تأثیر قابلیت‌های به اشتراک‌گذاری دانش دیجیتال، پلتفرم دیجیتال و کسب‌‌وکار دیجیتال بر نوآوری مدل کسب‌وکار و بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری سیاستگذاری بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت‌های به اشتراک‌گذاری دانش دیجیتال، پلتفرم دیجیتال و کسب‌وکار دیجیتال بر بین‌المللی‌سازی با تبیین نقش میانجی نوآوری مدل کسب‌وکار است. تحقیق حاضر از نظر مخاطب هدف مطالعه‌ای کاربردی بوده و ماهیت و روش آن توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط استان تهران به تعداد 4400 شرکت بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 351 نفر تعیین شد. داده‌ها از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد 33 سوالی با پیمایش آنلاین گردآوری شد. تجزیه و تحلیل‌ها داده‌ها در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی به ترتیب با نرم‌افزارهای SPSS 26 و Smart PLS 3 انجام شد. تمامی فرضیه‌های پژوهش به استثنای تأثیر قابلیت به اشتراک‌گذاری دانش دیجیتال بر بین‌المللی‌سازی، در سطح اطمینان 99% تأیید شدند. این یافته‌ها از لحاظ نظری به تحقیق پیرامون اثرات انواع قابلیت‌های دیجیتال در شرکت‌های کوچک و متوسط کمک می‌کند و ادبیات این حوزه را غنی می‌سازد، همچنین مفاهیم مدیریتی مهمی را برای سیاست‌گذاران به خصوص مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کند تا به این شرکت‌ها در راستای اجرای استراتژی‌های دیجیتال و ورود به بازارهای فرا مرزی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of digital knowledge sharing capabilities, digital platform and digital business on business model innovation and internationalization of knowledge-based enterprises

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shahhoseini 1
  • Sadegh Ghaderi Kangavari 2
  • Rasoul Nosratpanah 3
1 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. of business policy, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MA in Business Administration, Faculty of Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of digital knowledge sharing capability (DKC), digital platform capability (DPC) and digital business capability (DBC) on internationalization (INT) by explaining the mediating role of business model innovation (BMI). From the point of view of the target audience, this study is applied research, and its nature and method is descriptive-survey. The statistical population was 4400 small and medium knowledge-based Enterprises in Tehran province. The sample size was determined by using the Kerchsi-Morgan table of 351 people. Data were collected by random sampling method, and using a standard 33-question questionnaire with online survey. Data analyzes were performed in descriptive statistics and inferential statistics with SPSS 26 and Smart PLS 3, respectively. All hypotheses except the effect of DKC on INT were confirmed at the 99% confidence level. These findings theoretically contribute to research on the effects of various types of digital capabilities in SMEs, and enrich the literature in this field. It also provides important management concepts for policymakers, especially managers of SMEs, to help these companies implement digital strategies and enter cross-border markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital capabilities
  • Innovation
  • Digital transformation
  • Internationalization
  • Knowledge-based enterprises
بهزادنیا، پویا؛ صنوبر، ناصر و حسینی، سید صمد. (1398). تاثیر برنامه‌های تشویقی صادرات بر عملکرد صادراتی: نقش جذابیت‌های بازارهای خارجی و قابلیت‌های صادراتی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 2(3)، 85-63.  
حجتی، نگار. (1402). بررسی تاثیر گرایش کارآفرینی، قابلیت شبکه، نوآوری مدل کسب‌وکار و قوانین و مقررات دولتی بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور اصفهان، مرکز خوانسار. 
صالحی، کمیل. (1401). تأثیر جهت‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های دارویی کوچک و متوسط از طریق نوآوری مدل کسب‌وکار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد.
عباسی اسفنجانی، حسین. (1401). تأثیر قابلیت‌های نوآوری محصول، هوشمندی بازار، قیمت‌گذاری و ارتباطات بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد بین‌المللی کسب‌وکارهای کوچک و متوسطِ استان هرمزگان. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 5(4)، 178-159.
کلابی، امیرمحمد. (1401). مدل بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان با تبیین نقش گرایش کارآفرینانه، نوسازی استراتژیک، قابلیت‌های پویا و توسعه سرمایه انسانی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 5(4)، 90-71.
ناطق، محمد  (1385). نقش خوشه‌سازی در افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط با محوریت توسعه بازاریابی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
نجفی، ستاره. (1401). بررسی عوامل موثر بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ نوآوری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد رشت.
نوروزی، حسین؛ رشنوادی، یعقوب؛ نصرت‌پناه، رسول و بیگی، شاهرخ. (1400). بررسی تأثیر مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های صادراتی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 4(4)، 88-69.
نوروزی، حسین؛ نصرت‌پناه، رسول و بارانی، صمد. (1401). تأثیر رهبری دیجیتال بر عملکرد شرکت‌ها در محیط‌های پویا: نقش قابلیت‌های پویا، نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار. مدیریت بازرگانی، 14(3)، 474-445.    
 
Adomako, S., Opoku, R. A., & Frimpong, K. (2017). The moderating influence of competitive intensity on the relationship between CEOs' regulatory foci and SME internationalization. Journal of International Management23(3), 268-278.
Anwar, M., Shah, S. Z. A., & Khan, S. Z. (2018). The role of personality in SMEs internationalization: Empirical evidence. Review of International Business and Strategy28(2), 258-282.
Asemokha, A., Musona, J., Torkkeli, L., & Saarenketo, S. (2019). Business model innovation and entrepreneurial orientation relationships in SMEs: Implications for international performance. Journal of International Entrepreneurship, 17(3), 425-453.
Autio, E., Mudambi, R., & Yoo, Y. (2021). Digitalization and globalization in a turbulent world: Centrifugal and centripetal forces. Global Strategy Journal, 11(1), 3-16.
Bouwman, H., Nikou, S., & de Reuver, M. (2019). Digitalization, business models, and SMEs: How do business model innovation practices improve performance of digitalizing SMEs. Telecommunications Policy, 43(9), 101828.
Bughin, J., & Van Zeebroeck, N. (2017). The best response to digital disruption. MIT Sloan management review. 58(4), 80-86.
Cavallo, A., Ghezzi, A., & Ruales Guzman, B. V. (2020). Driving internationalization through business model innovation: Evidences from an AgTech company. Multinational Business Review, 28(2), 201-220.
Cenamor, J., Parida, V., & Wincent, J. (2019). How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles of digital platform capability, network capability and ambidexterity. Journal of Business Research, 100(1), 196-206.
Colovic, A. (2022). Leadership and business model innovation in late internationalizing SMEs. Long Range Planning55(1), 102083.
Costa, E., Soares, A. L., & de Sousa, J. P. (2020). Industrial business associations improving the internationalisation of SMEs with digital platforms: A design science research approach. International Journal of Information Management, 53, 102070.
Denicolai, S., Zucchella, A., & Magnani, G. (2021). Internationalization, digitalization, and sustainability: Are SMEs ready? A survey on synergies and substituting effects among growth paths. Technological Forecasting and Social Change, 166, 120650.
Evers, N., Ojala, A., Sousa, C. M., & Criado-Rialp, A. (2023). Unraveling business model innovation in firm internationalization: A systematic literature review and future research agenda. Journal of Business Research, 158, 113659.
Feliciano-Cestero, M. M., Ameen, N., Kotabe, M., Paul, J., & Signoret, M. (2023). Is digital transformation threatened? A systematic literature review of the factors influencing firms’ digital transformation and internationalization. Journal of Business Research, 157, 113546.
Gao, Y., Yang, X., & Li, S. (2022). Government Supports, Digital Capability, and Organizational Resilience Capacity during COVID-19: The Moderation Role of Organizational Unlearning. Sustainability, 14(15), 9520.
Gatautis, R. (2017). The rise of the platforms: Business model innovation perspectives. Engineering Economics, 28(5), 585-591.
Hernández-Linares, R., Kellermanns, F. W., & López-Fernández, M. C. (2021). Dynamic capabilities and SME performance: The moderating effect of market orientation. Journal of Small Business Management, 59(1), 162-195.
Homburg, C., Wielgos, D., & Kühnl, C. (2019). Digital business capability and its effect on firm performance. In AMA Educators' Proceedings (Vol. 30, pp. ICM-2). American Marketing Association; Curran.
Jiang, H., Yang, J., & Gai, J. (2023). How digital platform capability affects the innovation performance of SMEs—Evidence from China. Technology in Society, 72, 102187.
Jin, H., & Hurd, F. (2018). Exploring the impact of digital platforms on SME internationalization: New Zealand SMEs use of the Alibaba platform for Chinese market entry. Journal of Asia-Pacific Business, 19(2), 72-95.
Jin, H., & Hurd, F. (2018). Exploring the impact of digital platforms on SME internationalization: New Zealand SMEs use of the Alibaba platform for Chinese market entry. Journal of Asia-Pacific Business, 19(2), 72-95.
Lee, J. C., Shiue, Y. C., & Chen, C. Y. (2016). Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement. Computers in Human Behavior, 54(1), 462-474.
Mazzucchelli, A., Chierici, R., Abbate, T., & Fontana, S. (2019). Exploring the micro foundations of innovation capabilities. Evidence from a cross-border R&D partnership. Technological Forecasting and Social Change, 146, 242-252.
Mihardjo, L., Sasmoko, S., Alamsjah, F., & Elidjen, E. (2019). Digital Capabilities role in developing business model innovation and customer experience orientation in industry 4.0. Management Science Letters, 9(11), 1749-1762.
Mostaghel, R., Oghazi, P., Parida, V., & Sohrabpour, V. (2022). Digitalization driven retail business model innovation: Evaluation of past and avenues for future research trends. Journal of Business Research, 146, 134-145.
Pergelova, A., Manolova, T., Simeonova‐Ganeva, R., & Yordanova, D. (2019). Democratizing entrepreneurship? Digital technologies and the internationalization of female‐led SMEs. Journal of Small Business Management, 57(1), 14-39.
Pla-Barber, J., Villar, C., & Ghauri, P. (2020). The internationalization of SMEs: Building models for long-term development. BRQ Business Research Quarterly, 23(2), 88-90.
Rachinger, M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W., & Schirgi, E. (2018). Digitalization and its influence on business model innovation. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(8), 1143-1160.
Reim, W., Yli-Viitala, P., Arrasvuori, J., & Parida, V. (2022). Tackling business model challenges in SME internationalization through digitalization. Journal of Innovation & Knowledge, 7(3), 100199.
Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In Handbook of market research (pp. 587-632). Cham: Springer International Publishing.
Tonnessen, o., Dhir, A., & Flåten, B. T. (2021). Digital knowledge sharing and creative performance: Work from home during the COVID-19 pandemic. Technological Forecasting and Social Change, 170, 120866.
Ukko, J., Nasiri, M., Saunila, M., & Rantala, T. (2019). Sustainability strategy as a moderator in the relationship between digital business strategy and financial performance. Journal of Cleaner Production, 236, 117626.
Veile, J. W., Schmidt, M. C., & Voigt, K. I. (2022). Toward a new era of cooperation: How industrial digital platforms transform business models in Industry 4.0. Journal of Business Research, 143(1), 387-405.
Wielgos, D. M., Homburg, C., & Kuehnl, C. (2021). Digital business capability: its impact on firm and customer performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 49(4), 762-789.
Xie, X., Han, Y., Anderson, A., & Ribeiro-Navarrete, S. (2022). Digital platforms and SMEs’ business model innovation: Exploring the mediating mechanisms of capability reconfiguration. International Journal of Information Management, 65(1), 102-123.