تأثیر قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت ، پردیس البرز، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌‌ها می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های صادرکننده مواد غذایی درشهر تهران (که اقدام به بازاریابی اینترنتی کرده‌اند) بوده است. در تحقیق حاضر از روش نمونه‌گیری دردسترس استفاده شده و تعداد 120 پرسشنامه به 63 شرکت منتخب به عنوان نمونه آماری ارسال شده اند. برای جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS نتایجی به دست آمد که نشان می دهد قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها تأثیر دارد. همچنین قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌ها با توجه به نقش میانجی جهت‌گیری استراتژیک بین‌المللی، دسترسی به اطلاعات، زیرساخت فناوری اطلاعات، قابلیت‌های شبکه بین‌المللی تأثیر دارد. از این رو نتایج این تحقیق برای شرکت های فعال در حوزه صادرات و تجارت بین الملل کاربردی و مفید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Internet marketing capabilities on the export performance of companies

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 1
  • Sajad Asgharikhah 2
  • seyed Mohammad Reza Mousavi 3
1 Full Professor of Marketing Management, Department of Business Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’I University Tehran, Iran.
2 Commercial management,, Alborz Paradise, University of Tehran
3 master student in business management, elmosanat university of iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of internet marketing capabilities on the export performance of companies. The research method is a descriptive survey type and The studied population included CEOs and board members of food exporting companies in Tehran (who have engaged in internet marketing). In this research, we used120 questionnaires for 63 selected companies as a statistical sample. In order to analyze the data, using the structural equation method and using SmartPLS software, results were obtained that show that Internet marketing capabilities have an effect on the export performance of companies. Also, Internet marketing capabilities have an effect on the export performance of companies due to the mediating role of international strategic orientation, access to information, information technology infrastructure, and international network capabilities.Therefore, the results of this research paper are applied and useful for the companies which are active in the field of export and international trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet marketing
  • export
  • international marketing
  • digital marketing
  • electronic marketing
اردهالی، محمدرضا؛ وهاب‌زاده، شادان (1397). بررسی تأثیر بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار صادرات در ایران (مورد مطالعه: صادرکنندگان خشکبار)، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال هفدهم، 83-96. 
اسداللهی، حسین؛ حاجی علی اکبری، فیروزه (1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب صنعت بیمه. رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت، شماره 21، 67-83. 
بختیاری، محمدجواد (1399). بررسی تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد صادراتی مطالعه موضوعی 10 شرکت برتر صادراتی در شهر تهران، دومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، تهران، https://civilica.com/doc/1121001. 
حاج کریمی، عباسعلی؛ جمالیه بسطامی، بهتاش؛ مکی‌زاده، وحید (1389). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین‌المللی صنعتی (مطالعه موردی شرکتهای صادراتی شهر تهران)، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، سال نهم، شماره 1، 9-21.   
حیدری، وداد و آیتی مهر، محمد (1395). بررسی تاثیر دسترسی اطلاعات بازار بر عملکرد صادراتی مطالعه موردی: شرکتهای صادرکننده محصولات غیرنفتی)، اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی،تهران، https://civilica.com/doc/584534. 
شریفی، احسان؛ یزدانی، ناصر (1397). تأثیر قابلیت های بازاریابی اینترنتی بر توسعه بازارهای بین المللی شرکت های صادراتی، مطالعات مدیریت راهبردی، سال نهم، شماره 34، 169-186. 
مصلح، عبدالمجید؛ بحرینی‌زاده، منیجه؛ کریمی قهفرخی، سمیرا (1395). تأثیر ابعاد جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت‌های صادراتی استان بوشهر، تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شماره 4.  
 
Auzzira, Z., Haigh, R., & Amaratung, D. (2018). Impacts of Disaster to SMEs in Malaysia, Procedia Engineering, 212, 1131-1138. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.146.  
Adams, P., Bodas Freitasb, I. M., Fontana, R. (2019). Strategic orientation, innovation performance and the moderating influence of marketing management, Journal of Business Research, Vol. 97, 129-140.
Boso, N, Adeola, O, Danso, A, Assadinia, S. (2019). The effect of export marketing capabilities on export performance: Moderating role of dysfunctional competition. Industrial Marketing Management, Vol78, pp 137-145
Cheng, H, Huang, M. (2019). The trade-off between institutionally proximal and distal markets: The impact of home market pressures on firms’ export market selection. Industrial Marketing Management, Vol 76, pp 98-108.
Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. The Journal
of Marketing
, 58(4), 37–52.
Gnizy, I., Cadoganb, J. W., Oliveirac, J. S., Nizamd, A. (2017). The empirical link between export dispersion and export performance: A contingency-based approach, International Business Review, http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.07.002. 
Hajaliakbari, F.,  Razavi Satvati, SH. (2018). The Effect of Internet Marketing Capabilities on the Export Performance of SMEs, Business Management and Strategy, Vol 9, No 2.
Kontinen, T., & Ojala, A. (2010). Internationalization pathways of family SMEs: Psychic distance as a focal point. Journal of Small Business and Enterprise Development, 17(3), 437-454.
Liu, C. L., Zhang, Y. Z.,  Ghauri, P. N. (2020). The influence of internet marketing capabilities on international market performance, International Marketing Review, Vol 37, Iss 3.
Manolopoulosa, D., Chatzopouloub, E., & Kottaridic, C. (2018). Resources, home institutional context and SMEs’ exporting: Direct relationships and contingency effects. International Business Review. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.02.011
Merrilees, B., Rundle-Thiele, S., & Lye, A. (2011). Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B SME performance. Industrial Marketing Management, 40(3), 368-375.
Miocevic, D. Morgan, R. E. (2018). Operational capabilities and entrepreneurial opportunities in emerging market firms: Explaining exporting SME growth. International Marketing Review, 35(2): 320-341.  
Sinkovicsa, R. R., Kurta, Y., & Sinkovicsa, N. (2018). The effect of matching on perceived export barriers and performance in an era of globalization discontents: Empirical evidence from UK SMEs, International Business Review. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.03.007
Tana, A., Brewerb, P., & Lieschb, P. (2017). Rigidity in SME export commencement decisions. International Business Review. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.05.002
Zhang, X. (2016). Cardiovascular disease-induced thermal responses during passive heat stress: an integrated computational study, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering.