بررسی تأثیر مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت‌های پویا با تبیین نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار بر عملکرد شرکت‌ها می‌باشد. این ﭘﮋوﻫﺶ از لحاظ هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی-پیمایشی دارد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های صادراتی استان تهران است. حجم نمونه با نرم‌افزار جی-پاور نسخه 1,3، تعداد 244 نفر تعیین شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت و شامل 25 گویه بود. 198 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به صورت آنلاین گردآوری شد (نرخ بازگشت 81%). تجزیه و تحلیل‌ها داده‌ها در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی به ترتیب با نرم‌افزارهای SPSS نسخه26 و Smart PLS نسخه3 صورت پذیرفت. روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد. همچنین تمامی فرضیه‌های پژوهش به استثنای نقش میانجی‌گری مزیت رقابتی پایدار در رابطه بین نوآوری مدیریت و عملکرد شرکت در سطح اطمینان 99% تأیید شدند. این مطالعه برای اولین بار تأثیر نوآوری مدیریت در خلق مزیت رقابتی پایدار را بررسی نمود. لذا مطالعه حاضر به عنوان گامی هر چند کوچک با پوشش شکاف تحقیقاتی به توسعه ادبیات مدیریت کمک می‌نماید. ایجاد و به کارگیری همزمان مدیریت دانش، نوآوری مدیریت و قابلیت‌های پویا با خلق مزیت رقابتی پایدار، زمینه‌ لازم برای بهبود عملکرد شرکت‌های صادراتی را فراهم می‌آورد و می‌تواند به مدیران و سیاستگذاران در درک نحوه بهبود عملکرد شرکت‌ها در محیط‌های پویا کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the influence of knowledge Management, management innovation and dynamic capabilities on export firms' performance

نویسندگان [English]

  • Hossein Norouzi 1
  • Yaghoub Rashnavadi 2
  • Rasoul Nosrat Panah 3
  • Shahrokh Beigi 4
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 MSc. Student of Business Management, Faculty of Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
4 PhD student in Business Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Guilan, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the effect of knowledge management, management innovation and dynamic capabilities with sustainable competitive advantage mediating role, on export firms' performance. This study is applied research in objective and it is descriptive-survey in nature. The statistical population of it was Tehran Province export companies. The sample size was calculated using G-Power software version 3.1 244 people. The research measurement tool was a normalized questionnaire five-point Likert scale which included 25 items. 198 questionnaires were collected using simple random sampling method with online survey method (Response Rates 82%). Analyze date was carried out by utilizing SPSS 26 and Smart PLS 3 at descriptive and inferential statistics sections respectively. The validity and reliability of the questionnaires were confirmed. Also, all hypotheses were confirmed at 99% confidence interval except for the mediating role of sustainable competitive advantage in the relationship between management innovation and firm performance. This study investigated management innovation effect on creating sustainable competitive advantage for the first time. Therefore, the current study albeit as a small leap forward, helps to develop the management literature by bridging the research gap. Creating and applying knowledge management, management innovation and dynamic capabilities simultaneously, via creating sustainable competitive advantage, can provide the necessary ground for the significant improvement of export companies' performance and can help managers and policy makers to understand how to improve company performance in dynamic environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Knowledge management"؛ Management innovation"؛ Dynamic capabilities"؛ Sustainable competitive advantage"؛
  • "؛ Firm performance"
اسماعیل‌زاده، مرضیه و خاشعی، وحید (1394). تأثیر منابع سازمانی و قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان. مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 23، صص 286-269.
اکبری، محسن و اسماعیل زاده، محمد (1392). نقش‌ قابلیت‌های پویا‌ در‌ خلق ‌مزیت رقابتی. فصلنامه علمی-پژوهشی چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 15، صص 144-127.
آکر، دیوید (1395). تحقیقات بازاریابی، ترجمه کامبیز حیدرزاده، بنفشه گل‌پور و مونا صادقیان، چاپ اول، تهران، انتشارات مهربان نشر.
ربیعی مندجین، محمدرضا و رمضانی میمی، معین (1396). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با تأکید بر نقش واسطه‌ای نوآوری فناوری در سازمان زیباسازی شهر تهران. نشریه مدیریت شهری، دوره 16، 3 (48)، صص 202-187.
رجبی فرجاد، حاجیه و مطیعیان نجار، مجید (1397). تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10 (3)، صص 214-191.
رحیم نیا، فریبرز، خوراکیان، علیرضا و قادری، فرشاد (1397). تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب ‌وکارهای صادراتی. نشریه علمی-پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 1(3)، صص 22-1.
رشنوادی، یعقوب، صادق‌وزیری، فراز و نصرت‌پناه، رسول (1400). ارتقای عملکرد شرکت از طریق قابلیت‌های مدیریت دانش، انعطاف‌پذیری استراتژیک و چابکی استراتژیک؛ نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار، مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(1)، doi: 10.22034/QJIMDO.2021.262799.1390
سید کلالی، نادر، حیدری، علی، دیواندری، علی و اعرابی، سید محمد (1395). رابطه ‌قابلیت‌های‌ پویا‌ و‌ عملکرد ‌شرکت ‌با‌ میانجیگری‌ قابلیت‌های عملیاتی، فصلنامه علمی-پژوهشی چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 27، صص 140-125.
طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین، ابراهیمی، مهدی (1398). بازاندیشی مفهوم قابلیت‌های پویا. نشریه علمی- پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 2(1)، صص 148-103.
عبدلی مسینان، فائزه، رودساز، حبیب و سید نقوی، میرعلی (1399). تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش، مجله مطالعات مدیریت صنعتی. 18(59)، صص 150-117.
گروسی مختارزاده، نیما و زمانی، محمود (1394). تبیین تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(2)، صص 484-463.
مک‌گرایث، رینا (1394). نهایت مزیت رقابتی (تغییر استراتژی پا به پای سرعت کسب و کار)، ترجمه سیدحسین جلالی، چاپ اول، تهران، انتشارات آریانا قلم.
 
Adnan, M., Ali, I., & Sohail, B. (2018). Influence of Knowledge Management Capabilities on Corporate Performance. International Journal of Research in Business Studies and Management, vol 5, no. 3, 2018, pp. 1-9
Ahmad, M. A., & Al-Shbiel, S. O. (2019). The effect of accounting information system on organizational performance in Jordanian industrial SMEs: The mediating role of knowledge management. International Journal of Business and Social Science, 10(3), 99-104.
Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). Self-Leadership Skills as Intangible Resources for Sustainable Competitive Advantage. Advanced Engineering Science, 46(1).
Alves, A. C., Barbieux, D., Reichert, F. M., Tello-Gamarra, J., & Zawislak, P. A. (2017). Innovation and dynamic capabilities of the firm: Defining an assessment model. Revista de Administração de Empresas, 57(3), 232-244.
Arokodare, M. A., Asikhia, O. U., & Makinde, G. O. (2019). Strategic agility and firm performance: The moderating role of organisational culture. Business Management Dynamics, 9(3), 01-12.
Bashir, M., & Verma, R. (2017). Why business model innovation is the new competitive advantage. IUP Journal of Business Strategy, 14(1), 7.
Best, B., Miller, K., McAdam, R., & Moffett, S. (2021). Mission or margin? Using dynamic capabilities to manage tensions in social purpose organisations’ business model innovation. Journal of Business Research, 125, 643-657.
Breznik, L., & Lahovnik, M. (2016). Dynamic capabilities and competitive advantage: Findings from case studies. Management: journal of contemporary management issues, 21(Special issue), 167-185.
Chin, W. W. (2010). How to write up and report PLS analyses. In Handbook of partial least squares (pp. 655-690). Springer, Berlin, Heidelberg.
Correia, R. J., Dias, J. G., & Teixeira, M. S. (2020). Dynamic capabilities and competitive advantages as mediator variables between market orientation and business performance. Journal of Strategy and Management.
Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). Consistent partial least squares path modeling. MIS quarterly, 39(2).
Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior research methods, 41(4), 1149-1160.
Ferreira, J. A. B., Coelho, A. M., & Weersma, L. A. (2019). The mediating effect of strategic orientation, innovation capabilities and managerial capabilities among exploration and exploitation, competitive advantage and firm’s performance. Contaduría y administración, 64(1), 3.
Ferreira, J., & Coelho, A. (2020). Dynamic capabilities, innovation and branding capabilities and their impact on competitive advantage and SME's performance in Portugal: the moderating effects of entrepreneurial orientation. International Journal of Innovation Science.
Ferreira, J., Coelho, A., & Moutinho, L. (2020). Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The moderating role of entrepreneurial orientation. Technovation, 92, 102061.
Fletcher-Brown, J., Carter, D., Pereira, V., & Chandwani, R. (2020). Mobile technology to give a resource-based knowledge management advantage to community health nurses in an emerging economies context. Journal of Knowledge Management.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2013). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). European business review.
Hair, Ringle, M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
Haseeb, M., Hussain, H. I., Kot, S., Androniceanu, A., & Jermsittiparsert, K. (2019). Role of social and technological challenges in achieving a sustainable competitive advantage and sustainable business performance. Sustainability, 11(14), 3811.
Heij, C. V., Volberda, H. W., Van den Bosch, F. A., & Hollen, R. M. (2020). How to leverage the impact of R&D on product innovation? The moderating effect of management innovation. R&D Management, 50(2), 277-294.
Hernández-Linares, R., Kellermanns, F. W., & López-Fernández, M. C. (2018). Dynamic capabilities and SME performance: The moderating effect of market orientation. Journal of Small Business Management, 1-34.
Hesniati, H., Margaretha, F., & Kristaung, R. (2019). Intellectual Capital, Knowledge Management, and Firm Performance in Indonesia. European Journal of Business and Management Research, 4(6).
Honyenuga, B. Q., Tuninga, R. S., & Ghijsen, P. W. T. (2019). Management innovation and organisational performance: the mediating role of high performance organisation framework. International Journal of Business and Globalisation, 22(3), 295-315.
Ibarra, D., Ganzarain, J., & Igartua, J. I. (2018). Business model innovation through Industry 4.0: A review. Procedia Manufacturing, 22, 4-10.
Iqbal, A., Latif, F., Marimon, F., Sahibzada, U. F., & Hussain, S. (2019). From knowledge management to organizational performance. Journal of Enterprise Information Management.
Keat, L. I., Sam, T. L., & Kadir, K. A. (2018). Effect of Knowledge Management, Management Innovation and Dynamic Capabilities in Sustaining Competitive Advantage in Dynamic Business Environments. International Journal of Accounting, 3(15), 01-12.
Kim, J. H., Seok, B. I., Choi, H. J., Jung, S. H., & Yu, J. P. (2020). Sustainable Management Activities: A Study on the Relations between Technology Commercialization Capabilities, Sustainable Competitive Advantage, and Business Performance. Sustainability, 12(19), 7913.
Koohang, A., Paliszkiewicz, J., & Goluchowski, J. (2017). The impact of leadership on trust, knowledge management, and organizational performance. Industrial Management & Data Systems.
Krishnan, H. A. (2021). Mindfulness as a Strategy for Sustainable Competitive Advantage. Business Horizons.
Na, Y. K., Kang, S., & Jeong, H. Y. (2019). The effect of market orientation on performance of sharing economy business: Focusing on marketing innovation and sustainable competitive advantage. Sustainability, 11(3), 729.
Pang, C., Wang, Q., Li, Y., & Duan, G. (2019). Integrative capability, business model innovation and performance. European Journal of Innovation Management.
Pradipto, Y. D., Barlian, E., Suprapto, A. T., Buana, Y., Bawono, A., Garnaditya, D., & Pangaribuan, C. H. (2019). The role of blockchain technology as a mediator between knowledge management and sustainable competitive advantage.
Rono, L. C., Korir, M. K., & Komen, J. (2020). Mediating effect of transformational leadership style on the relationship between dynamic capabilities and competitive advantage of manufacturing firms in Kenya. Nairobi Journal of Humanities and Social Sciences, 4(4), 70-90.
Siregar, Z. M. E., Ahman, E., & Senen, S. H. (2020). Knowledge Management, Innovation, and Firm Performance: The Case of Batik Industry in Indonesia. Quality-Access to Success, 21(179).
Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches. Academy of management review, 11(4), 801-814.
Walker, R. M., Chen, J., & Aravind, D. (2015). Management innovation and firm performance: An integration of research findings. European Management Journal, 33(5), 407-422.
Yang, D., Li, L., Jiang, X., & Zhao, J. (2020). The fit between market learning and organizational capabilities for management innovation. Industrial Marketing Management, 86, 223-232.
Yu, H., Shang, Y., Wang, N., & Ma, Z. (2019). The Mediating Effect of Decision Quality on Knowledge Management and Firm Performance for Chinese Entrepreneurs: An Empirical Study. Sustainability, 11(13), 3660.
Zhang, Y., Khan, U., Lee, S., & Salik, M. (2019). The influence of management innovation and technological innovation on organization performance. A mediating role of sustainability. Sustainability, 11(2), 495.
Zhao, Z., Meng, F., He, Y., & Gu, Z. (2019). The influence of corporate social responsibility on competitive advantage with multiple mediations from social capital and dynamic capabilities. Sustainability, 11(1), 218.