تدوین مدل مفهومی رفتار تجاری در صنعت سیمان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

برای دستیابی به اهداف تجاری عملیاتی و استراتژیک باید رفتار تجاری صحیح و منطقی را به کار گرفت. به دلیل آگاهی کمتر شرکت ها از مهارت های اجتماعی و رفتاری ، یک شکاف عملکردی در راه رسیدن به اهداف سازمانی وجود دارد. تاکنون این رفتارهای تجاری در یک مدل جامع جهت ارائه استراتژی، مورد مطالعه قرار نگرفته اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناسایی رفتارهای تجاری در صنعت سیمان ایران و تدوین مدل مفهومی آن است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شد. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. با استفاده از نرم افزار Maxqda.Pro.2018.1، داده‌های حاصل از مصاحبه های انجام شده با 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت طی سه مرحله کدگذاری تا رسیدن به اشباع، جمع آوری گردید. مضامین سازمان دهنده شامل 60 مفهوم و مضامین فراگیر شامل 9 مقوله عمده و 218 مضمون پایه شناسایی شدند. بر طبق نتایج، رفتارهای اصلی در صنعت سیمان عبارتند از رفتار با رقبا، رفتار با دولت، رفتار با سهامداران، رفتار با اتحادیه‌های کارگری، رفتار با رسانه ها، رفتار با زنجیره تأمین، رفتار حاکمیت شرکتی، رفتار با شبکه ها و رفتار مسئولیت اجتماعی. بر اساس این رفتارها، مدل مفهومی رفتار تجاری در این صنعت ارائه گردید. مهمترین جنبه های نوآوری این پژوهش، جدید بودن موضوع رفتار تجاری و مدل سازی آن در ابعاد و اجزای مختلف در صتعت سیمان ایران بود که در سایر مطالعات دیده نمی شود. همچنین در پایان نیز پیشنهاداتی کاربردی جهت عملکرد بهتر صنعت سیمان مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing the conceptual model of business behavior in the Iran's cement industry

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Mahsa Hosseini 1
  • Vahid Nasehifar 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 3
  • Vahid Khashei Varnamakhasti 2
1 PHD candidate in commercial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran
2 Associate Prof., Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University of Tehran, Iran
3 Associate Prof., Faculty of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran, Iran
چکیده [English]

To achieve operational and strategic business goals, correct and logical business behavior must be used. Due to companies' less awareness of social and behavioral skills, there is a performance gap in achieving organizational goals. So far, these business behaviors have not been studied in a comprehensive model for strategy presentation. Therefore, the purpose of this study is to identify business behaviors in the Iran's cement industry and develop a conceptual model. The present study was conducted with a qualitative approach and thematic analysis method. The research tool was a semi-structured interview. Using Maxqda.Pro.2018.1 software, data from interviews with 13 academic and industry experts were collected in three coding steps until saturation. Organizing themes include 60 concepts and comprehensive themes including 9 major categories. 218 basic themes were identified. According to the results, the main behaviors in the cement industry are behavior with competitors, behavior with government, behavior with shareholders, behavior with unions, behavior with the media, behavior with supply chain, corporate governance behavior, behavior with networks and social responsibility behavior. Based on these behaviors, a conceptual model of business behavior in this industry was presented. The most important innovation aspects of this research were the novelty of the subject of business behavior and its modeling in different dimensions and components in the Iran's cement industry, which is not present in other studies. Also, in the end, practical suggestions for better performance of the cement industry were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Behavior
  • Strategy
  • Cement Industry
  • Thematic analysis
احد مطلقی، احسان و سیفی اصلی، سیامک(1397). شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات در شرکت های کوچک و بزرگ فعال صادراتی، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، 250-264
برزیده، فرخ و جوانی قلندری، موسی و عظیمی، عابد(1397). تأثیر استراتژی های تجاری بر کارایی سرمایه گذاری، مجله دانش حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره نهم، شماره 4، 1397، 153-184
صفری گرایلی، مهدی و رضائی پیته نوئی، یاسر(1398). استراتژی تجاری و خوانایی گزارشگری مالی، فصلنامه حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 42، تابستان 1398 ، 130-150
عزیزی، محمد و شعبانی، شیوا (1396). ارائه مدل مفهومی در تبدیل شرکت های کوچک و متوسط به غزال ها، فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 30، بهار 96، شماره 1، پیاپی 99 -111-136 
نقیبی، حسینعلی و فارسیجانی، حسن و کسایی، مسعود و زندیه، مصطفی(1395). تبیین مؤلفه های تأثیرگذار در ساختار تولید در کلاس جهانی در صنعت خودرو، پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، دوره 1، شماره 4، زمستان 1395 ، 167-186
 
Allevi, E & Conejo, A. J & Oggioni, G & Riccardi, R & Ruiz, C (2018). Evaluating the strategic behavior of cement producers: An equilibrium problem with equilibrium constraints, European Journal of Operational Research 264 (2018) 717–731
Baloria, Vishal P & Heese, Jonas (2018). The effects of media slant on firm behavior, Journal of Financial Economics (129) (2018) 184–202
Brexendorf, Tim O and Kernstock, Joachim (2007). Corporate behaviour vs brand behaviour: Towards an integrated view? Journal of Brand Management · September 2007, 32-40
Buckley, Adrian and McKenna, Eugene (2015). Budgetary Control and Business Behaviour, Accounting and Business Research, 2015, 137-150
Castleberry, Ashley & Nolen, Amanda (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? Currents in Pharmacy Teaching and Learning (10) (2018) 807–815
Chen, Guang-Zheng & Keung, Edmund C (2019). The impact of business strategy on insider trading profitability, Pacific-Basin Finance Journal 55 (2019) 270–282
Chen, Yunsen & Wang, Yutao & Lin, Le (2014). Independent directors’ board networks and controlling shareholders’ tunneling behavior, China Journal of Accounting Research (7) (2014) 101-118
Dahlstrom, Malin (2019). The foundations of cooperation: building cartels in the Nordic cement industry and beyond, 1890–1947, Scandinavian Economic History Review, 2019 1-15
Du, Jing & Li, Wanfu & Lin, Bin &Wang, Yu (2018). Government integrity and corporate investment efficiency, China Journal of Accounting Research (11) (2018) 213–232
Dyson, Benjamin James & Steward, Ben Albert & Meneghetti, Tea & Forder, Lewis (2020). Behavioural and neural limits in competitive decision making: The roles of outcome, opponency and observation, Biological Psychology 149 (2020) 107778, 1-66
Ertugrul, Irfan & Karakasoglu, Nilsen (2009). Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods, Expert Systems with Applications 36 (2009) 702-715
Eugenio, Teresa P & Lourenço, Isabel C & Morais, Ana I & Branco, Manuel Castelo (2015). The Impact of Media Pressure on Corporate Sustainability in the Cement Industry: A Portuguese Case Study, Caspian Journal of Applied Sciences Research 4(3), pp. 25-35, 2015
Haris, Zainal A & Agustar, Asdi & Noer, Melinda & Yulnafatmawita (2015). Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of Cement Factory: Partnership Program, Environmental Guidance, and National Company-Care, International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology Vol.5 (2015) No. 6 -501-505
Imran, Muhammad & Abbas, Qaisar (2013). The Relationship Between Macroeconomic Variables And Cement Industry Returns: Empirical Evidence From Pakistani Cement Industry, International Journal Of Research In Commerce, IT & Management, Volume NO. 3 (2013), Issue NO. 03 (March), 1-17
Jaffar, Abbas & Ali, Najabat & Anwer, Muhammad & Anjum, Muhammad Naeem & Raja, Muhammad Riaz & Haider, Muhammad Jamal & Hussain, Adil & Ming, Xu (2015).The Impact of Cement Manufacturing on Economic Development of Pakistan: The Analysis of Cement Industry, International Journal of Research (IJR) Vol-2, Issue-2 February 2015, 205-220
Jepkorir, Bett Mary (2014). The effect of trade unions on organizational productivity in the cement manufacturing industry in Nairobi, A research project proposal submitted in partial fulfilment of the requirements of the award of masters of business administration (MBA) degree the School of business, university of Nairobi, http://erepository.uonbi.ac.ke, 2014, 1-69
Jonathan, Nitzan (1990). Price Behaviour and Business Behaviour, Department of Economics, Discussion Paper, 1990, pp 1-33
Keil, Thomas & Posen, Hart E & Workiewicz, Maciej (2021). Firm Behavior in Response to Performance Feedback: New Insights from March’S Other Model, https://www.researchgate.net/publication/342570951, 2021, PP1-55
Kumari, Santosh & Sehrawat, Anil & Sharma, Tanu (2017). Corporate Social Responsibility Practices and Their Impact on the Community :A Case Study of Ambuja Cement Ltd, Prabandhan Indian Journal of Management , January 2017 , 54-66
Lindman, Asa & Ranangen, Helena & Kauppila, Osmo (2020). Guiding corporate social responsibility practice for social license to operate: A Nordic mining perspective, The Extractive Industries and Society 7 (2020) 892–907
Liu, Rong and Bhattacharya, Kamal and Wu, Frederick Y (2007). Modeling Business Contexture and Behavior Using Business Artifacts, IBM T.J. Watson Research Center 19 Skyline Dr. Hawthorne, NY 10532, USA, CAiSE 2007, LNCS 4495, pp. 324–339, 2007.
Mishra, Anjay Kumar (2019). Influential Marketing Strategies Adopted By The Cement Industries, International Journal of Research – Granthaalayah, Mishra, Vol.7 (Iss.10): October 2019, 155-173
Noche, Bernd & Elhasia, Tarek (2013). Approach to innovative supply chain strategies in cement industry; Analysis and Model simulation, Procedia - Social and Behavioral Sciences 75 (2013) 359 – 369
Offstein, Evan H & Gnyawali, Devi R and Cobb, Anthony T (2005). A strategic human resource perspective of firm competitive behavior, Human Resource Management Review 15 (2005) 305–318
Olson, Eric M and Slater, Stanley F and Hult, G. Tomas M (2005). The Performance Implications of Fit Among Business Strategy, Marketing Organization Structure, and Strategic Behavior, Journal of Marketing, Vol. 69 (July 2005), 49–65
Rana, Imran Ahmad (2006). Management system, human behavior and business excellence, Pakistan’s 10th International Convention on Quality Improvement, November 27~28, 2006, 1-19
Schaefer, Sarah Desiree & Terlutter, Ralf & Diehl, Sandra (2019). Is my company really doing good? Factors influencing employees' evaluation of the authenticity of their company's corporate social responsibility engagement, Journal of Business Research (101) (2019) 128–143
Selim, Tarek H & Salem, Ahmed S (2010). Global Cement Industry: Competitive and Institutional Frameworks, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24464/, June 2010, Munich Personal RePEc Archive, 1-20
Shahid, Muhammad Sadiq & Abbas, Muhammad (2019). Does corporate governance play any role in investor confidence, corporate investment decisions relationship? Evidence from Pakistan and India, Journal of Economics and Business2019, 1-11
Somani, Megha S & Bhatia, Jyoti M (2018). Corporate Governance and Financial Performance: Case Study of Indian Cement Industry, Podar Prabodhan - 2018 Vol. 6 ISSN: 2454-6739, Corporate Governance, 67-73
Tangpong, Chanchai & Hung, Kuo-Ting & Li, Jin (2018). Toward an agent-system contingency theory for behavioral supply chain and industrial marketing research, Industrial Marketing Management, 2018, 1-14
Taouab, Omar & Issor, Zineb (2019). Firm Performance: Definition and Measurement Models, European Scientific Journal January 2019 edition Vol.15, No.1, 93-106
Thornton, Sabrina C & Henneberg, Stephan C & Naudé, Peter (2013). Understanding types of organizational networking behaviors in the UK manufacturing sector, Industrial Marketing Management (42) (2013) 1154–1166
Todeva, Emanuela (2014). Behavioural theory of the firm, MPRA paper No. 52841, posted 11 Jan 2014, pp 1-10
Woods, Keegan & Tan, Kelvin Jui Keng & Faff, Robert (2019). Labor unions and corporate financial leverage: The bargaining device versus crowding-out hypotheses, J. Finan. Intermediation (37) (2019) 28–44
Xing, Xuejing & Yan, Shan (2018). Labor unions and information asymmetry among investors, The Quarterly Review of Economics and Finance (69) (2018) 174–187
Yung, Kenneth & Jian, Yi (2017). Effects of the shareholder base on firm behavior and firm value in China, International Review of Economics and Finance (49) (2017) 370–385