تأثیر متقاطع توسعه مالی و راهبردهای نوآوری ‌‌بر زنجیره ارزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، ‌دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

زنجیره ارزش ‌به مجموعه فعالیت‌هایی اتلاق می‌گردد که زنجیروار به هم متصل‌اند و منجر به خلق محصولی می‌گردند که برای مصرف‌کننده با ارزش بوده و برای شرکت سودآوری ایجاد می‌کند. از این‌رو، بررسی عوامل موثر بر آن –خاصه در کشورهای درحال توسعه- از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. زیرا در بازارهای امروزی، مزیت رقابتی در گرو ارزشی است که سازمان‌ها به مشتریان خود عرضه می‌کنند، به‌نحوی که در آن زمان، این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی‌شود. تحقیق حاضر با رهیافت داده‌های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته به بررسی تأثیر متقاطع ‌توسعه مالی و راهبردهای نوآوری بر زنجیره ارزش در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته طی دوره 2019-2015 پرداخته ‌که نتایج ‌نشان داد، راهبرد نوآوری ‌محصول، راهبرد نوآوری فرایند و ‌توسعه مالی بر وسعت زنجیره ارزش در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، ضریب تخمینی راهبردهای نوآوری و ضریب تخمینی توسعه مالی در کشورهای توسعه‌یافته بزرگتر است. به‌علاوه، تأثیر متقاطع توسعه مالی و راهبردهای نوآوری محصول و نوآوری فرایند ‌بر وسعت زنجیره ارزش ‌در هر دو گروه از کشورهای منتخب ‌‌مثبت و معنادار و از اثر انفرادی آنها بزرگتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Cross Effect of Financial Development and Innovation Strategies on the Value Chain

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Mahtab Sabaei Dardashti 2
  • Maryam Aliyari 3
1 Alzahra University, Tehran, Iran
2 M.A in Business Management, Islamic Azad University
3 MA in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

‌Value chain refers to a set of activities that are linked together and lead to the creation of products that are valuable to the consumer and create profitability for the company. Therefore, the study of the factors affecting it - especially in developing countries - is of great importance and necessity. Because in today's markets, competitive advantage depends on the value that organizations offer to their customers so at that time, this value is not offered by potential and actual competitors. Therefore, the present study, using the panel data approach and generalized moment method, investigates the cross-sectional effect of financial development and innovation strategies on the value chain in two groups of selected developing and developed countries during the period 2015-2019. The product innovation strategy, the process innovation strategy, and the financial development have a positive and significant effect on the value chain in both groups of selected countries. However, the estimated coefficient of innovation strategies and the estimated coefficient of financial development in developed countries are higher. In addition, the intersection of financial development and product innovation and process innovation strategies on the breadth of the value chain ‌in both groups of selected countries is positive and significant that the estimated coefficient of this effect is greater than the estimated coefficient of their effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Chain
  • Financial Development
  • Product Innovation Strategy
  • Process Innovation Strategy

آداب، ابوالفضل.، قاضی نوری، سیدسپهر.، قاضی‌نوری، سیدسروش و شاهوردی، حمیدرضا (1397). راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران از منظر نظام نوآوری. سیاست علم و فناوری، 10(4)، 16-1. 

ابوجعفری، روح­اله.، الهی، شعبان.، پیغامی، عادل و یاوری، کاظم (1393). تأمین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تأمین مالی مرحله­ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران. برنامه­ریزی و بودجه، ‌19(4)، ‌146-109. 
بحرینی، کیومرث و هوشنگی، مهدی (1388). بررسی و تحلیل نقش مدیریت کیفیت در ایجاد زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان. آینده­پژوهی مدیریت، 20(83)، 120-99. 
جعفرتژاد، احمد.، محمدی، نادر و بهرامی، نادر (1401). نقش راهبردهای فناورانه در کسب و کار بنگاه در زنجیره ارزش صنعت، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، (4)7، 171-190. 
چام چام، جیران.، مبرک‌زاده، علی اصغر و رستمی، فرحناز (1400). تبیین عوامل مؤثر و چالش‌های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان. پژوهش­های روستایی، 12(2)، 417-407. 
ذوالفقارخانی، نسرین و فیض، داود (1395). تأثیر ویژگی‌های اطلاعات در زنجیره ارزش بر کسب مزیت رقابتی با میانجی‌گری متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطلاعات و استراتژی‌های سازمان. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 4(16)، 88-63. 
رمضان­پور نرگسی، قاسم.، داوری، علی.، افراسیابی، راحله و زرگران یزد، بهاره (1393). بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم). مدیریت توسعه فناوری، ‌2(1)، 46-29. 
سیف‌الهی، ناصر (1397). بررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجیره ارزش در صنعت زنبورداری (مورد مطالعه: در استان اردبیل). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،  49(4)، 804-797. 
سیف‌الهی، ناصر (1401). تحلیل اثر استراتژی‌های رقابتی بازاریابی کشاورزی بر توسعه زنجیره ارزش: (مطالعه موردی صنایع لبنی). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 53(4)، 944-935. 
سیستانی محب، علی.، عادلی، افشین ‌و میرا، سیدابوالقاسم (1391). شناسایی عوامل موثر بر راندمان حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان در ایران. مجله علمی شیلات ایران، 28(1)، 153-145.  
شاه­آبادی، ابوالفضل و محمودی، حسین (1389). بررسی رابطه توسعه واسطه­های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 24(4)، 508-496.
فیض، داوود.، زارعی، عظیم و امینی خیابانی، غلامرضا (1399). طراحی زنجیره ارزش آفرین پایدار با استفاده از نوآوری بسته­بندی؛ تبیین قابلیت دو سو توانی. پژوهش­های مدیریت عمومی، 13(49)، 189-215.
متوسلی، محمود و آهنچیان، محمدرضا (1381). اقتصاد آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
ملک اخلاق، اسماعیل.، ایاق، زهرا ‌و فرخنده، مهسا (1392). نقش و جایگاه تکنیک‌های ارتقا در زنجیره‌های ارزش جهانی. رشد فناوری، 9(34)، 19-12.
ملک­اخلاق، اسماعیل.، مرادی، محمود.، مهدی­زاده، مهران و درستکار، ناهید (1392). گزینش استراتژی­های نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی فرایند تحلیل شبکه. مدیریت بازرگانی، 5(3)، 172-145.
مهرآرا، محسن ‌و اسدیان، زینب (1392). تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط. مطالعات اقتصاد بین‌الملل، 20(2)، 20-1. 
 
Ambos, B., Brandl, K., Perri, A., Scalera, V. G. & Asschee A. V.(2021). The nature of innovation in global value chains. Journal of World Business, 56(4), 1-10.
Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P. & Kalleberg, A. (2000). Manufacturing advantage: Why high-performance work systems pay off. Ithaca, Cornell University Press.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental-variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
Borbora, S. (2014). Financing value chains for developing rural livelihoods. International Journal of Managing Value and Supply Chains, 5(1), 9-18.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
Fabe, A., Grote, U. & Winter, E. (2009). Value Chain Analysis Methodologies in the Context of Environment and Trade Research. Diskussionsbeitrag, No. 429, Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Hannover.
Fernandes, A.M., Looi Kee, H. & Winkler, D. (2022). Determinants of global value chain participation: cross-country rvidence, The World Bank Economic Review, 36(2), 329-360. 
Gathogo, C. W. (2014). ICT and value chain analysis and the competitiveness of manufacturing firms in Kenya. Theses and dissertations master of business administration, Faculty of Arts, Law, Social Sciences & Business, University of Nairobi.
Harry, J. (2007). The relationship between innovation and organizational performance. Journal of Management Studies, 31(2), 193-224.
Horton, D., Devaox, A., Bernet, Th., Mayanja, S., Ordinola, m. & Theile, G. (2022). Inclusive innovation in agricultural value chains: lessons from use of a systems in diverse settings, Published online, https://doi.org/10.1080/2157930X.2022.2070587.
Kamasak, R., Yavuz, M. & Altuntas, G. (2016). Is the relationship between innovation performance and knowledge management contingent on environmental dynamism and learning capability? Evidence from a turbulent market. Business Research, 9, 229–253.
Kovalenko, A. A. (2015). Innovation activity management at the enterprises in the context of national innovation system development. Vestnik Moskovskogo Aviatsionnogo Instituta Journal, 22(2): 107-118.
Merton, R. C. (1995). A functional perspective of financial intermediation. Financial Management, 24, 23–41.
Meierrieks, D. (2014). Financial development and innovation: Is there evidence of a Schumpeterian finance-innovation nexus?. Annals of Economics and Finance, 15(2), 343-363.
Pietrobelli, C. & Staritz, C. (2018). Upgrading, interactive learning, and innovation systems in value chain interventions. European Journal of Development Research, 30(3), 557-574.
Porter, M. (2001). Strategy and the internet. Harvard Business Review, 79(3): 62-78.
Pohjola, M. (2002). Information technology, productivity, and economic growth: International evidence and implications for economic development. New York: Oxford University Press.
Sadri, G. & Lees, B. (2001). Developing corporate culture as a competitive advantage, Journal of Management Development, 20(10), 853-859.
Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Thomas, A., Krishnamoorthy, M., Singh, G. & Venkateswaran, J. (2015). Coordination in amultiple producers–distributor supply chain and the value of information. International Journal of Production Economics, 167, 63-73.
White, M. & Bruton, G. (2007). The management of technology and innovation: A strategic approach. An electronic version of the print textbook. Thompson South-Western.
Yun, J. J. & Yigitcanlar, T. (2017). Open innovation in value chain for the sustainability of firms. Sustainability, 9(5), 1-8.
Zaltman, G., Duncan, R. & Holbek, J. (1973). Innovations and organisations. NewYork: John Wiley & Sons, Inc.
Zhao, G., Lio, Sh., Lopez, C., Lu, H., Elgueta, S., Chen, H. & Boshkoska, B.M. (2019). Blockchain technology in agri-food value chain management: A synthesis of applications, challenges and future research directions. Coputers in industry, 109, 83-109. https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.04.002/. 
 
 
.