مدل مفهومی شاخص های تسهیل کننده استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی در شرایط تحریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/jiba.2021.43301.1592

چکیده

در سالهای اخیر، تحریم های بین المللی باعث محدودیت تبادلات مالی و بانکی در سیستم های مالی بین المللی شده است که موجب عدم بازگشت درآمدهای ارزی به کشور شده است. در شرایط تحریم، صادرات و برگشت دادن درآمد حاصل از آن به داخل و تامین بودجه کشور مهم‌ترین اولویت‌ کشور درعرصه تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. استفاده از رمزارزها می‌توانند بستر مناسبی برای عبور از تحریم‌های مالی و بانکی باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های تسهیل کننده لازم جهت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی برای مقابله با تحریم مالی و بانکی می باشد. برای این منظور تکنیک دلفی سه مرحله ای برای جمع بندی نظرات خبرگان استفاده شد. ضریب کندال جهت بررسی همخوانی نظرات خبرگان در تعیین شاخصها محاسبه گردید. نمونه آماری پژوهش را بیست و یک نفر از خبرگان صنعت، اساتید دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل داده اند. در مجموع شش گروه شاخص شامل قانون گذاری مقررات رمزارزها، ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد رمزارزهای ملی، ترویج استفاده از رمزارز و حمایت از استخراج رمزارزها شناسایی و اولویت بندی گردید. شاخص های ارائه‌شده پژوهش، می‌تواند راهگشای دولت ایران و کسب و کارهای بین المللی تحت تحریم جهت مقابله با تحریم‌های مالی و بانکی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A CONCEPTUAL MODEL OF INDICATORS ّFACILITATING THE USE OF CRYPTOCURRENCIES IN INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN SANCTION SITUATIONS

نویسندگان [English]

  • Yousef Babazadeh 1
  • Naser Fegh-hi Farahmand 2
  • Mohammad Pasebani 3
  • Yaqob Alavi Matin 3
1 PhD of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In recent years, international sanctions have restricted financial and banking transactions in international financial systems, which have led to the failure to return foreign exchange earnings. Under sanction situations, exporting and returning the earning into the country is the country's top priority in international trade. The use of cryptocurrencies can be a good platform for overcoming financial and banking sanctions. The purpose of this research is to identify the facilitation indices needed for the use of cryptocurrency in international transactions to overcome financial and banking sanctions. For this purpose, the three-round Delphi study is used to elicit expert opinions. Kendall’s W coefficient was calculated to identify the concordance of experts’ opinions in determining the indicators. The statistical sample of this research includes twenty-one experts from industry experts, academic members and IT specialists. Six indicators were identified and prioritized including legislation of cryptocurrency regulations, creating software and hardware, creating national cryptocurrencies, promoting use of cryptocurrency, and support for cryptocurrency mining. The indicators presented in the research can help Iran government and sanctioned international businesses to overcome financial and banking sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • Cryptocurrency
  • Financial transactions
  • International business
  • Delphi study
بهبودی، امید؛ رجوعی، مرتضی؛ زارعی، عظیم؛ شجاعی، گلنار (۱۳۹۸). شناسایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت میزبانی بین‌المللی ایران. مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، ۲ (۱)، ۶۷-۱۰۲.
بیات، اکبر؛ لطیفی، میثم؛ مرادی، مرتضی؛ اسلامبولچی، علیرضا (۱۳۹۸). فهم پیکربندی ساختارهای سازمانی با تاکید بر سازمان مأموریت محور بین‌المللی، مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، ۲ (۲)، ۴۳-۶۳.
پورابراهیمی، علیرضا؛ دهبسته، کبری؛ افشار کاظمی، محمدعلی؛ والمحمدی، چنگیز (۱۳۹۹). طراحی مدل کسب و کار مبتنی بر فناوری بلاکچین در کشورهای در حال توسعه با استفاده از متد کیفی تحلیل محتوا (مطالعه موردی در اپراتور تلفن همراه ایران). بهبود مدیریت، ۱۴ (۴۸)، ۱۵۱-۱۷۳.
ثالث موید، احمدعلی؛ سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید؛ کوهستانی، محسن (۱۳۹۹). تحلیل حقوقی ارز دیجیتال و تأثیر آن بر امنیت ملی. فصلنامه امنیت پژوهی، ۱۹ (۶۹)، ۵۹-۸۰.
زمانی، اردشیر؛ رحمتی، محمدحسین؛ زندحسامی، حسام؛ حمیدرضا یزدانی، (۱۳۹۸). تحلیلی بر عوامل انگیزاننده و بازدارنده همکاری‌های راهبردی بین‌المللی شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های زیست فناور ایرانی و آلمانی)، مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی، ۲ (۲)، ۱۴۵-۱۶۹.
 
Adhami, S., Giudici, G., & Martinazzi, S. (2018). Why do businesses go crypto? An empirical analysis of initial coin offerings. Journal of Economics and Business, 100, 64-75.
Ali, M. M., & Shah, I. H. (2000). Sanctions and childhood mortality in Iraq. The lancet, 355(9218), 1851-1857.
Allen, S. H., & Lektzian, D. J. (2013). Economic sanctions: A blunt instrument? Journal of Peace Research, 50(1), 121-135.
Ammous, S. (2018). Can cryptocurrencies fulfil the functions of money? The Quarterly Review of Economics and Finance, 70, 38-51.
Ante, L., Fiedler, I., & Strehle, E. (2020). The influence of stablecoin issuances on cryptocurrency markets. Finance Research Letters, 101867.
Bastian-Pinto, C. L., Araujo, F. V. d. S., Brandão, L. E., & Gomes, L. L. (2020). Hedging renewable energy investments with Bitcoin mining. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 110520.
Baur, D. G., & Hoang, L. T. (2020). A crypto safe haven against Bitcoin. Finance Research Letters, 101431.
Beladi, H., & Oladi, R. (2015). On smart sanctions. Economics Letters, 130, 24-27.
Best, J. (2018). Blockchain and Cryptocurrency. In Breaking Digital Gridlock,+ Website: Improving Your Bank's Digital Future by Making Technology Changes Now. John Wiley & Sons. https://doi.org/doi:10.1002/9781119421900.ch6
Borri, N. (2019). Conditional tail-risk in cryptocurrency markets. Journal of Empirical Finance, 50, 1-19.
Borri, N., & Shakhnov, K. (2019). Regulation spillovers across cryptocurrency markets. Finance Research Letters, 101333. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101333
Brill, J. M., Bishop, M., & Walker, A. E. (2006). The competencies and characteristics required of an effective project manager: A web-based Delphi study. Educational technology research and development, 54(2), 115-140.
Casino, F., Dasaklis, T. K., & Patsakis, C. (2019). A systematic literature review of blockchain-based applications: Current status, classification and open issues. Telematics and Informatics, 36, 55-81.
Chen, Y., & Bellavitis, C. (2020). Blockchain disruption and decentralized finance: The rise of decentralized business models. Journal of Business Venturing Insights, 13, e00151.
Ciaian, P., Rajcaniova, M., & Kancs, d. A. (2016). The digital agenda of virtual currencies: Can BitCoin become a global currency? [Journal article]. Information Systems and e-Business Management, 14(4), 883-919.
Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2018). Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. International Review of Financial Analysis. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003
Denscombe, M. (2014). The good research guide: for small-scale social research projects. McGraw-Hill Education (UK).
Dibrova, A. (2016). Virtual Currency: New Step in Monetary Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229, 42-49.
Dizaji, S. F., & Van Bergeijk, P. A. (2013). Potential early phase success and ultimate failure of economic sanctions: A VAR approach with an application to Iran. Journal of Peace Research, 50(6), 721-736.
Domoney, J., Trevillion, K., & Challacombe, F. L. (2020). Developing an intervention for paternal perinatal depression: An international Delphi study. Journal of Affective Disorders Reports, 2, 100033.
Drury, A. C., & Peksen, D. (2014). Women and economic statecraft: The negative impact international economic sanctions visit on women. European Journal of International Relations, 20(2), 463-490.
Duong, L.V.T., Thuy, N.T.T., & Khai, L. (2020). A fast approach for bitcoin blockchain cryptocurrency mining system. Integration, 74, 107-114.
Dwyer, G. P. (2015). The economics of Bitcoin and similar private digital currencies. Journal of Financial Stability, 17, 81-91.
Farley, C. L. (2005). Midwifery’s research heritage: A Delphi survey of midwife scholars. Journal of midwifery & women's health, 50(2), 122-128.
Gajardo, G., Kristjanpoller, W. D., & Minutolo, M. (2018). Does Bitcoin exhibit the same asymmetric multifractal cross-correlations with crude oil, gold and DJIA as the Euro, Great British Pound and Yen? Chaos, Solitons & Fractals, 109, 195-205.
Gary, J. E., & Heiko, A. (2015). The future of foresight professionals: Results from a global Delphi study. Futures, 71, 132-145.
Gharehgozli, O. (2017). An estimation of the economic cost of recent sanctions on Iran using the synthetic control method. Economics Letters, 157, 141-144.
Goodkind, A. L., Jones, B. A., & Berrens, R. P. (2020). Cryptodamages: Monetary value estimates of the air pollution and human health impacts of cryptocurrency mining. Energy Research & Social Science, 59, 101281.
Hacioglu, U., Chlyeh, D., Yilmaz, M. K., Tatoglu, E., & Delen, D. (2020). Crafting performance-based cryptocurrency mining strategies using a hybrid analytics approach. Decision Support Systems, 113473.
Harer, J. B. (2003). Performance measures of quality for academic libraries implementing continuous improvement projects: a Delphi study. In Advances in Library Administration and Organization (pp. 229-296). Emerald Group Publishing Limited.
Hazlett, P. K., & Luther, W. J. (2019). Is bitcoin money? And what that means. The Quarterly Review of Economics and Finance. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.10.003
Hong, S. G., Trimi, S., Kim, D. W., & Hyun, J. H. (2015). A Delphi study of factors hindering web accessibility for persons with disabilities. Journal of Computer Information Systems, 55(4), 28-34.
Keeney, S., McKenna, H., & Hasson, F. (2011). The Delphi technique in nursing and health research. John Wiley & Sons.
Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change, 73(5), 467-482.
Lee, J. Y. (2019). A decentralized token economy: How blockchain and cryptocurrency can revolutionize business. Business Horizons, 62(6), 773-784.
Luo, Y., Pan, S., Sun, Y., & Zhao, C. (2020). Majority can earn more: A new coin mining strategy for miner with superior computing power in blockchain. Procedia Computer Science, 174, 172-180.
Mattison Thompson, F., Tuzovic, S., & Braun, C. (2019). Trustmarks: Strategies for exploiting their full potential in e-commerce. Business Horizons, 62(2), 237-247.
Melnyk, S. A., Lummus, R. R., Vokurka, R. J., Burns, L. J., & Sandor, J. (2009). Mapping the future of supply chain management: a Delphi study. International Journal of Production Research, 47(16), 4629-4653.
Palmié, M., Wincent, J., Parida, V., & Caglar, U. (2020). The evolution of the financial technology ecosystem: An introduction and agenda for future research on disruptive innovations in ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119779.
Peksen, D., & Drury, A.C. (2010). Coercive or corrosive: The negative impact of economic sanctions on democracy. International Interactions, 36(3), 240-264.
Qiu, T., Zhang, R., & Gao, Y. (2019). Ripple vs. SWIFT: Transforming Cross Border Remittance Using Blockchain Technology. Procedia Computer Science, 147, 428-434.
Shanaev, S., Sharma, S., Ghimire, B., & Shuraeva, A. (2020). Taming the blockchain beast? Regulatory implications for the cryptocurrency Market. Research in International Business and Finance, 51, 101080.
Stouthuysen, K. (2020). A 2020 perspective on “The building of online trust in e-business relationships”. Electronic Commerce Research and Applications, 40, 100929.
Swan, M. (2018). Chapter Five - Blockchain for Business: Next-Generation Enterprise Artificial Intelligence Systems. In P. Raj & G. C. Deka (Eds.), Advances in Computers (Vol. 111, pp. 121-162). Elsevier.
Wang, G.-J., Ma, X.-y., & Wu, H.-y. (2020). Are stablecoins truly diversifiers, hedges, or safe havens against traditional cryptocurrencies as their name suggests? Research in International Business and Finance, 54, 101225.
White, G. R. (2017). Future applications of blockchain in business and management: A Delphi study. Strategic Change, 26(5), 439-451.