نقش فرهنگ ملی در پیوستن شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های فراملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/jiba.2018.8809

چکیده

امروزه شرکت‌های فراملی نقشی کلیدی در عرصه بین‌الملل ایفا می‌کنند. با در نظر گرفتن حجم فعالیت، قدرت اقتصادی بالا و ساختار سازمانی خاص، شرکت‌های فراملی را می‌توان از بازیگران بسیار مهم صحنه اقتصاد نوین دانست. به دلیل اجتناب‌ناپذیری بحث ورود به بازارهای جهانی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ضروری است شرکت‌های ایرانی با قواعد ورود به بازارهای بین‌المللی آشنا شوند و قابلیت‌های آن را کسب کنند؛ اما اغلب الگوهای مربوط به این زمینه، در کشورهای غربی و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها ارائه‌شده‌اند و موفقیت آن‌ها در یک محیط خاص نمی‌تواند ضامن موفقیتشان برای شرکت‌های ایرانی نیز باشد. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد مسیر بین‌المللی شدن، الگویی چندخطی است و بنابراین در مطالعات تطبیقی، بررسی شرایط خاص هر کشور بسیار حائز اهمیت است. یکی از این شرایط که تأکید بسیاری نیز بر آن شده است، شرایط فرهنگی است. با توجه به مطالب فوق، مقاله حاضر در پی آن است که به بررسی نقش فرهنگ ملی در تجارت بین‌الملل و مقایسه فرهنگ حاکم بر شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های فراملی بپردازد و برای این منظور از ابعاد فرهنگی هافستد بهره گرفته است. نتایج حاصل بیانگر آن است که از میان چهار بعد فرهنگی موردنظر هافستد، در سه شاخص (فاصله قدرت، فردگرایی و مردگونگی) تفاوت فراوانی بین فرهنگ شرکت‌های فراملی وجود دارد و می‌توان چنین نتیجه گرفت که عوامل مذکور می‌توانند بر حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی، مؤثر باشند.

عنوان مقاله [English]

Iranian Firms' Movement towards Transnational Firms: The Role of National Culture

نویسندگان [English]

  • Hosein Rahmanseresht 1
  • Omid Mahdieh 2
  • Mehdi Movahedi 3
1 Professor, Department of Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Ph.D in Business Administration, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

While scholars of globalization have generally described it as emerging through a major increase in global wealth, trade, and accelerated computer and communications technologies, the reality is that most of the wealth in the world is still generated through internal transactions rather than (international) trade, while communications advances have yet to touch billions of people around the world.
Culture has long been recognized as an important factor shaping international trade behavior. On a macro level, studies have shown that different cultures react differently to globalization and corporate development process. In addition, the national culture framework of Hofstede is also used to help explain variations in transnational and multinational corporation diffusion across countries.
According to the importance of national culture, in this article it’s role in international trade  and the process of globalization of transnational corporations was examined. The finding shows that among the national culture framework of Hofstede, only in three dimensions (power distance, individualism and masculinity) there is a significant difference between the culture of transnational firms. It could be said that the presence of  Iranian firms in the global markets may be affected by the same cultural dimensions that be mentioned above.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Transnational Firms
  • National Culture
  • Global Markets
  • Iran