موضوعات = حسابداری در بنگاههای بین المللی
تاثیر بکارگیری بلاکچین بر گزارشگری مالی از دیدگاه مدیران مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22034/jiba.2024.60035.2165

میروحید پورربی؛ مهدی صالحی؛ تمنا دلوائی؛ مهدی مرادی