تأثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران.

4 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران.

10.22034/jiba.2021.43009.1578

چکیده

هدف‎‎تحقیق‎‎حاضر، بررسی تاثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند ‏می‌باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری ‏داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان پوشاک خارجی در مشهد است. نمونه آماری ‏این تحقیق 220 نفر از مصرف کنندگان پوشاک خارجی در سطح مشهد (براساس 4-10 برابر تعداد گویه های پرسشنامه) است ‏و داده‌های ‎‎آماری ‎‎گردآوری‎‎شده طی 6 ماهه اول سال 1399 به روش نمونه گیری غیراحتمالی داوطلبانه می‌باشد. ابزار‎‎ اندازه‎‎گیری ‎‎در ‎‎این ‎‎مطالعه، ‎‎پرسشنامه‎ ‎با ‎‎طیف‎ ‎لیکرت‎ ‎پنج‎ ‎گزینه ای و شامل 22 گویه‎ بوده ‎است. ‎همچنین جهت تعیین روایی از روایی محتوا و سازه و جهت پایایی از آلفای کرونباخ ‏استفاده شده است که مقدار بدست آمده مورد تأیید می‌باشد. جهت تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و جهت آزمون فرضیات با‎‎ استفاده ‎‎از ‎مدل یابی معادلات ساختاری (‏SEM‏)‏ و با کمک نرم‌افزار Amos مورد ‎‎تجزیه ‎‎و ‎‎تحلیل‎ ‎قرار ‎‎گرفته ‎‎است. یافته‌های‎‎ تحقیق ‎‎نشان ‎‎می‌دهد که‎ بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی تاثیر معناداری دارد، همچنین تصویر کشور تولید کننده رابطه بین بیگانه گرایی مصرف کننده و قصد خرید محصولات خارجی را میانجی گری می‌کند و درنهایت نگرش به برند رابطه بین بیگانه گرایی مصرف کننده و قصد خرید محصولات خارجی را میانجی گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Consumer xenocentrism on the Purpose of Purchasing Foreign Products: An Analysis of the Role of the Image of the Country of Production and Brand Attitude

نویسندگان [English]

  • Amir Ghafourian shagerdi 1
  • omid behboodi 2
  • Mostafa Momen 3
  • Vajihe Hoshyar 4
1 Assistant Professor,Faculty of Management and Accounting, Imamreza International University.
2 Assistant Professor of Management, Attar Higher Education Institute, Mashhad, Iran.
3 Master of Business Management-Marketing, Kheradgarayan Motahr Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Attar Institute of Higher Education),Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study is The Impact of Consumer xenocentrism on the Purchase intentions Foreign Products: An Analysis of the Role of the product-Country Image and Brand Attitude. This research is a descriptive survey and correlation based on the applied purpose and based on the data collection method. The statistical population of the study is foreign clothing consumers in Mashhad. The statistical sample of this study is 220 foreign clothing consumers in Mashhad (based on 4-10 number of questionnaire items) And statistical data collected during the first 6 months of 1399 by voluntary non-probability sampling method. The measurement tool in this study was a questionnaire with a five-choice Likert spectrum and included 22 items. Also, to determine the validity, content and structure validity was used, and for reliability, Cronbach's alpha was used, and the obtained value is confirmed. For descriptive analysis of data from SPSS software and to test hypotheses using structural equation modeling (SEM) with the help of Amos software are analyzed Has taken. Research findings show that consumer xenocentrism has a significant effect on the Purchase intentions Foreign Products. The product-Country Image also mediates the relationship between consumer xenocentrism and the Purchase intentions Foreign Products, Finally, brand attitude mediates the relationship between consumer xenocentrism and the Purchase intentions Foreign Products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumer xenocentrism
  • intention to buy foreign products
  • image of the producing country
  • brand attitude
آبرومندی، فرهنگ، پارسا، بیتا، و شریف عسگری، محمدرضا (1396). بررسی تاثیر تصویر کشور مبدا بر تمایل خرید مصرف کنندگان (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات ایرانی در عراق)، بررسی های بازرگانی، 84، 19-7.
امینی کسبی، حسین، اسفیدانی، محمدرحیم، و شاه حسینی، محمد علی (1394). تاثیر نوسازی لوگو بر نگرش مشتریان به برند (مطالعه موردی لوگوی بانک مهر اقتصاد)، مدیریت برند، 2(2)،69-96.
حیدرزاده، کامبیز، و خسروزاده، شیرین (1390). ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید، آگاهی از محصول و درگیری ذهنی محصول بر تصمیم خرید مصرف کنندگان، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 11، 1-32.
دهدشتی شاهرخ، زهره، قاسمی، حسن، و سفی، ابوالفضل (1389). تاثیر کشورگرایی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، (62)، 115-142.
شیخه پور، زانیار، مشبکی، اصغر، خدادادحسینی، سیدحمید، منصوری موید، فرشته (1397). بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی، سیاستهای راهبردی و کلان، 6، 824-843.
طباطبایی نسب، سیدمحمد، نوری، ابوالفضل، اخلاص، مریم (1392). نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم یافته با تاکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف کننده از برند، کاوشهای مدیریت برند، 5(10)، 26-1.
عربشاهی، معصومه، غفوریان شاگردی، امیر، بهبودی، امید، و نایبی، علی (1398). عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات آرایشی خارجی توسط آقایان: بررسی نقش نگرش مصرف کنندگان، مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 2(3)، 107-87.
گنجی، قربانعلی، گنجی، محمدرضا، و گنجی، نادر (1395). سنجش میزان سرمایه اجتماعی بر حسب نوع نگرش افراد نسبت به عملکرد ارگان های دولتی در استان گلستان، مطالعات سیاسی, 8(32)، 79-92.
مرادی، هادی، و زارعی، عظیم (1390). تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی، تحقیقات بازاریابی نوین، 1(3)، 128-109.
مون، جان، مینور، میشل (2000). رفتار مصرف کننده؛ (ترجمه عباس صالح اردستانی، 1384)، جلد دوم، تهران: فارابی.
نعل چی کاشی، علیرضا، رسولیان، محسن، و بوجاری، حسین (1391). بررسی رفتار خرید مصرف کنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی ، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 8، 47-56.
هومن، حیدرعلی (1386). شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران: انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.
 
Ahmed, U. Z., Johnson, J. P. & Boon, L. C. (2004). Does country of origin matter for low-involvement products? International Marketing Review, 21(1), 102-120.
Anderson, E. W & Mittal, V. (2000). Strengthening the satisfaction-profit chain. Journal of Service Re-search, 107-129.
Balabanis, G., & Diamantopoulos, A. (2016). Consumer xenocentrism as determinant of foreign product preference: A system justification perspective. Journal of International Marketing, 24(3), 58-77. [DOI:10.1509/jim.15.0138]
Brodowsky, G.B. (2006). The role of country of origin in consumer purchase decisions: development and testing of a comprehensive theoretical model. Ph.D. Dissertation. The state university of New York.
Desborde R.D. (1990). Development and Testing of a Psychometric Scale to Measure Country-of- Origin Image. Florida State University, University Microfilms International (U M I): Ann Arbor, Michigan.
Diamantopoulos, A., Davydova, O., & Arslanagic-Kalajdzic, M. (2019). Modeling the role of consumer xenocentrism in impacting preferences for domestic and foreign brands: A mediation analysis. Journal of Business Research, 104, 587-596.
Edstorp. J. (2017). Associations between sleep and depressive symptoms: A cross-sectional study on working adults in Stockholm. Sweden.
Erdogan, B.Z. & Uzkurt, C. (2010). Effects of ethnocentric tendency on consumers’ perception of product attitudes for foreign and domestic products. Cross Cultural Management: An International Journal, 17(4), 393-406.
Fishbein, M. (1963). The perception of non-members: A test of Merton’s reference group theory. Sociometry, 271-286.]
Gaur, S. S., Bathula, H., & Diaz, C. V. (2015). Conceptualising the influence of the cultural orientation of Latin Americans on consumers’ choice of US brands. European Business Review, 27(5), 477-94.
Grace, D., & O’Cass, A. (2005). Service branding: consumer verdicts on service brands. Journal of Retailing and Consumer Services, 12(2), 125.
Haubl, G. (1996). A cross-international investigation of the effects of country-of-origin and brand name of the evaluation of a new car. International Marketing Review, 13(5), 76-97.
Johansson, J. K., & Nebenzhal, I. D. (1986). Multinational production: effect on brand value, Journal of International Business Studies, 17(3), 101-26.
Keller, K. L. (2009). Managing the growth tradeoff: Challenges and opportunities in luxury branding, Journal of Brand Management, 16(5), 290-301.
Kisawike, B. (2015). How country of origin, consumer ethnocentrism and consumer xenocentrism impact upon risk and involvement in the malaria medication decision-making process in Tanzania [PhD. dissertation]. Hull: University of Hull.
Kline. P. (2014). An easy guide to factor analysis. Routledge.
Krystallis, A., & Chrysochou, P. (2014). The effects of service brand dimensions on brand loyalty, Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2), 139.
Laroche, M., Papadopoulos, N., A. Heslop, L., & Mourali, M. (2003). The influence of country image structure on consumer evaluations of foreign products, International Marketing Review, 22(1), 96-115.
Lawrence, S. J. (2012). Consumer xenocentrism and consumer cosmopolitanism: the development and validation of scales of constructs influencing attitudes towards foreign product consumption [PhD. dissertation]. in Detroit, Michigan: Wayne State University.
Luthy, M. R. (2007). Conducting International Consumer Ethnocentrism Surveys, Journal of International Business Research, 6(2), 33-42.
Mueller, R. D., Broderick, A. J., & Kipnis, E. (2009). Consumer xenocentrism: An alternative explanation for foreign product bias. Charleston: University of Charleston.
Mueller, R. D., Wang, G. X., Liu, G., & Cui, C. C. (2016). Consumer xenocentrism in China: An exploratory study, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 28(1), 73–91.
Nagashima, A. (1970). A comparison of Japanese and US attitudes toward foreign products, Journal of Marketing, 34, 68-74.
Papadopoulous, N., &Heslop, L. A. (2003). Country equity and product- country image, in Jain S. C. (Ed) Handbook of research in international Marketing Edward Elgar, Cheltenham, 402-33
Sankaran, K., & Demangeot, C. (2011). On becoming a culturally plural consumer, Journal of Consumer Marketing, 28(7), 540–549.
Schiffman, L.G & Kanuk, L.L. (2007). Consumer Behavior 9, thedition, Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
Yim, Y., Sauer, P., Williams, J., Lee, S. J., & Macrury, I. (2014). Drivers of attitudes toward luxury brands: A cross-national investigation into the roles of interpersonal influence and brand consciousness, International Marketing Review, 31(4), 363-389.
Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the academy of marketing science. 28(2): 195-211.
Zeugner-Roth, K. P., Zabkar, V., & Diamantopoulos, A. (2015). Consumer ethnocentrism, national identity, and consumer cosmopolitanism as drivers of consumer behavior: Asocial identity theory perspective, Journal of International Marketing, 23(2), 25–54.