اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدصمدحسینی

مدیریت منابع انسانی دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

s.hosseinitabrizu.ac.ir
041-33392375
0000-0002-8295-0549

سردبیر

ناصر صنوبر

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

sanoubartabrizu.ac.ir
041-33392375
0000-0002-7354-0222

مدیر اجرایی

سجاد نقدی

حسابداری استادیار، گروه حسابداری ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تبریز

sajad.nagdiyahoo.com
0000-0003-1899-0957

اعضای هیات تحریریه

محمد باشکوه اجیرلو

بازاریابی بین الملل استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

m_bashekouhuma.ac.ir

داود بهبودی

اقتصاد منابع و اقتصاد بین الملل استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

dbehbuditabrizu.ac.ir

طهمورث حسنقلی پور یاسوری

مدیریت بازرگانی استاد ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

زهره دهدشتی شاهرخ

مدیریت بازاریابی استاد گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

dehdashtishahrokhatu.ac.ir

فریبرز رحیم نیا

مدیریت استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

r_niaum.ac.ir

محمد عباس زاده

جامعه‌شناسی - پژوهشگری استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

m-abbaszadehtabrizu.ac.ir

رضا سپهوند

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه لرستان

sepahvand.relu.ac.ir

علی مروتی شریف آبادی

مدیریت صنعتی دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

alimorovatiyazd.ac.ir

محسن نظری

اقتصاد استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

mohsen.nazariut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مهدی حقیقی کفاش

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

m.haghighiatu.ac.ir

صمد رحیمی اقدم

مدیریت منابع انسانی دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

s.rahimitabrizu.ac.ir

ناصر صنوبر

مدیریت بازرگانی استاد گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

sanoubartabrizu.ac.ir
04133392287
0000-0002-7354-0222

محمد فاریابی

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

infodrfaryabi.com
041-33392339

علیرضا فضل زاده

حسابداری مالی دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

fazlzadehtabrizu.ac.ir
041-33300054

نادر مظلومی

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

nadermazloomigmail.com

وحید ناصحی فر

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

infonasehifar.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

یونس جبارزاده

مدیریت تولید و عملیات استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

yjabarzadetabrizu.ac.ir
041-33392345

اژدر کرمی

مدیریت استراتژیک دانشیار مدیریت استراتژیک، گروه کسب و کار & مدیریت و بازاریابی، دانشگاه بنگور انگلستان

a.karamibangor.ac.uk
0044 -1248 38 8350

کَرَم کارابولوت

سیاست اقتصادی استاد تمام گروه اقتصاد- سیاست اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه آتاترک، ارزروم، ترکیه.

kerematauni.edu.tr

گَرِث گریفیث

مدیریت و کسب و کار استاد مدیریت و کسب و کار، مدیر گروه کسب و کار مدیریت و بازاریابی، دانشگاه بنگور انگلستان

gareth.griffithsbangor.ac.uk

عمر سلجوک امسن

اقتصاد بین الملل استاد تمام، گروه اقتصاد توسعه و بین الملل، دانشگاه آتاتورک

avesis.atauni.edu.tr/osemsen
osemsenatauni.edu.tr
+90 442 231 3818

کارشناس نشریه

خانم نعمت پور

کارشناس نشریه مدیریت کسب و کار بین المللی

tuaesjgmail.com
04133392356-60

صفحه آرا

حامد یامی

آموزش زبان انگلیسی / حقوق کارشناس پژوهشی

hamed_yami2014tabrizu.ac.ir
04133392757