شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی در حوزه محصولات نانو با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری- تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22034/jiba.2018.8812

چکیده

هدف اصلی این مقاله، شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر تجاری سازی و الزام توسعه بین­المللی بازارها برای محصولات نانو با توجه به خصلت و کاربرد آنها می باشد. این مقاله از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ زمان، تحقیقی مقطعی می باشد. این تحقیق از لحاظ طرح تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده که با ابزار پرسش­نامه محقق ساخته و بر اساس تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شده است. برای به دست آوردن داده ها، پرسش­نامه­ای میان 15 نفر از خبرگان که شامل، اساتید در رشته­های شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع و مواد، برق و کارشناسانی که در حوزه تولید و تحقیقات محصولات نانو فعالیت دارند (با سابقه کاری بالای 7 سال و مدرک کارشناسی ارشد به بالا)، توزیع شد که نتایج پرسش­نامه با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC مورد بررسی قرار گرفت که پس از تحلیل MICMAC شاخص ها در چهار ناحیه، خودمختار، وابسته، پیوندی و مستقل یا نفوذ قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که شاخص­های " استراتژی مناسب بازاریابی"، " توجه به استراتژی بازاریابی و رقبا"، "بررسی و سنجش مستمر نیاز مشتری"، معرفی سریع به بازار"، "تامین سرمایه"، " ایده یابی" و " توجه ویژه به استراتژی بازار" از تاثیرگذارترین شاخص­های تجاری سازی در حوزه محصولات نانو، به حساب می­آیند. مهمترین و مؤثرترین آنها نیز شاخص " توجه ویژه به استراتژی بازار" است.

عنوان مقاله [English]

Ranking the effective factors on Nano-based products commercialization using Interpretive Structural Modeling technique

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi 1
  • Hasan Bageri 2
  • Zahra Gorzin 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, University of Semnan, Semnan, Iran.
2 Msc student, Entrepreneurship, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

The commercialization process requires product development, market valuation, market strategies, finance, construction, and accounting. For a successful business, we need a multifaceted environment. Also, Identification of requirements for international development of markets for Nano-based products is an essential topic in related research. So, the main goal of the paper is detecting and ranking the effective factors on commercialization of Nano-based products. The research is an applied and descriptive one on the base of a self-made questionnaire and Interpretive Structural Modeling technique(ISM). For gathering data, the questionnaires were distributed among 15 experts on the field of Chemistry, Chemical Engineering, Industrial and Materials Engineering and Electrical Engineering. All of them have more than 15 years of experience and MSc. and PhD. Degree. The results were analyzed by Interpretive Structural Modeling (ISM) technique and MICMAC analysis. After MICMAC analysis, the indices were categorized in four areas of autonomous, dependent or grafted, and independent or penetration. The findings shown that proper marketing strategy, attention to the marketing strategy and competitors, constant measuring and evaluating of customers, quick presentation to the market, funding, finding appropriate ideas, and special attention to the market strategy which are the most effective indices on commercializing in Nano-based products. The most important and effective index was special attention to the market strategy. Main Contribution of the paper is to presenting a framework for the effective factors on commercialization and assessing them on the base of ISM method for Nano-based products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Nano technology
  • Interpretive Structural Modeling
  • MICMAC analysis