بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر توسعه محصولات صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/jiba.2019.8813

چکیده

بر اساس دیدگاه منبع محور، درک رابطه بین جهت گیری استراتژیک و توسعه محصول می‌تواند در دستیابی به موفقیت بالاتر مفید باشد. به ویژه درک این تاثیر در انطباق ویژگیهای محصول با بازارهای جدید خارجی یا اصطلاحا محصولات صادراتی از اهمیت مضاعف بر خوردار است.هرچند رابطه جهت گیری استراتژیک با توسعه محصول جدید فراوان بررسی شده ولی تاثیر این امر بر صادرات نیاز به مطالعه بیشتر دارد. این پژوهش در میان شرکت‌های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار  تهران مورد بررسی قرار گرفته است. علت انتخاب امکان پذیری دسترسی به داده های قابل اتکا است. نتایج بدست آمده از همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار spss ، بیانگر تاثیر معنی دار مستقیم جهت گیری استراتژیک (بعد بازار محوری)  و غیر مستقیم هر سه بعد جهت گیری استراتژیک (بازار محوری، یادگیری محوری و کارآفرینی محوری) بر توسعه محصولات صادراتی می‌باشد. هم چنین تاثیر معنی دار متغیر مکانیسم‌های فرآیندی به عنوان متغیر واسطه به تائید رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Strategic Orientation on Product Development for New Exporting Markets

نویسندگان [English]

  • Bahram Rezazadeh 1
  • Mina Asiaban 2
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Urmia, Urmia, Iran
2 Msc, Business Administration, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

According to resource based view, understanding the relationship between three dimensions of strategic orientation (market orientation, learning and entrepreneurship orientation) and product development for new markets can be helpful to achieve greater success in penetrating to new markets especially in export markets. The relationship between strategic orientation and new product development investigated by researchers but we can not find so studies focused on effect of strategy on product adjustments for overseas .This research has been studied among companies which are listed in the Tehran Stock Exchange .The results of the Spearman correlation, multiple regressions and path analysis using the software SPSS, indicate that in all three dimensions of strategic orientation (market orientation, learning and entrepreneurship orientation) on new product development, there is the indirect significant effect and only in market orientation there is direct significant effect on NPD. Also a significant effect of process mechanisms variables as the intermediate variable is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship orientation
  • Learning orientation
  • Market orientation
  • New product development for export
  • Strategic orientation