دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، دی 1400، صفحه 1-170 
تدوین مدل مفهومی رفتار تجاری در صنعت سیمان ایران

صفحه 45-68

10.22034/jiba.2021.46159.1713

سیده مهسا حسینی؛ وحید ناصحی فر؛ محمدتقی تقوی فرد؛ وحید خاشعی ورنامخواستی