فهم پدیده پشیمانی استراتژیک در سطوح راهبردی کسب وکارهای بین-المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد،خرم آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری،مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

درگذر زمان و به‌سبب شرایط عدم‌اطمینان و تغییراتی که در‌محیط فعالیت بین‌المللی حاصل می‌شود، بسیاری از‌مدیران کسب‌وکارهای بین‌المللی در‌فرآیند تصمیم‌گیری و تدوین و اجرای استراتژی‌ها دچار اشتباه شده و به‌انسداد یا بن‌بست استراتژیک می‌خورند. درچنین حالتی تصمیمات اخذ شده یا استراتژی‌های تدوین شده توسط مدیران، ناکارآمد تلقی می‌شود که به این حالت پشیمانی استراتژیک گفته می‌شود. ازاین‌رو پژوهش حاضر با‌هدف فهم پدیده پشیمانی استراتژیک در‌سطوح راهبردی کسب-وکارهای بین‌المللی انجام پذیرفت. این پژوهش بر‌پایه پژوهش‌های آمیخته و به‌صورت کیفی‌و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است که از ‌ظر هدف، کاربردی و از‌حیث ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با‌استفاده از‌روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و براساس اصل کفایت نظری 30 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه پژوهش در‌نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ‌ساختار‌یافته است که روایی و پایایی آن با روش محتوایی و پایایی درون کد‌گذار -میان‌گذار تأیید شد. همچنین ابزار‌گرداوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که توسط 30 نفر از خبرگان پر شد و روایی و پایایی آن با روش روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون سنجیده شد. در این پژوهش داده‌های کیفی با روش تحلیل‌محتوا و داده‌های کمی با‌مدلسازی ساختاری تفسیری تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر‌شناسایی مؤلفه‌های شکل‌دهنده و ایجادکننده پشیمانی استراتژیک در راهبردهای کسب‌وکارهای بین‌المللی به ‌همراه پیامدهای آن در‌قالب مدل شکل‌گیری پشیمانی استراتژیک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the phenomenon of strategic regret at the strategic levels of international companies

نویسندگان [English]

  • Ali Shariatnejad 1
  • Leila Yarahmadi 2
  • Zahra Ghafouri 2
1 Lorestan University Assistant Professor, management and economy faculty. Khorramabad, Iran
2 PhD. Student,, Government Management,, Faculty of Management & Economic, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Over time and due to the uncertainty and changes in the international operating environment, many managers of international companies make mistakes in decision-making and strategy formulation, and implementation and get into strategic deadlocks or impasses. In such a situation, the decisions or strategies developed by managers are considered ineffective, which is called strategic regret. Therefore, the current research was conducted to understand the phenomenon of strategic regret at the strategic levels of international companies. This research is based on mixed qualitative and quantitative research in the inductive comparative paradigm, which is practical in terms of purpose and practical in terms of the type of survey, and descriptive method. The statistical population of the study is the experts. Using the snowball method and based on the principle of theoretical adequacy, 30 of them were taken as the study sample. The data collection instrument in the qualitative part of the survey is a semi-structured interview, the validity and reliability of which was confirmed by the content and intra-coder reliability method. The data collection instrument in the quantitative part is the questionnaire, which was completed by 30 experts and its validity and reliability were measured by the method of content validity and retest reliability.The research findings include the identification of the components that form and cause strategic regret in international business strategies and their consequences in the form of a model of strategic regret formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Regret
  • Business Strategies
  • Structural-Interpretive Modeling
جبرائیلی، هاشم. صیدی، طناز. فعله­گری، مهسا. (1398). ویژگی­های سنجی و ساختار عاملی روان نسخه فارسی تحلیل سبک تصمیم­گیری بر پشیمانی. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، سال دوازدهم، شماره ۴۸، زمستان، ص ۱۹۸-۱۸۳.
عزیزی، شهریار. حاجی­پور، بهمن. دانایی‌فرد، حسن. قنبرزاده میاندهی، رضا. (1395). فهم تبیین پدیده پشیمانی استراتژیک سازمانی. چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک، 16 و 17 آذر.
عزیزی، شهریار. حاجی­پور، بهمن. دانایی‌فرد، حسن. قنبرزاده میاندهی، رضا. (۱۳۹۸). فهـم چـوهره پدیده  پشیمانی­استراتژیک مطالعه پدیدارشناسانه در­ حوزه سیاست رفتاری. فصلنامه مدیریت بازرگانی، ۱۱ (۲)، ۲۷۷- ۲۹۸.
ضیابری مقدم، سید مهرداد. ریکنده، عبدالرضا. (1397)، تأثیر مؤلفه­های پشیمانی از خرید و احساس منفی، پس از تغییر در مدیریت مشتری در­صنعت بانکداری (مطالعه‌ی: بانک مدیریت استان مازندران). کنفرانس بین‌المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین، تهران: شرکت همایش آروین البرز.
قادری، فرشاد. رحیم‌نیا، فریبرز (1400). تناسب استراتژیک بین استراتژی نواوری و عملکرد کسب و کار­­های دانش بنیان. فصلنامه رشد فناوری، سال هفدهم، شماره66، بهار.
کاظمیه، خیراله. مالمیر، آمنه. (1399). بررسی تأثیر پیشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تجربه مدیران. نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهاردهم، شماره دوم (پیاپی 28)، پاییز و زمستان، ص ۷۷۹ – ۸۰۹.
کریمی، محمدسلیم. صلواتی، عادل. زارعی، بهروز. احمدی، کیومرث. (1400). عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران سازمان­های دولتی. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، شماره 56، تابستان.
مؤذنی­کلات، امین. (۱۳۹۸). بررسی سبک رهبری مدیر بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان اجتماعی نیشابور با تحلیل نقش میانجی رضایت شغلی و سازمانی (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد). دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی. مرکز پیام نور نیشابور، ایران.
ملک­جعفریان، روح­اله. (1392). بررسی نظریات مربوط به فرایند تصمیم­گیری و انتخاب استراتژی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 162، آبان ماه.  
 
Bell, D.E.  (1982).  Regret in Decision Making under Uncertainty. Operations Research, 30 (5), 961- 968
Brewer, N. T., DeFrank, J. T., & Gilkey, M. B. (2016).  Anticipated regret and health behavior: A meta-analysis.  Health Psychol, 35 (11).  1264-1275.  Doi: 10.1037/hea0000294.
Connolly, T., & Reb, J. (2005).  Regret and the Control of Temporary Preferences.  Behavioral and Brain Sciences, 28 (5), 653-654.
Connolly, T., & Zeelenberg, M. (2014).  Regret in Decision Making.  Current Directions in Psychological Science, 11 (6), 212-216.
Fishburn, P, C. (1982). No Transitive Measurable Utility. Journal of Mathematical Phycology, 26, 31-67.
 Lee, S. H., & Cotte, J. (2009).  Post-Purchase Consumer Regret: Conceptualization and Development of the PPCR scale.  ACR North American Advances.
Landman, J. (1987). Regert: The Persistance of the Possible. Oxford University press: New York.
Lauriola, M., Panno, A., & Weller, J. A. (2019).  Regret-Based Decision-Making Style Acts as a Dispositional Factor in Risky ChoicesPsychological reports, 122 (4), 1412-1431.
Lerner, J. S., Li, Y., Valdesolo, P., & Kassam, K. S. (2015).  Emotion and decision making.  Annual review of psychology, 66 (1), 799-823.  doi: 10.1146 / annurev psych - 010213-115043.
Lovallo, D., & Olivier, S. (Polo).  The case for behavioral strategy.  McKinsey Quarterl.
Loomes, G., & Sugden, R. (1982).  Regret theory: an alternative theory of rational choice under uncertainty.  The economic journal, 92 (368), 805-824. 
McKinsey.  (2009).  Flaws in strategic decision making: McKinsey Global Survey results. McKinsey Quarterly.  Retrieved from http://www.mckinsey.com/business functions / strategy - and - corporate finance / our - insights / flaws - in - strategic decision - making - mckinsey - global - survey result
Matarazzo, Olimpia, Abbamonte, Lucia, Greco, Claudia, Pizzini, Barbara, Nigro, Giovanna (2021). Regret and Other Emotions Related to Decision-Making: Antecedents, Appraisals, and PhenomenologicalAspects, a section of the Journal frontiers in psycholigy, 25 september.
Malik Jafarian, Rooh Elah (2012).  Examining theories related to the decision-making process and strategy selection, social, economic, scientific and cultural monthly Kar and Jameh, No. 162, November. In Persian).
Naeiji, M., Alem Najafi, S., Nourani, S. (2018), "The Impact of Strategic Orientation on SMEs Growth, the Mediator Role of Brand Performance and Market Performance".  Journal of Strategic Management Studies, 9 (33), 45-74. 
Prajogo, Daniel I. (2016), "The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance." International Journal of Production Economics.171 ( ): 241-249. 
Powell, T.C.  , Lovallo , D. & Fox , C.R.  (2011).  Behavioral Strategy.  Strategic Management Journal, 32, 1369-1386.
Risk and Svenson, O. (1999).  Differentiation and consolidation theory: decision making processes before and after a choice.  New Jersey: LEA Publishers
Somasundaram, J., & Diecidue, E. (2017).  Regret theory and risk attitudes.  Journal of Risk and Uncertainty, 55 (2-3), 147-175.
Svenson, O. (1999). Differentiation and Consolidation theory: decision making procrsses before and after a choice. New Jersey: LEA Publishers.
Shalini, vohra, Gary, Davies (2020). Investor Regret share performance and the role of corporate agreeableness, Jornal of Business Research, Elsevier, vol. 110©, Pages306-315.
Zeelenberg, M., & Pieters, P. (2007).  A Theory of Regret Regulation 1.0.  Journal of Consumer Psychology, 17 (1), 3-18.  
 
.