بررسی شدت همبستگی عملکرد و کارایی شرکت‌ها بر یکدیگر در جهت بهبود مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد، حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، شاهین شهر، اصفهان، ایران.

3 کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم تحقیقات اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22034/jiba.2018.7591

چکیده

هدف این پژوهش بهبود عملکرد مدیریت در شرکت‌های بازار بورس اوراق بهادار است که در تحقیقات کمتر موردتوجه قرارگرفته است که در این تحقیق به بررسی آن‌ها پرداخته شد. این پژوهش از نوع همبستگی است و نرم‌افزار مورداستفاده نرم‌افزار تاپسیس خاکستری و ایویوز نسخه10 است و جامعه آماری شامل 12 بانک و 64 شرکت در بورس اوراق بهاداراست، دو سؤال مهم این پژوهش عبارت‌اند از آیا عملکرد شرکت‌ها بر یکدیگر در جهت بهبود مدیریت اثر دارد یا خیر و آیا کارایی شرکت‌ها نیز با یکدیگر در جهت بهبود مدیریت همبستگی دارد یا خیر. در این راستا 5 فرضیه مطرح‌شده است و برای این پژوهش از مدل رز (2016) و روش تحلیل پوشش داده‌ای استفاده‌شده است. داده‌های این پژوهش از نوع ترکیبی است و از سایت بورس اوراق بهادار جمع‌آوری‌شده است. نتایج این پژوهش شامل این موارد است که همبستگی بین عملکرد شرکت‌ها بر مبنای نسبت‌های سودآوری و اهرمی با عملکرد شرکت‌ها بر مبنای حاکمیت شرکتی وجود دارد و بانک کارا در تحلیل پوششی داده‌ها با شرکت کارگزاری و بانک ناکارا با شرکت سرمایه‌گذاری همبستگی شدید داشتند و درروش تاپسیس، بانک دارای رتبه برتر و بانک دارای رتبه ضعیف‌تر با شرکت لیزینگ همبستگی شدید نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the intensity of correlation of performance and relative efficiency of firms on each other in order to improve management

نویسندگان [English]

  • Hamed Fazeli Cebria 1
  • Omid Azami 2
  • Bahareh Azami 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management ,Economics, Accounting,Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Student of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Shahin Shahr, Isfahan, Iran
3 Master, Accounting, Faculty of Humanities, Isfahan University of Science (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
The purpose of this research is to investigate how to improve management performance in stock market companies. This research is correlational and the software used are Tops software and Eviews version 10. The statistical society consists of 12 banks and 64 companies in the stock market. The two main questions of this study are whether firms' performance affects each other to improve management. And whether business performance is correlated with each other to improve management. Five hypotheses are proposed in this research. For this research, the Rose model (2016) and the co-analysis method have been used. The data of this research is of a mixed type and is collected from the Stock Exchange website. The results of this research include those that correlate the performance of firms based on the profitability and leverage ratios with corporate performance based on corporate governance. Effective bank is solid in analyzing the data coverage with the leasing firm and the inefficient bank is strongly correlated with the investment venture. In the Topsis method, the top rated bank is strongly correlated with the leasing company, and the weaker bank with the leasing company has strongly correlated badges they gave.    
 
Method
  The BBC model is a nonlinear model and it is for evaluating of investigation unit that can be manipulated to linearize it in two ways: maximizing the numerator and keep fixed denominator that generates the BBC multiplier of axis input model or minimizes the denominator and keep fixed the numerator that is the generation of the BBC multiplier of axis output (Mehregan, 2012). In following, were shown the efficiency and data envelopment analysis and nonlinear and linear models of BBC.
 
 
 
 
 
Table4: Test the hypothesis 2                                                                                        
The dependent variable


Independent variable


Probability statistics t


Solidarity intensity
Efficiency of karafrin Bank


Investment  firm


0.00


0.93
Leasing firm


0.00


0.88
Brokerage firm


0.00


0.97
Amin Aftabin Company


0.04


0.76
Abyaneh Gostar Entrepreneur Company


0.04


0.76
Swap firm


0.02


0.80
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Source: Research findings by Fazeli Cebria et al (2018)
 
Conclusion
The main purpose of banks is customer-oriented, and customer satisfaction is effective in gaining trust and the financial cycle of the bank, and this satisfaction depends on improving the performance and efficiency of the banks. The result of hypothesis 1: the performance of corporations based on corporate governance affects the performance of subsidiary firms based on profitability and leverage ratios and can be effective in improving their performance. The result of hypothesis 2: the hypothesis with the probability of less than 5 percent was confirmed and the company of the investment type has the highest correlation. The result of hypothesis 3: in hypothesis, of course, the investment company of the non-bank bank showed the most solidarity with brokerage firms. The result of hypothesis 4: in hypothesis, the relationship between the strongest correlation between subsidiaries and affiliates with the highest performance among banks is measured by Topsis, and the top bank was introduced to the Topsis Mellat, which was believed to be less than 5% of this hypothesis. The result of hypothesis 5: in hypothesis, based on the Topsis method, the correlation between the performance of the Pasargad Bank and the strongest correlation between affiliated companies with a probability of less than 5% was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solidarity
  • TOPSIS
  • Data Envelopment Analysis
  • performance
  • Corporate Governance
دانش شکیب، معصومه و فضلی، صفر، (1388)، رتبه‌بندی شرکت‌های سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی (AHP–TOPSIS)، چشم‌انداز مدیریت، (32): 129-109.
رستمی، محمدرضا، قاسمی، جواد و اسکندری، فرزانه، (1390)، ارزیابیعملکردمالیبانک‌هایپذیرفته‌شدهدربورساوراقبهادار، حسابداری مدیریت، 4(8): 30-19.
حیدر پور، فرزانه، جلالی، عبدالعلی و بابایی نعمتی، فرید، (1392)، ارزیابی عملکرد بانک‌ها با استفاده از روش ترکیبی FAHP -،TOPSIS ، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 5(17): 155-183
حساس یگانه، یحیی و باغومیان، رافیک، (1385)، نقش هیئت‌مدیره در حاکمیت شرکتی، حسابدار، 173: 65-60.
خواجوی، شکرالله، غیوری مقدم، علی و غفاری، محمدجواد، (1389)، تکنیک تحلیل پوشش داده‌ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت‌های مالی، بررسیحسابداریوحسابرسی، 56 :60،17-41.
عباسی، مجید و احمدی، موسی، (1391). بررسی رابطه بین حاکمیت و حضور سرمایه‌گذاران نهادی در هیئت‌مدیره با ارزش شرکت‌ها، فرآیند مدیریت و سود، 26(1): 213-191.
شورورزی، محمدرضا، خلیلی، محسن، سلیمانی، حمید و فروتن، امید، (1393)، ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی،7، 27 : 145-127.
صارمی، محمود، صفری، حمید، فتحی، حبیبه و حسینی، فرزانه، (1385)، ارائه مدلی برای رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی،پژوهشنامهبازرگانی، 410: 154-127.
کرمی، اژدر، صنوبر، ناصر، کرمی، هادی و یونس پورف زهرا، (1396). تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط با نقش میانجی قابلیت یادگیری، مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 1(1):16-1.
 مهرگان، محمدرضا، (1391). تحلیل پوششی داده‌ها: مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، چاپ اول ،تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
 
Banker R.D., Charnes, A. Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis, Management science. 30: 1078-1092.    
Byrd, J. Hickman, K. (1992) “Do Outside Directors Monitor Managers?” Journal of Financial Economics, Vol. 32, pp. 195-221.
Charnes.  A, Cooper, W .W. Rohdes.E. (1978). Measuring   the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 2: 429-444.
 Duru. A., iyengar. R. j., zampelli. E.M., (2016).  The dynamic relationship between CEO duality and firm performance: Themoderating role of board independence Journal of Business Research, 1-9
Pankaj, G.   Mukesh K.  M., Usha. Charlesb, V. (2018). An integrated AHP-DEA multi-objective optimization model for sustainable transportation in mining industry, Resources Policy, 1(1):1-12
Kumbirai. M, Robert. W. (2010). A Financial Ratio Analysis of Commercial Bank in Performance South Africa, African Review of Economics and Finance, 2 (1):30-57.
Helhel, Y. (2015). Comparative Analysis of Financial Performance of Foreign and Domestic Banks in Georgia, International Journal of Finance and Accounting, 4, (1): 52-59
Shleifer, A. Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, Vol. 52(2): 737-783.
 Farell, M, J.  (1957). the Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society ،120 (3): 253-290.
 Joo, S. J., Nixon. d., Stoeberl, P. A. (2011). Benchmarking With Data Envelopment Analysis A Return on Asset Perspective, Benchmarking: An International Journal, 18, (4):529-542.
 Joo, S. Jong, K. James, S., Hanks, S.)2013 (. Measuring the longitudinal Performance Of 3PL Branch Operations, Benchmarking:  An International Journal, 20, 2:251 – 262.