فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تأکید بر سازمان مأموریت‌محور بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت ،دانشگده مدیریت و معارف،دانشگاه امام صادق،تهران،ایران

3 استادیار،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22034/jiba.2019.9080

چکیده

انتخاب ساختار سازمانی مناسب، یکی از شروط ضروری برای تطبیق موفقیت‌آمیز با تحولات بین‌المللی است؛ که این کار با طراحی مداوم ساختار سازمانی امکان‌پذیر خواهد شد. لذا پژوهش حاضر، باهدف فهم طراحی پیکربندی ساختارها با تأکید سازمان مأموریت‌محور بین المللی انجام‌شده است. روش پژوهش حاضر، بررسی کیفی است که ضمن بررسی ادبیات موضوع با روش تحلیل موضوعی، معیارهای مؤثر با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا شناسایی گردید؛ و همچنین، با استفاده از نقطه نظرات شانزده نفر از خبرگان جامعه آماری، دانشگاه با نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند، با کمک فن دلفی فازی، در دو مرحله، از طریق نظرسنجی آنلاین، هیجده تا معیار برای پیکربندی ساختارها، تحلیل و قطعی گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها درنهایت منجر به شکل‌گیری هیجده تا مضمون سازمان دهنده و سه تا مضمون فراگیر شامل کشش‌ها، بخش‌های مهم سازمان، انواع هماهنگی‌های سازمان شد. نتایج نشان دادند که ایدئولوژی سازمانی به‌عنوان مهم‌ترین معیار در طراحی پیکربندی سازمان‌های مأموریت‌محور بین المللی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the configuration of organizational structures with the emphasis on international mission-oriented organization

نویسندگان [English]

  • Akbar Bayat 1
  • Meisam Latifi 2
  • Morteza Moradi 3
  • Alireza Slambolchi 4
1 Ph.D. Student, Department of Public Administration, Hamedan Branch , Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Associate Professor,Department of Management, Imam Sadeq University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Choosing the right organizational structure, one of the prerequisites for successful adaptation to international evolution's. This will be possible by continuous design of the organizational structure. Therefore, the present study, with the goal of understanding the design of the configuration of structures with the emphasis of mission-oriented organization. The present research method, Qualitative study which, while reviewing the literature of the subject with the method of thematic analysis, effective criteria were identified using MAXQDA software; and also, using the point of view of 16 experts from University with non-random sampling, with the help of fuzzy Delphi fan, in two steps, through online surveys, 18 criteria for designing the configuration of structures were analyzed and finalized. Data analysis eventually led to the formation of 18 organizing themes and 3 comprehensive themes including stretching, important parts of the organization, types of organization coordination. The results showed that organizational ideology is considered as the most important criterion in designing the configuration of mission-oriented organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Configuration design
  • Organizational Structure
  • Mission-oriented organizations
بافنده زنده. علیرضا (1389). تدوین یک سیستم خبره فازی جهت طراحی ساختار سازمانی، مدیریت بهره‌وری، 3(9)، 103-128.
بحرینی زاده، منیجه (1385). جهانی‌شدن سازمان‌ها و ماهیت سازمان‌های فراملیتی در ساختار شبکه­ای، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 14(4)، 52-81.
پناهی، محمدحسین؛ صداقت زادگان اصفهانی، شهناز (۱۳۹۱). منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان، مجله زن در توسعه سیاست، 10(1)، ۲۲-۴۵.
بیات، اکبر؛ لطیفی، میثم؛ مرادی، مرتضی؛ اسلامبولچی، علیرضا(1398) تحلیل رابطه بین اسطوره‌های پزشکی و ایدئولوژی سازمانی با نقش میانجی حماسه سازمانی، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(1)، 67-77.
پور عزت، علی‌اصغر؛ طاهری عطار، غزاله (1396). سازمان‌دهی و طراحی ساختار، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
تورانی، سوگند؛ زنگنه بایگی، مهدی؛ صالحی، مسعود؛ چوبان قلعه جوق، بهرام (۱۳۹4). بررسی رابطه بین ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری در ساختار سازمانی بیمارستان خاتم زاهدان، مجله تحقیقات نظام سلامت، 11(1)، 21-29.
خسروانجم، داود؛ خدیور، آمنه؛ توکلی، شقایق (1395). بررسی تأثیر ابعاد محتوایی بر ابعاد ساختاری در طراحی ساختار سازمانی بانک تجارت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، مدیریت صنعتی، 10(3)، 31-42.
خسروی، احسان؛ غلامرضایی، سعید؛ رحیمیان، مهدی؛ اکبری، مرتضی (1396). ساختار سازمانی ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی، کارآفرینی در کشاورزی، 4(2)، 1-12.
دهقان، نبی اله؛ مرادی آیدیشه، شعبان (1390). مقایسه دیوانسالاری دانشکده­های دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی مینتزبرگ، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول،20(63)، 153-182.
رحمان سرشت، حسین؛ مهدیه، امید؛ موحدی، مهدی (1397). نقش فرهنگ ملی در پیوستن شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های فراملی، مجله مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 1(1)، 1-21.
رضائیان، علی (1394). مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت.
سید جوادین، سیدرضا؛ جلیلیان، حسین؛ پورشجاع، محمدرضا (1396). تئوری‌های مدیریت: ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکتر رشته مدیریت، نگاه دانش.
شیخ­زاده، رجبعلی (۱۳۸۸). الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان­های مأموریت‌محور، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1(2)، 57-83.
صدوقی، مجید (1387). معیارهای ویژه‌ی ارزیابی پژوهش کیفی، روش‌شناسی علوم انسانی، 14(56)، 55-56.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ­زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضـامین: روش ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2)، 151-198.
عیسایی، حسن؛ بیطرف، احمد (1392). واپایش راهبردی سازمان‌های آمادی مأموریت‌محور در شرایط بحرانی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 11(41)، 165-189.
فروند، ژولین؛ کاردان، علی‌محمد؛ سعادت، اسماعیل (1393). نظریه‌های مربوط به علوم انسانی، مرکز نشر دانشگاهی.
قاضی میرسعید، سید علیرضا؛ فرتوک زاده، حمیدرضا؛ ولیوند زمانی، حسین؛ جعفری، سید اصغر؛ باقری، ابوالفضل (1396). تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ­های آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، مدیریت نظامی، 4(17)، 77-100.
گائینی، ابوالفضل؛ حسین زاده، امیر (1391). پارادایم‌های سه‌گانه اثبات‌گرایی، تفسیری و هرمنوتیک در مطالعات مدیریت و سازمان، راهبرد فرهنگ، 4(7)، 133-150.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش: (مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی)، انتشارات جامعه‌شناسان.
مرتضایی، حدیثه؛ صالحی، محمد؛ نیازآذری، کیومرث (1397). شناسایی مؤلفه‌های انسانی اثرگذار ساختار سازمانی در دانشگاه کارآفرین و نقش آن در ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان به‌منظور ارائه مدل مناسب، علوم اجتماعی، 12(41)، 31-60.
نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ شایگانی منیع، سمیرا (1395). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه سازمانی، مجله مدیریت توسعه و تحول، 8(۲۶)، ۴۵-۵۱.
 
 
 
Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology 3, 77-101.
Dekoulou, P., and Trivellas, P. (2017). Organizational structure, innovation performance and customer relationship value in the Greek advertising and media industry. Journal of Business Industrial Marketing Management 32, 385-397.
Englehardt, C. S., and Simmons, P. R. (2002). Organizational flexibility for a changing world. Leadership Organization Development Journal 23, 113-121.
Gibson, J. L., Donnelly, J. H., and Ivancevich, J. M. (2009). "Organizations: behaviour, structure, processes," New York: Mac Graw-Hill.
Hassanzadeh Rangi, N. Allahyari, T. Khosravi, Y. Zaeri, F. and Saremi, M. (2012). Development of an Occupational Cognitive Failure Questionnaire (OCFQ): evaluation validity and reliability. Iran Occupational Health 9, 29-40.
Holloway, I., and Todres, L. (2003). The status of method: flexibility, consistency and coherence. Qualitative research 3, 345-357.
Jacobides, M. G. (2007). The inherent limits of organizational structure and the unfulfilled role of hierarchy: Lessons from a near-war. Organization Science 18, 455-477.
Lemieux, V. (1998). Applying mintzberg's theories on organizational configuration to archival appraisal. Archivaria 46.
McAuley, J., Duberley, J., and Johnson, P. (2007). "Organization theory: Challenges and perspectives," Pearson Education.
Mintzberg, H. (1999). Ideology and the missionary organization. The strategy process, 361-367.
Mintzberg, H. (2005). Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management science 26, 322-341.
Mintzberg, H. (2006). "Power in and around organizations," Prentice-Hall.
Mintzberg, H. (2007). "Mintzberg on Management," Free Press.
Pearce, J. A., Robinson, R. B., and Subramanian, R. (2000). "Strategic management: Formulation, implementation, and control," Irwin/McGraw-Hill Columbus, OH.
Pourezzat, A. A. (2009). The Importance of Linguistic Justice for Continues Revision of Good Governance. Universitatii Bucuresti. Analele. Seria Stiinte Economice si Administrative 3, 101.
Pugh, D. S. (2008). "Organization theory: selected readings," Penguin.
Robbins, S. P., and Judge, T. A. (2016). "Organizational Behavior," Pearson Education.
Schein, E. H. (2010). "Organizational culture and leadership," John Wiley & Sons.
Thompson, J. B. (2013). "Ideology and modern culture: Critical social theory in the era of mass communication," John Wiley & Sons.
Tomanek, R. (2016). Koleje Śląskie as an Example of H. Mintzberg’s Structural Configuration Theory Application in Designing Organizational Structure of a Railway Operator. In "Transport Development Challenges in the Twenty-First Century", pp. 231-239. Springer.
Whitaker, J., Ekman, P., & Thompson, S. (2017). How multinational corporations use information technology to manage global operations. Journal of Computer Information Systems, 57(2), 112-122.‏
Wu, C.H. and Fang, W.C. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Quality Quantity 45, 751-768.