تأثیر عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین‌المللی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

3 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

4 گروه آمار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جهانی‌شدن اقتصاد باعث شده دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات با تکیه بر خط‌مشی‌های بازرگانی و بازاریابی مبتنی بر بازار داخلی ناممکن شود و افزایش فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی به یک ضروری تبدیل شود. اما، موفقیت در بازاریابی بین‌المللی و رشد صادرات خود نیازمند تقویت عوامل فزاینده کارایی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش بهای تمام شده محصولات و تقویت رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین‌المللی در 40 کشور منتخب جهان طی دوره 2018-2011 پرداخته است. برای این منظور، مدل تحقیق با رهیافت داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برآورد گردیده و نتایج نشان داد آموزش عالی و مهارت افزایی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فنی و اندازه بازار به عنوان عوامل فزاینده کارایی بر عملکرد بازاریابی بین‌المللی تأثیر مثبت و معناداری دارند. در این بین، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا از سایر عوامل بزرگتر و ضریب تخمینی اندازه بازار از سایر عوامل کوچک‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Efficiency Enhancers Factors on International Marketing Performance in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Hedayat Taghian 1
  • Behnaz Khoshtinat 2
  • Abolfazl Shahabadi 3
  • MohammadHassan Behzadi 4
1 Department of Management, Department of Computer Engineering, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran
3 Alzahra University, Tehran, Iran
4 Department of Statistics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The globalization of the economy has made it impossible to achieve continuous and stable economic growth and development based on domestic and market-based business and marketing policies, and it has become necessary to increase international marketing activities. However, success in international marketing and export growth requires strengthening efficiency factors, increasing productivity, reducing production costs and reducing the cost of products, and strengthening their competitiveness in global markets. In this regard, the present study examines the impact of increasing factors of national economic efficiency on international marketing performance in 40 selected countries during the period 2011-2018. For this purpose, the research model was estimated using panel data approach and GMM estimator and the results showed higher education and training, good market efficiency, labor market efficiency, financial market development, technical readiness and market size as increasing efficiency factors have a positive and significant effect on international marketing performance. Among them, the estimated coefficient of good market efficiency was larger than other factors and the estimated coefficient of market size was smaller than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Marketing Performance
  • Competitiveness
  • Efficiency Enhancers Factors
خلیلی، کامران و آذین­فر، کاوه. (۱۳۹۴). بررسی استراتژی­های بازاریابی بین­المللی و ارائه راهکارهایی برای بهبود صادرات محصولات در صنایع لبنی (مطالعه موردی شرکت لبنی کاله). اولین همایش بین‌المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، استانبول، موسسه سفیران فرهنگی مبین، 5 شهریورماه 1394.
سلمانی­ بی­شک، محمدرضا.، برقی اسگویی، محمدمهدی.، صادقی، سکینه و عمرانی، نسرین. (1397). بررسی تأثیر زیرساخت راه آهن بر حجم صادرات کشورهای منتخب. پژوهشنامه حمل و نقل، 15(4): 164-155.
شاه­آبادی، ابوالفضل و ثمری، هانیه. (۱۳۹5). تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نوآوری بر عرضه صادرات کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه­یافته (با رویکرد معادلات همزمان). پژوهشنامه اقتصاد کلان، 11(21): 80-59.
شاه­آبادی، ابوالفضل و صادقی، حامد. (1390). ارزیابی وضعیت رقابت­پذیری کشورهای عضو اوپک، با تأکید بر مؤلفه­های نوآوری­محور. فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، 8(29): 3-15.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، جعفری، مهدی و امامی، فاطمه. (1398). تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران. نشریۀ علمی شیلات ایران. ۲۸ (۲):۸۵-۹۳.
شاه­آبادی، ابوالفضل و مقیمی، فائزه. (۱۳۹7). تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران. دوماهنامه بررسی­های بازرگانی، 16(90 و 91): 56-40.
شاه­آبادی، ابوالفضل، امیری، بهزاد و ساری‌گل، سارا. (۱۳۹4). شناسایی عوامل موثر بر صادرات و واردات کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد با تاکید بر شاخص نهادی حکمرانی. دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی، 12(61): 72-57.
شرفی، وحید، ملکی مین باش رزگاه، مرتضی.، زارعی، عظیم و فیض، داود. (1396). نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 9(3): 148-125.
شریفی، احسان و یزدانی، ناصر. (1397). تأثیر قابلیت­های بازاریابی اینترنتی بر توسعه بازارهای بین­المللی شرکت‌های صادراتی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 9(34): 186-169.
فاریابی، محمد.، رحیمی اقدم، صمد.، کوششی، محمدرضا و پورآقابالایی، علیرضا. (1398). تأثیر بازارگرایی و تجربه بین‌المللی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بین‌المللی. فصلنامه مدیریت کسب­وکار بین­المللی، 2(1): 44-23.
فضلی، صفر و صادقیان، الهام. (1394). نقش عوامل اقتصاد کلان بر صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 5(17): 42-23.
قادری، فروزان و نعامی، عبدالله . (۱۳۹۵). بررسی تأثیر مشتری­مداری بر عملکرد صادرات با در نظر گرفتن نقش میانجی­گری تعهد رفتاری صادرکننده و ارتباط صادرکننده با مشتری. ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری­های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق، 15 آبان 1395.
قهرمانی محمودی، خیرالنساء و سپهری، سلیم . (۱۳۹۳). تأثیر تعهد بین­المللی وگرایش کارآفرینی بین­المللی بر عملکرد بازاریابی بین­المللی. سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، 13 شهریورماه 1393.
کشیری کلائی، فاطمه.، حسینی یکانی، سیدعلی و مجاوریان، سیدمجتبی. (1395). اثر بهبود زیرساخت­های حمل و نقل بر وضعیت رقابتی تولید پسته در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 8(4): 170-151.
مصلح شیرازی، علی نقی و خلیفه، مجتبی. (1394). اندازه­گیری کارایی رقابت­پذیری جهانی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب با استفاده از مدل دومرحله­ای تحلیل پوششی داده­ها. فصلنامه چشم­انداز مدیریت صنعتی، دوره 5، شماره 3، صص 137-117.
منصورخاکی، مجیدرضا. (۱۳۹4). روش­های بازاریابی بین­الملل. دفتر مشاوره بازاریابی صادراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
مهرعلی، پریسا و میرمحمدی، سید محمد. (۱۳۹6). بررسی تأثیر قابلیت­های بازاریابی اینترنتی بر روی گسترش بازار بین­المللی (مورد مطالعه: صنعت فرش ایران). سومین کنفرانس بین­المللی ایده­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. آلمان، برلین، 5 شهریورماه 1396. 
میرلطفی، محمودرضا.، علوی­زاده، سید امیرمحمد و صفرپور، نیما. (1392). ارزیابی انتشار فضایی و عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی بین­المللی زعفران در افغانستان. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 2(3): 113-97.
ناقلی، شکوفه و مداح، مجید. (۱۳۹6). اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری در الگوهای مختلف کالایی. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 4(3): 90-59.  
 
Agwu, M. E. & Onwuegbuzie, H. N. (2018). Effects of international marketing environments on entrepreneurship development. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 7(12): 1-14.
Al-Aali, A., Lim, J. S., Khan, T. & Khurshid. M. A. (2013). Marketing capability and export performance: The moderating effect of export involvement. South African Journal of Business Management, 44(3):59-70.
Babu, M. M. (2018). Impact of firm’s customer orientation on performance: The moderating role of interfunctional coordination and employee commitment. Journal of Strategic Marketing, 26(8): 702-722.
Blyde, J. (2016). Exports and Labor Skills: The role of training. Munich Personal RePEc Archive: MPRA Paper No. 72150.
Boso, N., Adeola, O., Danso, A. & Assadinia, S. (2019). Industrial marketing management the effect of export marketing capabilities on export performance: Moderating role of dysfunctional competition. Industrial Marketing Management, 78: 137-145.
Czinkota, M. R. & Ronkainen, I. A. (2013). International marketing. Cengage Learning. 10 edition.
Degef, B. (2018). The influence of macro environmental factors on export performance: The case of garment sector in Addis Ababa. Addis Ababa University, Department of Marketing Management, The Requirements for the degree of Master of Arts in of Marketing Management.
Emeterio, M. C. S., Juaneda-Ayensa, E. & Fernández-Ortiz, R. (2020). Influence of relationship networks on the internationalization process: the moderating effect of born global. Heliyon, 6(1): 1-7.
Escandon-Barbosa, D., Rialp-Criado, J., Fuerst, S., Rodriguez-Orejuela, & Castro-Aristizabal. (2019). Born global: the influence of international orientation on export performance. Heliyon, 5(11): 1-12.
Fugazza, M. & McLaren, A. (2014). Market access, export performance and survival: Evidence from Peruvian firms. Review of International Economics, 22(3): 599-624.
Gebremeskel, Y., Simuchimba, B. & Mulenga, C. (2018). Skills gap, innovation, and firm’s performance in Zambia. International Journal of Economics and Finance, 11(8): 129-137.
Gamariel, G. & Hove, S. (2019). Foreign direct investment and export competitiveness in Africa: Investigating the channels. Journal of African Trade, 6(1-2): 30-46.
Glaveli, N. & Geormas, K. (2017). Doing well and doing good: Exploring how strategic and market orientation impacts social enterprise performance. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 24(1): 147-170.
Graner, M. & Isaksson, A. (2009). Firm efficiency and the destination of exports: Evidence from Kenyan plant‐level data. The Developing Economies, Institute of Developing Economies, 47(3): 279-306.
Julian, C. C., Mohamad, O., Ahmed, Z. & Sefnedi, S. (2014). The market orientation-performance relationship: The empirical link in export ventures. Thunderbird International Business Review, 56(1): 97-110.
Kadochnikov, S. & Fedyunina. A. (2017). The impact of financial and human resources on the export performance of Russian firms. Economic Systems, 41(1): 41-51.
Kanagal, N. B. (2015). Innovation and product innovation in marketing strategy. Journal of Management and Marketing Research. 18: 39-50.
Kozak, Y., Smyczek, S., Shengelia, T., Gribincea, A., Lebedeva, S., Voronova, E., Kozak, A., Lytovchenko, I., Ɉsipov, V., Piddubna, V., Kochevoy, M. & Zakharchenko, O. (2015). International marketing. University of Economics in Katowice Odessa National Economic University: CUL, 279 p.
Kumarasamy, D. & Singh, P. (2018). Access to finance, financial development and firm ability to export: Experience from Asia-Pacific Countries. Journal of the East Asian Economic Association, 32(1): 15-38.
North, D. (1994). Economic performance through time. American Economics Review, 84(3): 359-368.
Özsomer, A. & Prussia, G. E. (2000). Competing perspectives in international marketing strategy: Contingency and process models. Journal of International Marketing, 8(1): 27-50.
Pushpam, K. (2015). Market for ecosystem services. Published by the International Institute for Sustainable Development, London.
Ronit, M. & Divya, P. (2014). The relationship between the growth of exports and growth of gross domestic product of India. International Journal of Business and Economics Research, 3(3): 135-139.
Samiee, S. & Chirapanda, S. (2019). International marketing strategy in emerging-market exporting firms. Journal of International Marketing, 27(1): 20-37.
Soeng, R. & Cuyvers, L. (2018). Domestic institutions and export performance: Evidence for Cambodia. Journal of International Trade & Economic Development, 27(4): 389-408.
Van Wyk, J. (2010). Double diamonds, real diamonds: Botswana’s national competitiveness. Academy of Marketing Studies Journal, 14(2): 55-76.
Vicente, M., Figueiredo, A. & Rodrigues, A. M. (2018). The impact of marketing capabilities, technological capabilities and organizational innovation on export performance. European Journal of Applied Business and Management, 4(4): 328-337.
Vrontis, D. & Pavlou, P. (2008). The external environment and its effect on strategic marketing planning: a case study for McDonald's. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 3(3/4): 289-307.
Yushi, J. & Borojo, D. G. (2019). The impacts of institutional quality and infrastructure on overall and intra-Africa trade. E-Journal, 13 (2019-10): 1-34.