ارزیابی اثرات کاهش ارزش پول بر اشتغال در کشورهای منتخب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/jiba.2018.7593

چکیده

اشتغال بی‌شک یکی از معضلات اساسی کشورهای صنعتی و غیر صنعتی بوده و دولتمردان همواره به دنبال راهکارهایی در راستای حفظ، تثبیت و افزایش آن بوده­اند. مؤلفه‌های بسیاری همچون تولید ناخالص داخلی، درآمد مالیاتی، نرخ تورم و باز بودن تجاری بر اشتغال کشورها تأثیرگذارند که با تعیین نوع ارتباط آن­ها، در کنار رشد و شکوفایی اقتصاد، افزایش اشتغال را نیز می­توان متصور شد. بر همین اساس، مطالعه حاضر با استفاده از آمار و اطلاعات ۹ کشور و با به‌کارگیری روش پانل دیتا به بررسی کاهش ارزش پول بر اشتغال کشورهای منتخب اسلامی می­پردازد. نتایج به‌دست‌آمده مؤید این است که کاهش ارزش پول (افزایش نرخ واقعی ارز)، تولید ناخالص داخلی، درآمد مالیاتی و باز بودن تجاری بر اشتغال منتخبی از کشورهای منتخب اسلامی تأثیر معنی­داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the effects of devaluation on employment in selected Islamic Countries

نویسندگان [English]

  • Habib Aghajani 1
  • Parisa Ghasemi Hamedani 2
1 Assistant professor, Faculty of Economics, Management and Business, university of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 MAc in Economic development and planning, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction
 Employment was undoubtedly one of the main problems of industrial and non-industrial countries. Governors are always looking for ways to preserve, stabilize and enhance it, besides that, they have been looking for solutions to the obstacles they face. In other words, the main goals of any economic system are to minimize unemployment. Many factors, such as GDP, tax revenue, inflation and commercial openness, affect the employment of countries. By determining their relationship, along with the growth of the economy, employment growth can also be expected. Accordingly, the present study uses data from nine countries and uses the panel data method over the years 2000-2013 to investigate the depreciation of money on the employment of selected Islamic countries. The results confirm that currency devaluation (real exchange rate increase), GDP, tax revenue, inflation rate, and commercial openness have a significant effect on selected employment from selected Islamic countries)Iran, Indonesia, Egypt, Malaysia, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Kuwait and UAE).
 
Literature and theoretical framework
Some of the most important and critical factors that any economy faces, are the issue of preventing unemployment, preserving and consolidating employment in the various sectors of the economy and providing solutions to the problems of production. So that unemployment reduction is one of the most basic indicators of development of societies. The exchange rate fluctuation can affect the employment of sectors. Because employment in all economic matters is a key and strategic argument and has two segments of supply and demand. The supply side resulting from population changes includes population growth, immigration, and education levels in the community and the demand side affected by the level of activity, the growth of various sectors of the economy, such as agriculture, industry and services (Sydaee et al 2011). The impact of the devaluation of money on employment is likely to be of great importance. Therefore, the effect of these two variables is considered in several Islamic countries. Research hypotheses, main hypothesis: Devaluation (real exchange rate increase) has a significant effect on the employment of selected Islamic countries. Sub-hypothesis: (A) GDP has significant effects on the employment of selected Islamic countries. (B) Income tax on employment of selected Islamic countries has a significant effect. (C) Inflation rate has a significant effect on the employment of selected Islamic countries. (D)Trade openness has a significant effect on the employment of selected Islamic countries.
Determining the effects of exchange rate on production by three models of control, absorption and monetary are proposed. The basic assumptions of these approaches are the flexibility of prices, the degree of capacity utilization, and the emphasis on demand. In the controlling approach, if a reduction in the value of the domestic currency would improve the trade balance to domestic currency total production increases in the short and long term. In the absorption model if production capacity and unused resources exist in the economy, production may increase. In the monetary model, there is no effect on production in the short and long term, and production is in full employment .situation.  On the other hand, there are some ideas that indicate the negative effects of devaluation on production. Including Krugman and Taylor (1978), using Keynes's framework, showed that the devaluation of domestic currency had a contraction effect on production and employment. Bahmani Skooie and Mitzea (2003, p. 5) showed, devaluated money increases prices of production factors such as raw materials, capital and labor. Similarly, production costs increase and total supply decreases. Also, with devaluation, there is an increase in money demand, which ultimately leads to an increase in interest rates, this will increase the cost of capital use in such a situation, producers' motivation for production and supply decreases.
Examples of studies in this area include the following: Dogan et al. (2018), with the dynamic Panel data method in the period 2006-2015, concluded that the appreciation through the creation of businesses by companies would increase Turkey's employment rate. Zobeiri and Nademi (2016) proved that the Markov Switching method has been used for the years 1974-2014 in a research, in the high unemployment regime, the exchange rate gap is causing severe unemployment in the Iranian economy.
 
Methods
In this study, mixed data and combined data have been used. Combined data method is a method for combining time series data and cross-sectional data. 
 
Findings and discussion
 Research hypotheses based on panel data of 9 selected Islamic countries (Iran, Indonesia, Egypt, Malaysia, Saudi Arabia, Oman, Jordan, Kuwait and the UAE), during 2000-2013, by the panel data approach were examined. The main hypothesis is that devaluation (rising real exchange rate) has a significant effect on employment in selected Islamic countries. This hypothesis is accepted. The results indicate that in the studied countries, with an increase of 1% in the logarithm of the official exchange rate, employment is reduced by 0.0 26% and with an increase of 1% in the real effective exchange rate logarithm, employment is reduced by 0/036 0%. The rest of the research hypothesis were approved except for the impact of inflation on employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Exchange Rate
  • Employment
  • Inflation
  • GDP
  • Panel Data
ادواردز، سباستیان (1373). مشکلتنظیمنرخارزدرکشورهایدرحال‌توسعه، ترجمه اسداله فرزین وش، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی
امامی، کریم و ملکی، الهه (1393). بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران، علوم اقتصادی، 8، (26): 112-95.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری زمانی، http://www.cbi.ir.
بالتاجی، بدی اچ (۱۳۹۳). اقتصادسنجی، ترجمه، طالبلو، رضا و باقری مهر، شعله، تهران، نشر نی.
بهمنی اسکویی، محسن (1372). اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال، سومین کنفرانسسیاست‌هایپولیوارزی. تهران. مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
بهنامیان، مهدی (1391). اثر نرخ ارز حقیقی بر نرخ بیکاری در ایران، بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، (11 و 12): 30-24.
حلافی، حمیدرضا (۱۳۸۶). نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی، تحقیقات اقتصادی، ۲ (۴۲)، ۵۹-۷۵.
ختایی، محمود و غربالی مقدم، یونس (۱۳۸۳). بررسی رابطه پویا میان نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران، برنامه‌وبودجه،( ۸۴): 30-25.
خیابانی، ناصر (1380). اثر یکسان‌سازی بر متغیر­های کلان اقتصادی، پروژه تحقیقاتی، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
زبیری، هدی و نادمی، یونس (1395). بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ، برنامه‌وبودجه،20،( 1): 135-109.
دانش جعفری، داوود، سردار شهرکی، علی، اثنی عشری، هاجر و حاتمی، یحیی (1392). بررسی تأثیر تکانه­های نرخ ارز بر چالش­ها و چشم‌اندازهای اشتغال بخش صنعت، سیاست­های راهبردی و کلان، 1،( 1) : 104-93.
دل انگیزان، سهراب، فلاحتی، علی و رجبی، مهدی (1390). بررسی عدم تقارن در تأثیر تکانه‌های پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزی­های جدید، پژوهش­هایرشدوتوسعهاقتصادی، (3): ص 135-163.
صیدایی، سید اسکندر، بهاری، عیسی و زارعی، امیر (1390). بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال­های 1335-1389، راهبرد یاس،( 25)، 247-216.
غفاری، هادی، جلولی، مهدی و چگینی آشتیانی، علی (1392). بررسی و پیش‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد ایران (1355-1393)، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 3،( 10): 42-29.
لشکری، محمد، بهنامه، مهدی و حسنی، ملیحه (1395). اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر اشتغال در بخش خدمات ایران، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 6،( 23): 129-115.
محمدی، تیمور و مسجدی، فرح (1376). بررسی رابطه نرخ ارز با برخی متغیرهای کلان اقتصادی، برنامه‌وبودجه،( 18): 93-57.
مهرابی بشر آبادی، حسین و جاودان، ابراهیم (1391). تأثیر نا اطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 20، ( 77): 80-57.
هوشمند، محمود، دانش نیا، محمد، شهریور، صالح، قزلباش، اعظم و اسکندری پور، (زهره 1391). رابطه بین سیاست­های پولی و نرخ ارز در ایران، اقتصاد مقداری، 9،( 2): 127-109.
Edwards, S. (1994). Exchange Controls, Devaluations, and Real Exchange Rates: The Latin American experience. Economic Development and Cultural Change, (37): 457-494.
Bahmani-Oskooee, M., & Miteza, I. (2003). Are devaluations expansionary or contractionary? A survey article. Economic Issues Journal Articles, 8(2): 1-28.
Brunello, G. (1990). Real exchange rate variability and Japanese industrial employment, Journal of the Japanese and International Economics, (4): 121-138.
Dao, M., & Chen, R. (2011). The real exchange rate and employment in China (No. 11-148). International Monetary Fund.
Dogan, E., Islam, M. Q., & Yazici, M. (2018). Real exchange rates and job flows: evidence from Turkey. Applied Economics, 1-11.
Demir, F. (2010). Exchange rate volatility and employment growth in developing countries: Evidence from Turkey. World Development, 38(8): 1127-1140.
Edwards, R. G. (1989). Tribute to Patrick Steptoe: beginnings of laparoscopy. Human Reproduction, 4(suppl_1), 1-9.
Elbadawi, I. A., Kaltani, L., & Soto, R. (2012). Aid, real exchange rate misalignment, and economic growth in Sub-Saharan Africa. World Development, 40(4): 681-700.
Faria, J. R., & León-Ledesma, M. A. (2005). Real exchange rate and employment performance in an open economy. Research in Economics, 59(1): 67-80.
Filiztekin, A. (2004). Exchange rates and employment in Turkish manufacturing. EconWPA: International Finance,Working Paper, (0501004).
Firat. D. (2010). Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Developing Countries: Evidence from turkey. World Development, 38(8): 1127-1140.
Fledmann, H. (2011). The unemployment effect of exchange rate volatility in industrial countries, BATH economics Research Working Paper, No.1/11, 1-14.
Gala, P., & Lucinda, C. R. (2006). Exchange rate misalignment and growth: old and new econometric evidence. Revista Economia, 7(4): 165-187.
Goldberg, L., Tracy, J., & Aaronson, S. (1999). Exchange rates and employment instability: Evidence from matched CPS data. American Economic Review, 89(2): 204-210.
Joyce, J., & Kamas, L. (2003). Real and nominal determinants of real exchange rates in Latin America: short-run dynamics and long-run equilibrium. The Journal of Development Studies, 39(6): 155-182
 Krugman, P., & Taylor, L. (1978). Contractionary effects of devaluation. Journal of International Economics, 8(3): 445-456.
Mensah, M., Awunyo-Vitor, D., & Asare-Menako, H. (2013). Exchange rate volatility and employment growth in Ghana's manufacturing sector. International Journal of Business and Social Science, 4(4).
Mundaca, G. (2011). Exchange rate uncertainty and optimal participation in international trade. Working Paper.5593, Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1792250.
Nucci, F., & Pozzolo, A. F. (2010). The exchange rate, employment and hours: What firm-level data say?  Journal of International Economics, 82(2): 112-123.
Preminger, A., & Franck, R. (2007). Forecasting exchange rates: A robust regression approach. International Journal of Forecasting, 23(1): 71-84.
Stirböck, C., & Buscher, H. S. (2000). Exchange rate volatility effects on labour markets. Intereconomics, 35(1): 9-22.