همایون و فتاحیان، نفیسه (1397). تأثیر یادگیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی استراتژیک (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان همدان و کرمانشاه). پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 8(15)، 29-43.
فاریابی، محمد؛ رحیمی‌اقدم، صمد؛ کوششی، محمدرضا و پورآقابالایی، علیرضا (1398). تأثیر بازارگرایی و تجربه بین‌المللی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بین‌المللی. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 2(1)، 23-44.
مصلح، عبدالمجید و سعیدی، محمودرضا (1394). بررسی تأثیر قابلیت‌های شبکه‌ای بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های صادراتی و وارداتی. تحقیقات بازاریابی نوین، 5(3)، 1-20.
مصلح، عبدالمجید؛ بحرینی‌زاده، منیجه و کریمی قهفرخی، سمیرا (1395). تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر. تحقیقات بازاریابی نوین، 6(4)، 125-140.
یوسفی، محمد و قاضی‌زاده، مصطفی (1398). تأثیر شبکه‌های تجاری واجتماعی بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها. مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 2(1)، 149-176.  
 
Achtenhagen, L., Brunninge, O., & Melin, L. (2017). Patterns of dynamic growth in medium-sized companies: Beyond the dichotomy of organic versus acquired growth. Long Range Planning, 50(4), 457-471.
Adomako, S., Amankwah-Amoah, J., Donbesuur, F., Ahsan, M., Danso, A., & Uddin, M. (2022). Strategic agility of SMEs in emerging economies: Antecedents, consequences and boundary conditions. International Business Review, 102032. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2022.102032.
Ahammad, M.F., Glaister, K.W., & Gomes, E. (2020). Strategic agility and human resource management. Human Resource Management Review, 30(1), 1-3.
AlTaweel, I.R., & Al-Hawary, S.I. (2021). The mediating role of innovation capability on the relationship between strategic agility and organizational performance. Sustainability, 13(7564), 1-14.
Amit, R., & Schoemaker, P.J.H. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, 14(1), 33-46.
Battistella, C., De Toni, A., De Zan, G., & Pessot, E. (2017). Cultivating business model agility through focused capabilities: A multiple case study. Journal of Business Research, 73, 65-82.
Braunscheidel, M.J., & Suresh, N.C. (2009). The organizational antecedents of a firm's supply chain agility for risk mitigation and response. Journal of Operations Management, 27(2), 119-140.
Buckley, P.J. (1989). Foreign direct investment by small and medium sized enterprises: The theoretical background. Small Business Economics, 1, 89-100.
Calof, J.C. (1994). The relationship between firm size and export market behavior revisited. Journal of International Business Studies, 25(2), 367-387.
Clauss, T., Abebe, M., Tangpong, C., & Hock, M. (2019). Strategic agility, business model innovation, and firm performance: an empirical investigation. IEEE Transactions on Engineering Management, 68(3), 767-784.
Cunha, M.P.E., Gomes, E., Mellahi, K., Miner, A.S., & Rego, A. (2020). Strategic agility through improvisational capabilities: implications for a paradox-sensitive HRM. Human Resource Management Review, 30(1), 1-13.
Demir, R., & Soderman, S. (2007). Skills and complexity in management of IJVs: exploring Swedish managers’ experiences in China. International Business Review, 16(2), 229-250.
Demir, R., Campopiano, G., Kruckenhauser, C., & Bauer, F. (2021). Strategic agility, internationalization speed and international success: The role of coordination mechanisms and growth modes. Journal of International Management, 27(1), 1-20.
Deng, P. (2004). Outward investment by Chinese MNCs: motivations and implications. Business Horizons, 47(3), 8-16.
Desai, V.M. (2008). Constrained growth: How experience, legitimacy, and age influence risk taking in organizations. Organization Science, 19(4), 594-608.
Doz, Y. (2020). Fostering strategic agility: How individual executives and human resource practices contribute. Human Resource Management Review, 30(1), 1-14.
Eggers, J.P., & Kaplan, S. (2013). Cognition and capabilities: A multi-level perspective. Academy of Management Annals, 7(1), 295-340.
Gerald, E., Obianuju, A., & Chukwunonso, N. (2020). Strategic agility and performance of small and medium enterprises in the phase of Covid-19 pandemic. International Journal of Financial, Accounting, and Management, 2(1), 41-50.
Guo, Y., & Zheng, G. (2019). How do firms upgrade capabilities for systemic catch-up in the open innovation context? A multiple-case study of three leading home appliance companies in China. Technological Forecasting and Social Change, 144. 36-48.
Hagen, B., Zucchella, A., & Ghauri, P.N. (2019). From fragile to agile: marketing as a key driver of entrepreneurial internationalization. International Marketing Review, 36(2), 260-288.
Hawk, A., Pacheco-De-Almeida, G., & Yeung, B. (2013). Fast-mover advantages: speed capabilities and entry into the emerging submarket of Atlantic basin LNG. Strategic Management Journal, 34(13), 1531-1550.
Henseler, J., Ringle, C.M., & Sinkovics, R.R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 277-320.
Hussinger, K. (2010). On the importance of technological relatedness: SMEs versus large acquisition targets. Technovation, 30(1), 57-64.
Johanson, J., & Vahlne, J.E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsider-ship. Journal of International Business Studies, 40(9), 1411-1431.
Kale, E., Aknar, A., & Basar, O. (2019). Absorptive capacity and firm performance: The mediating role of strategic agility. International Journal of Hospitality Management, 78, 276-283.
Kenny, B., & Fahy, J. (2011). SMEs' Networking Capability and International Performance. Baxter, R. and Woodside, A.G. (Ed.) Inter-firm Networks: Theory, Strategy, and Behavior (Advances in Business Marketing and Purchasing, Vol. 17), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 199-376.
Kohtamaki, M., Heimonen, J., Sjodin, D., & Heikkila, V. (2020). Strategic agility in innovation: unpacking the interaction between entrepreneurial orientation and absorptive capacity by using practice theory. Journal of Business Research, 118, 12-25.
Li, E.L., Zhou, L., & Wu, A. (2017). The supply-side of environmental sustainability and export performance: the role of knowledge integration and international buyer involvement. International Business Review, 26(4), 724-735.
Marks, M.L., & Mirvis, P.H. (1998). Joining forces: Making one plus one equal three in mergers, acquisitions, and alliances. First Edition, Jossey-Bass.
McKelvie, A., Wiklund, J., & Davidsson, P. (2006). A resource-based view on organic and acquired growth. In: Entrepreneurship: Frameworks and Empirical Investigations: From Forthcoming Leaders of European Research, Vol. 9. Emerald Group Publishing Limited, pp. 175-194.
Meyer, K.E., & Su, Y.S. (2015). Integration and responsiveness in subsidiaries in emerging economies. Journal of World Business, 50(1), 149-158.
Moeen, M., & Mitchell, W. (2020). How do pre-entrants to the industry incubation stage choose between alliances and acquisitions for technical capabilities and specialized complementary assets? Strategic Management Journal, 41(8), 1450-1489.
Narooz, R., & Child, J. (2017). Networking responses to different levels of institutional void: a comparison of internationalizing SMEs in Egypt and the UK. International Business Review, 26(4), 683-696.
Rui, H., & Yip, G.S. (2008). Foreign acquisitions by Chinese firms: a strategic intent perspective. Journal of World Business, 43(2), 213-226.
Shams, R., Vrontis, D., Belyaeva, Z., Ferraris, A., & Czinkota, M.R. (2021). Strategic agility in international business: A conceptual framework for “agile” multinationals. Journal of International Management, 27(1), 1-10.
Sherehiy, B., Karwowski, W., & Layer, J.K. (2007). A review of enterprise agility: Concepts, frameworks, and attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37(5), 445-460.
Shin, H., Lee, J.N., Kim, D., & Rhim, H. (2015). Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational and firm performance. International Journal of Production Economics, 168, 181-196.
Tallon, P.P., & Pinsonneault, A. (2011). Competing perspectives on the link between strategic information technology alignment and organizational agility: Insights from a mediation model. MIS Quarterly, 35(2), 463-486.
Tiwari, S.K., & Korneliussen, T. (2022). Entrepreneurial internationalization of Nepalese artisanal firms: a dynamic capabilities perspective. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 28(6), 1369-1390.
Torkkeli, L., Kuivalainen, O., Saarenketo, S., & Puumalainen, K. (2019). Institutional environment and network competence in successful SME internationalization. International Marketing Review, 36(1), 31-55.
Weber, Y., & Tarba, S.Y. (2014). Strategic agility: A state of the art introduction to the special section on strategic agility. California Management Review, 56(3), 5-12.
Wiklund, J., & Shepherd, D.A. (2009). The effectiveness of alliances and acquisitions: the role of resource combination activities. Entrepreneurship: Theory and Practice, 33(1), 193-212.
Yang, C., & Liu, H.M. (2012). Boosting firm performance via enterprise agility and network structure. Management Decision, 50(6), 1022-1044.
Zahoor, N., Khan, Z., Arslan, A., Khan, H., & Tarba, S.Y. (2022). International open innovation and international market success: an empirical study of emerging market small and medium-sized enterprises. International Marketing Review, 39(3), 755-782.  
 
.