شناسایی تأثیر قابلیت‌های پویا بر اتخاذ و موفقیت استراتژی‌های بین المللی‌سازی (مورد مطالعه: شرکت کاشی مرجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کارآفرینی/دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jiba.2021.42036.1529

چکیده

امروزه بدلیل اهمیت روزافزون بین‌المللی‌سازی در فضای بسیار پویا و رقابتی موجود، شرکت‌ها باید به شناسایی و تقویت آن دسته از قابلیت‌های خود که بیشترین تأثیر را بر موفقیت عملکرد بین‌المللیشان دارند، بپردازند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش، بهره‌گیری از دیدگاه قابلیت‌های پویا و شناسایی تأثیر این قابلیت‌ها بر انتخاب و به کارگیری استراتژی‌های بین‌المللی‌سازی در شرکت کاشی مرجان می‌باشد. این مطالعه که به روش آمیخته صورت پذیرفته است، ابتدا در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته به شناسایی قابلیت‌های پویا در سه بعدِ: شناسایی فرصت‌های محیطی، بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و حفظ جایگاه رقابتیِ به کارگرفته شده و 6 استراتژی بین‌المللی‌سازی اصلی در شرکت کاشی مرجان که عبارتند از: صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، تولید تحت لیسانس، اینترنت، سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی و اعطای مجوز نمایندگی، پرداخته شده؛ سپس در بخش کمی به کمک پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای، تأثیر قابلیت‌های پویا بر استراتژی‌های بین‌المللی‌سازی بررسی شده؛ بدین گونه که در بخش آمار توصیفی، شاخص‌های آماریِ استخراج شده از پرسشنامه‌ها و در بخش آمار استنباطی، بر اساس داده‌های توصیف شده، به تجزیه و تحلیل آنها در قالب سؤالات تحقیق پرداخته شده است. در نهایت نتایج جامعی از وضعیت قابلیت‌های پویا، وضعیت و اهمیت هر یک از استراتژی‌های بین‌المللی‌سازی و همچنین چارچوب مفهومی یکپارچه‌ای از تأثیر هر یک از ابعاد قابلیت‌های پویا بر اتخاذ و موفقیت هر یک از استراتژی‌های بین‌المللی‌سازی در مورد مطالعه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Impact of Dynamic Capabilities on the Adoption and Success of Internationalization Strategies (Case Study: Marjan Tile Company)

نویسندگان [English]

  • Mehran Rezvani 1
  • Negar Amin Shokravi 2
1 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Master of Entrepreneurship Management, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, due to the growing importance of internationalization in a highly dynamic and competitive environment, companies need to identify and strengthen those capabilities that have the greatest impact on the success of their international performance. So; the main purpose of this study is to use the perspective of dynamic capabilities and identify the impact of these capabilities on the selection and application of internationalization strategies in Marjan Tile Company. This study, which is a mixed method, first in the qualitative part using semi-structured interviews to identify dynamic capabilities in three dimensions: identifying environmental opportunities, exploiting environmental opportunities and maintaining a competitive position used and 6 main internationalization strategies in Marjan Tile, which include: direct exports, indirect exports, licensed production, the Internet, international joint ventures, and agency licenses; Then, in a quantitative section, with the help of questionnaires and library studies, the effect of dynamic capabilities on internationalization strategies was investigated; Thus, in the descriptive statistics section, the statistical indicators extracted from the questionnaires and in the inferential statistics section, based on the described data, they have been analyzed in the form of research questions. Finally, comprehensive results of the status of dynamic capabilities, the status and importance of each internationalization strategy, as well as an integrated conceptual framework of the impact of each dimension of dynamic capabilities on the adoption and success of each internationalization strategy are presented in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Internationalization Strategies"
  • "Dynamic capabilities"
  • "Tile and ceramic industry"
  • "Marjan Tile Company"
برقی اسگویی، محمد‌مهدی و شکری، مصطفی. (1397). بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد (رویکرد فازی). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9(33)، 109-120.
صادق، محمد‌هادی.، شاه‌حسینی، محمد‌علی و حیدری، علی. (1399). استخراج عوامل مؤثر بر فرآیند شکل‌گیری حاکمیت شرکتی در اتحادهای استراتژیک از نوع سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی با استفاده از روش مرور نظام‌مند. مدیریت بازرگانی، 12(1)، 64-93.
مبینی دهکردی، علی.، نانکلی، علیرضا و جامه بزرگی، محمد‌جواد. (1395). بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر بین‌المللی‌سازی شرکت‌های موجود در صنعت شیشه و بلور با نقش میانجی‌گری فرهنگ سازمانی. توسعه کارآفرینی، 9(4)، 711-729.
ناصحی‌فر، وحید.، دهدشتی شاهرخ، زهره.، تقوی‌فر، محمد‌تقی و فرزانه حسن زاده، ژاله. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت‌های پویا. مدیریت کسب و کار بین المللی، 1(3)، 23-42.
یدالهی فارسی، جهانگیر و سخدری، کمال. (1385). طراحی الگوی جامع فرایند کارآفرینی. اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی، تهران.
یوسفی، محمد و قاضی‌زاده، مصطفی. (1397). مروری بر مدل‌های بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها. بررسی‌های بازرگانی، 16(90-91)، 23-39. 
 
Barringer, B., & Greening, D. (1998). Small business growth through geographic expansion: A comparative case study. Journal of Business Venturing, 13(6), 467-492.
Buckley, P.J. and Casson, M.C. (1976). The Future of the Multinational Enterprise. London: Homes and Meier Press.
Cateora, P.R., Gilly, M.C. & Graham, J.L. (2011). International marketing (15th Ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.
Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? Strategic management journal, 21(10-11), 1105-1121.
Helfat, C., & Peteraf, M. (2003). The Dynamic Resource-Based View: Capability Lifecycles Dynamic Capabilities Deconstructed Dynamic Capabilities Deconstructed Dynamic Capabilities Deconstructed. Strategic Management Journal, 24(10), 997-1010.
Ghauri, P.N., & Cateora, P. (2010). International Marketing (3rd Edition). London: McGraw Hill.
Helfat, C., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D. & Winter, S. (2007). Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations. Malden, MA: Blackwell.
Hourani, M. (2017). Conceptual Frameworks for Strategy Implementation: A Literature Review. Journal of Management Research, 9(3), 12-30.
Huynh, H., V. Nguyen, P., & T. Tran, K. (2018). Internationalization and Performance of Vietnamese Manufacturing Firms: Does Organizational Slack Matter? Administrative Sciences, 8(4), 1-15.
Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Kyläheiko, K. (2005). Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance. Journal of International Entrepreneurship, 3(3), 223-243.
Johanson, J., & Wiedersheim‐Paul, F. (1975). The internationalization of the firm—four Swedish cases. Journal of Management Studies, 12(3), 305 - 323
Knott, P. (2015). Does VRIO help managers evaluate a firm’s resources? Management Decision53(8), 1806-1822.
Lumpkin, G.T., & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-172.
Mahmud, M., & Sarpong, D. (2016). Dynamic capabilities: Towards an organizing framework. Journal of Strategy and Management, 9(4), 511– 526.
Parameswar, N., Ongsakul, V., Dhir, S., & Advisor, A. (2019). Purpose of international joint venture and interaction post termination. Journal for Global Business Advancement, 11(6), 687-705.
Prange, C., & Verdier, S. (2011). Dynamic capabilities, internationalization processes and performance. Journal of World Business, 46(1), 126-133.
Prahalad, C. K., & Doz, Y. L. (1987). The multinational mission: balancing local demands and global vision. New York: Free Press.
Root, F. R. (1994). Entry strategies for international markets (pp. 22-44). Lexington, MA: Lexington books.
Scaringella, L. (2016). Knowledge, knowledge dynamics, and innovation: Exploration of the internationalization of a multinational corporation. European Journal of Innovation Management, 19(3), 337-361.
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.
Teece, D., & Pisano, G. (1994). The dynamic capabilities of firms: an introduction. Industrial and corporate change, 3(3), 537-556.
Verdin, P. & Williamson, P. J. (1994). From barriers to entry to barriers to survival. In H. Thomas (Ed.) Building the Strategically Responsive Organisation (chapter 15). Chichester: Wiley.