شناسایی و رتبه‌بندی عوامل زمینه‌ای و دانشی موثر بر انتقال دانش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی با رویکرد توسعه کسب و کارهای بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

2 استادیارگروه حسابداری،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

چکیده

استاندارد‌‌های گزارشگری مالی بین‌المللی به‌عنوان یک زبان مشترک در کسب و کارهای بین‌المللی، یک دانش صریح است و انتقال آن از الگوهای انتقال دانش پیروی خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل زمینه‌ای و دانشی موثر بر انتقال دانش IFRS با رویکرد توسعه کسب و کارهای بین‌المللی می‌باشد که این موضوع می‌تواند فرایند تبدیل دانش IFRS به ارزش را در اقتصاد کشور تسهیل کند. پژوهش حاضر به‌صورت ترکیبی (آمیخته) بوده است و در مرحله اول، داده‌ها از طریق مصاحبه با خبرگان و در مرحله دوم، از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری مرحله اول را 16 نفر از خبرگان حسابداری و رشته‌های مرتبط، و مرحله دوم را اساتید دانشگاه، مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان تشکیل دادند. در مرحله اول، تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه با استفاده از تحلیل تم انجام و مولفه‌های موثر شناسایی شدند. در مرحله دوم برای اعتبار سنجی نتایج مرحله اول، پرسشنامه‌ای طراحی و بین 240 نفر از جامعه آماری توزیع و با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نتایج مرحله اول بررسی و مورد تایید قرار گرفت. برای رتبه بندی مولفه‌های استخراج شده، پرسشنامه طراحی شده بین 25 نفر از نخبگان توزیع و داده‌های آن با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه‌بندی شد. نتایج نشان می‌دهد در عوامل زمینه ای، مولفه‌های مرتبط با زمینه‌های ساختاری و قانونی، سیاسی و اقتصادی دارای رتبه‌های بالا و زمینه‌های فرهنگی دارای رتبه‌های پایین بودند. همچنین در عوامل دانشی، مولفه-های مرتبط با عوامل صریح بودن و جامع بودن دانش دارای رتبه‌های بالا، و عوامل وابسته بودن دانش دارای رتبه‌های پایین بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and rank the contextual factors and knowledge based affecting the transfer of knowledge of International Financial Reporting Standards with the approach of international business development

نویسندگان [English]

  • Hadi Hamdam 1
  • Mahdi Zeynali 2
  • Yunes Badavarnahandi 3
  • Ahmad Mohammady 2
1 Ph.D.condidate, Accounting group, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tbriz, Iran
2 Assistant Professor, Accounting group, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tariz, Iran
3 Associate, professor, Accounting group, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

International Financial Reporting Standards As a common language in international business, it is an explicit knowledge and its transfer will follow the patterns of knowledge transfer. The present study identifies and ranks the contextual factors and knowledge based affecting the transfer of IFRS knowledge with the approach of international business development, which can facilitate the process of converting IFRS knowledge into value in the country's economy..The present study was mixed method and in the first stage, data were collected through interviews with experts and in the second stage, through a questionnaire. The statistical population of the first stage consisted of 16 accounting experts and Related disciplines. the second stage consisted of university professors, financial managers, accountants and auditors.In the first stage, interview data analysis was performed using theme analysis and effective components were identified In the second stage, to validate the results of the first stage, a questionnaire was designed and distributed among 240 people in the statistical community and was confirmed by exploratory and confirmatory factor analysis of the results of the first stage. To rank the extracted components, a designed questionnaire was distributed among 25 elites and its data were rated using TOPSIS technique.The results show that in contextual factors, components related to structural and legal, political and economic contexts had high ranks and cultural contexts had low ranks. Also in knowledge factors, components related to The factors of knowledge explicitness and comprehensiveness had high ranks and the factors of knowledge dependence had low ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IFRS
  • international business
  • knowledge transfer
اعتمادی، حسین، سپاسی، سحر، احمدیان، وحید (1396). فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی. پژوهش­های تجربی حسابداری، دوره 7، شماره 2، صص 47-88.
باغومیان، رافیک، جوادی، نوید (1394). هماهنگ سازی استانداردها در کشورها و دلایل به کارنگرفتن بخشی از استانداردها. مجله حسابرس، شماره 80، صص 70-80.
خوش‌طینت، محسن؛ رحیمیان، نظام الدین (1383). هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری. مطالعات حسابداری، دوره 2، شماره 6، صص 83-112.
رحمانی، علی، ولی­زاده، اعظم، میرزایی، راحله (1399). استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و کیفیت گزارشگری مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره4، شماره46، صص 59-78.
شعله، فریبا، گلابچی، محمود، حاجی یخچالی، سیامک (1397). طراحی مدل عوامل سازمانی موثر بر انتقال دانش با هدف کاهش مخاطرات در پروژه‌های صنعت نفت و گاز ایران. مدیریت مخاطرات محیطی، دوره 5، شماره 4، صص400 -381.
صالحی، علی، احمدی، علی اکبر (1398). مدیریت دانش، تهران، دانشگاه پیام نور.
 
 
 
ظهیرمیردامادی، سیداحمد، خایف‌الهی، احمدعلی (1396). رابطه بین عناصر دانش و میزان سختی انتقال دانش با توجه به عامل ابهام علی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
منتطری، ساناز، حسینقلی زاده، رضوان، کارشکی، حسین (1397). بررسی وضعیت بهره‌وری دانش در پژوهشکده­های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 19،صص 1-22.
نادری، شیرزاد، حیدرپور، فرزانه، رویایی، رمضانعلی، طالب نیا ، قدرت اله (1398). بررسی ادراک تهیه کنندگان صورتهای مالی از پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی. حسابداری مدیریت، دوره 12، شماره 43،صص 180-199.
یزدانی، بیتا و ارباب شیرانی، بهروز و آراستی، محمدرضا و عیسایی، محمدتقی(1386). بررسی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در یک سازمان ایرانی. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.
 
Adenfelt, M., & Lagerström, K. (2006). Enabling knowledge creation and sharing in transnational projects. International journal of project management, 24(3), 191-198.
Albino, V., Garavelli, A. C., & Schiuma، G. (1998). Knowledge transfer and interfirm relationships industrial districts: the role of the leader firm. Technovation. 19(1), 53-63.
Andre, A. F.d., Aljaohra, A., & Guptac, j. (2020). Did mandatory IFRS adoption affect the cost of capital in Latin American   countries? Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 38, 100301.
Argote, L., & Ingram, P. (2000). Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(1), 150–169.
Boh, W. F., Nguyen, T.T., & Xu, Y. (2013). Knowledge transfer across dissimilar cultures. Journal of Knowledge Management, 17(1), 29-46.
Calipha, Rachel; Brock, David M.; Rosenfeld, Ahron; Dvir, Dov (2018-08-20). "Acquired, transferred and integrated knowledge: a study of M&A knowledge performance". Journal of Strategy and Management. 11 (3): 282–305.
Chen, C. J., Hsiao, Y. C., & Chu, M. A. (2014). Transfer mechanisms andknowledge transfer: The cooperative competency perspective. Journal of Business Research, 67(12), 2531-2541.
Dawes S., Gharawi, M., & Burke, G. (2012). Transnational public sector knowledge networks: Knowledge and information sharing in a multidimensional context. Government Information Quarterly, 29, 112-120
Deegan, C.M. (2009). Financial accounting theory, McGraw-Hill, Australia
Duan, Y. N. W., & Coakes, E. (2010). Identifying key factors affectingtransnational knowledge transfer. Information & management, 47(7), 356-363
Hail, L., & Leuz, L. (2009).Cost of capital effects and changes in growth expectations around U.S. cross-listings. Journal of Financial Economics, 93(3), 428-454
Hariem, A & Turgut, T (2021). Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption. Review of Managerial Science, 15,379-398
Howard, M. C. (2016). A Review of Exploratory Factor Analysis Decisions and Overview of Current Practices What we are doing ana how can we improve? International journal of human computer teraction, 32(1), 51-62.
Kaiser, H.F. (1960).The application of electronic computers to factor analysi. Educational and psychological measurement, 20, 141-151.
Ng, Artie W.; Chatzkel, Jay; Lau, K.F.; Macbeth, Douglas (2012-07-20). "Dynamics of Chinese emerging multinationals in cross‐border mergers and acquisitions". Journal of Intellectual Capital. 13 (3): 416–438.
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications, Inc, California, USA.
Szulanski, G. (1996). Exploring internal stickiness: impediments to the transfer of best practice within the firm. Strategic Management Journal, 17, 27-43.
Zeghal, d., & mhedhbi, k. (2006). An Analysis of the Factors Affecting the Adoption of International Accounting Standards by Developing Countries. The international journal of accountig, 41(4), 373-386.
Zhaoyang, Gu., JeffNg, A.S.(2019). Mandatory IFRS adoption and management forecasts: The impact of enforcement changes China. Journal of Accounting Research, 12(1), 33-61.