نقش نهاد دولت در توسعه نوآوری کسب‌وکارهای هایتک برای ورود به بازار های بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علی حسین پور، مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید،مقطع دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه توسعه کارآفرینی

چکیده

توسعه نوآوری در کسب وکارهای هایتک می‌تواند با فرآوری مواد اولیه ارزشمند نفتی به صنایع با فناوری بالا، موجب کاهش خام فروشی و افزایش درآمدهای ارزی شود. بدین ترتیب جهت توسعه این صنایع نیاز است نهاد دولت، نوآوری را در آن ها توسعه دهد تا نه تنها موجب افزایش بازدهی صنایع تبدیلی شود بلکه ضمن حضور در بازار های بین المللی، موجب افزایش بهره وری گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش نهاد دولت در توسعه نوآوری کسب وکارهای هایتک برای حضور در بازار های بین المللی می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل، مدیران و کارشناسان بخش های صنعتی و نوآوری در سازمان برنامه ‌و بودجه، وزارت صمت و خبرگان شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هایتک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 187 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق نیز دو پرسشنامه که شامل پرسشنامه باز برای مصاحبه با 17 خبره از صنعت مورد نظر و در بخش تحلیل پرسشنامه طیف لیکرت می باشد. نتایج نشان می دهد که نهاد دولت با ضریب آماره تی 18.24 رابطه مستقیم و معناداری بر توسعه نوآوری در کسب و کارهای هایتک برای ورود به بازار های بین المللی دارد. بنابراین توجه به تامین زیرساخت ها و رفتارهای اجرایی نهاد دولت بیش از پیش در قرن حاضر برای توسعه نوآوری کسب و کار های هایتک برای حضور در بازار های بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of government in developing high-tech business innovation to enter the international market

نویسندگان [English]

  • Ali Hossein pour 1
  • Mohammad Ali Moradi 2
1 Ali Hosseinpour, Entrepreneurial Management of New Business Orientation, PhD Degree, Kish International Campus, University of Tehran
2 Faculty member of the University of Tehran and director of the Department of Entrepreneurship Development
چکیده [English]

Developing innovation in high-tech businesses can reduce crude sales and increase foreign exchange earnings by processing valuable petroleum raw materials into high-tech industries. Thus, in order to develop these industries, the government institution needs to develop innovation in them in order not only to increase the efficiency of the conversion industries, but also to increase productivity while being present in international markets. The purpose of this study is to investigate the role of government institutions in developing innovation of high-tech businesses to participate in international markets. This research is considered as an applied research in terms of purpose and in terms of descriptive-survey method. The statistical population of the study included managers and experts of industrial and innovation departments in the Program and Budget Organization, Ministry of Silence and experts of knowledge-based companies in the field of high-tech using random sampling method and Cochran's formula of 187 people were selected. The research tool is two questionnaires that include an open questionnaire for interviewing 17 experts from the industry and in the analysis section of the Likert scale questionnaire. The results show that the government institution with a statistical coefficient of T 18.24 has a direct and significant relationship with the development of innovation in high-tech businesses to enter international markets. Therefore, attention to the provision of infrastructure and executive behavior of government institutions is increasingly considered in the present century to develop innovation of high-tech businesses to participate in international markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International markets
  • innovation development
  • high-tech businesses
  • government
  • institutional
اریک ابورت و لویس ریفرز (1386). اقتصادهای دانش‌محور در خاورمیانه و شمال آفریقا (به‌سوی استراتژی‌های جدید توسعه‌ای). (ح. سهرابی، مترجم) تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
انتظاری و دیگران. (1382). تحلیل تعامل دانشگاه-صنعت از چشم‌انداز اقتصاد مبتنی بر دانش. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
باصری، بیژن. اصغری، ندا. و کیا، محمد. (1390). تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌محور بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 47.
طبائی‌زاده فشارکی, حمید, محمد پورزرندی, محمد ابراهیم, مینوئی, مهرزاد (1397)، تأثیر حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانکهای تجاری ایران. حسابداری مدیریت.  11 (38)، 126-109. 
عیسی‌زاده، سعید، و احمدزاده، اکبر (1388). بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 1996-2005). پژوهشهای اقتصادی ایران، 13(40), 1-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123383
قدمی, محسن, کوثر, زهرا. (1392). تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،  22 (71)، 75-104.
گودرزی, مهدی, رضاعلیزاده, حسین, غریبی, جلیل, محسنی, مصطفی (1393). آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری.  2 (3)، 161-137.    
مشهدی احمد محمود، متوسلی محمود (1390). اقتصاد نهادگرای اصیل تأملی در اندیشه‌های کامنز و رویکرد مبادلاتی او. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه.; ۱۶  (1)، ۱۳-۲۵  
نجفی سیدمحمدباقر، مؤمنی فرشاد، فتح اللهی جمال، عزیزی‌پور بهیه (1394)، مقدمه‌ای بر تبیین رابطه بین درآمدهای نفتی و بهره‌وری در ایران. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی); ۱۵ (۴) :۱۴۳-۱۷۲. 
نقی زاده, رضا, هاجری, مهدی, رحمان خسمخی, زهرا. (1398). عوامل موثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری.  7 (2)، 194-161.
نورث، داگلاس (1377)؛ نمادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی؛ ترجمه محمدرضا معینی؛ سازمان برنامه‌وبودجه. 
نورث، داگلاس (2000). ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی؛ ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی (1379). تهران، نشر نی.
هداوند, مرضیه, فاتح راد, مهدی, طباطبائیان, سید حبیب الله. (1395). تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی. سیاست‌های راهبردی و کلان. 4 (16)، 18-1.
 
Ai, H., Xiong, S., Li, K., & Jia, P. (2020). Electricity price and industrial green productivity: Does the “low-electricity price trap” exist? Energy, 207, 118239.
Assessment of factors affecting innovation policy in biotechnology- Samira Khodi Aghmiuni, Saeed Siyal, Qiang Wang, Yuzhen Duan, 2020 Journal of Innovation & Knowledge
Autio E (2009) The Finnish paradox: the curious absence of high-growth entrepreneurship in Finland. ETLA discussion papers No. 1197, The Research Institute of the Finnish Economy
Autio E (2009) The Finnish paradox: the curious absence of high-growth entrepreneurship in Finland. ETLA discussion papers No. 1197, The Research Institute of the Finnish Economy
Bell W (2009) Foundations of futures studies: human science for a new era. Transaction Publishers, Piscataway
Bell W (2009) Foundations of futures studies: human science for a new era. Transaction Publishers, Piscataway
Bergek A, Jacobsson S, Carlsson B, Lindmark S, Rickne A (2008) Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: a scheme of analysis. Res Policy 37:407–429
Bergek A, Jacobsson S, Carlsson B, Lindmark S, Rickne A (2008) Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: a scheme of analysis. Res Policy 37:407–429
Boliari, N., & Topyan, K. (2007). Conceptualizing institutions and organizations: A critical approach. Journal of Business & Economics Research (JBER), 5(1).
Boqiang, L. (2006). Power sector development in PRC: impact of tariff increase and blackout. Economic Research Journal, 5.
Borrás S (2004) System of innovation theory and the European Union. Sci Public Policy 31:425–433
Bowen Phil and Whitehead Stephen.)2013). Better courts: Cutting crime through court innovation. https://justiceinnovation.org/publications/better-courts-cutting-crime-through-court-innovation
Capros, P., De Vita, A., Hoeglund-Isaksson, L., Winiwarter, W., Purohit, P., Bottcher, H., & Witzke, H. P. (2013). EU energy, transport and GHG emissions trends to 2050-Reference scenario 2013. European Commission.
Carroll GR (1997) Long-term evolutionary change in organizational populations: theory, models and empirical findings in industrial demography. Ind and Corp Change 6:119–143
Carvalho, A. D. P., da Cunha, S. K., de Lima, L. F., & Carstens, D. D. (2017). The role and contributions of sociological institutional theory to the socio-technical approach to innovation theory. RAI Revista de Administração e Inovação, 14(3), 250-259.
Cheah, S. L. Y., & Ho, Y. P. (2020). Effective industrial policy implementation for open innovation: The role of government resources and capabilities. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119845.
Cheah, S. L. Y., Yoneyama, S., & Ho, Y. P. (2019). Performance management of public–private collaboration in innovation. Creativity and Innovation Management, 28(4), 563-574.
Chen, J., Yin, X., & Mei, L. (2018). Holistic innovation: an emerging innovation paradigm. International Journal of Innovation Studies, 2(1), 1-13.
Clayton M Christensen, Efosa Ojomo, Karen Dillon (2019). The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty. Harper Business; Illustrated edition.
Cohen WM, Levinthal DA (1989) Innovation and learning: the two faces of R & D. Econ J 99:569–596
Cooke P (2001) Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy. Industrial and Corporate Change 10:945–974
Cox M, Peichl A, Pestel N, Siegloch S. Labor demand effects of rising electricity prices: evidence for Germany. Energy Pol 2014; 75:266e77.
Dator J (1996) Foreword. In: Slaughter R (ed) The knowledge base of futures studies. DDM, Melbourne
Deng C, Li K, Peng C, Han F. Analysis of technological progress and input prices.
Does firm innovation improve aggregate industry productivity? Evidence from Chinese manufacturing firms-Xiaoyong Dai ZaoSun-2020
Edquist C (2005) Systems of innovation: perspectives and challenges. In: Fagerberg J, Mowery DC, Nelson RR (eds) The Oxford handbook of innovation. Oxford University Press, New York, pp 181–208
Edquist C (2005) Systems of innovation: perspectives and challenges. In: Fagerberg J, Mowery DC, Nelson RR (eds) The Oxford handbook of innovation. Oxford University Press, New York, pp 181–208
Faber A, Frenken K (2009) Models in evolutionary economics and environmental policy: towards an evolutionary environmental economics. Technol Forecast Soc Change 76:462–470
Farla J, Markard J, Raven R, Coenen L (2012) Sustainability transitions in the making: a closer look at actors, strategies and resources. Technol Forecast Soc Change 79:991–998
Greta Falavigna, Roberto Ippoliti & Alessandro Manello (2019) Judicial Efficiency and Immigrant Entrepreneurs, Journal of Small Business Management, 57:2, 421-449, DOI: 10.1111/jsbm.12376
Grupp H, Linstone HA (1999) National technology foresight activities around the globe: resurrection and new paradigms. Technol Forecast Soc Change 60:85–94
Hall, P. and D. Soskice (2001). An Introduction to Varieties of Capitalism in P. Hall and D. Soskice, eds. Varieties of Capitalism. Oxford University Press: Oxford.
Hekkert MP, Suurs RAA, Negro SO, Kuhlmann S, Smits REHM (2007) Functions of innovation systems: a new approach for analysing technological change. Technol Forecast Soc Change 74:413–432
Hoogstraaten, M. J., Frenken, K., & Boon, W. P. (2020). The study of institutional entrepreneurship and its implications for transition studies. Environmental Innovation and Societal Transitions, 36, 114-136.
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120404Valtio/2013-2016_kp.pdf. Accessed at 1 May 2012
https://mirror.unhabitat.org/categories.asp?catid=375 (accessed on 1 February 2020).   
Jacobsson S, Bergek A (2011) Innovation system analyses and sustainability transitions: contributions and suggestions for research. Environ Innov Soc Transit 1:41–57
Jugend, D., Fiorini, P. D. C., Armellini, F., & Ferrari, A. G. (2020). Public support for innovation: A systematic review of the literature and implications for open innovation. Technological Forecasting and Social Change, 156, 119985.
Keun Lee, 2019. The Art of Economic Catch-Up: Barriers, Detours, and Leapfrogging In Innovation Systems.
Ling-Yun H, Yan L. Characteristics of China’s coal, oil and electricity price and its regulation effect on entity economy. Procedia Earth and Planetary Science, 1(1), 1627-1634.
Machado, M. Sousa, M. Rocha, V. and Isidro, A. (2018), "Innovation in judicial services: a study of innovation models in labor courts", Innovation & Management Review, Vol. 15 No. 2, pp. 155-173. https://doi.org/10.1108/INMR-04-2018-010
Malerba F (2002) Sectoral systems of innovation and production. Research Policy 31:247–264
Markard J, Truffer B (2006) Innovation processes in large technical systems: market liberalization as a driver for radical change? Research Policy, 35:609–625
Meijer ISM, Hekkert MP, Koppenjan JFM (2007) The influence of perceived uncertainty on entrepreneurial action in emerging renewable energy technology; biomass gasification projects in the Netherlands. Energy Policy 35:5836–5854.
Ménard, C., & Shirley, M. M. (2018). Introduction to a Research Agenda for New Institutional Economics. In A Research Agenda for New Institutional Economics. Edward Elgar Publishing.
Moerenhout TSH, Sharma S, Urpelainen J. Commercial and industrial consumers’ perspectives on electricity pricing reform: evidence from India. Research Policy 2019; 130:162e71.
Nelson RR (1993) National innovation systems: a comparative analysis. Oxford University Press, Cary
North, D. C. (1990) Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
North. Douglaas C. (2000) The New Institutional Economics and Third World Development, Edit by J. Harriss, J. Hunter, International Ltd.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010). Measuring innovation: A new perspective. OECD.
Pajarinen M, Rouvinen P, Ylä-Anttila P (2010) Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa, Taloustieto Oy
Pihlajamaa Matti & Anne Patana & Kirsi Polvinen & Laura Kanto.)2013). Requirements for innovation policy in emerging high-tech industries, Eur J Futures Res (2013) 1:8 DOI 10.1007/s40309-013-0008-3
Pollitt M, Yang CH, Chen H. Reforming the Chinese electricity supply sector: lessons from international experience. 2017. https://doi.org/10.17863/CAM.39160.
Porter AL, Ashton WB, Clar G et al (2004) Technology futures analysis: toward integration of the field and new methods. Technol Forecast Soc Change 71:287–303
Prime Minister’s Department. 1Malaysia: Transformation Programme, The Road Map PEMAMDU; Prime Minister’s Department: Putrajaya, Malaysia, 2010.
Reischauer, G. (2018). Industry 4.0 as policy-driven discourse to institutionalize innovation systems in manufacturing. Technological Forecasting and Social Change, 132, 26-33.
Robert J. Stokes, Charlotte Gill.)2020). Innovations in Community-Based Crime Prevention, Springer Nature Switzerland AG 2020
Russ Hagar.)2007). Role of Judicial and Legal Sector Reforms in Business Environment Reform Programmes-A, Tanzanian Case Study, business environment.org/dyn/be/docs/152/Russ.pdf
Schot, J., & Steinmueller, W. E. (2018). Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. Research Policy, 47(9), 1554-1567.
Statista. (2019). https://www.statista.com/statistics/677955/autonomous-vehicle component-market-potential-by-segment-worldwide/. Supplier involvement in eco-innovation. The co-development of electric, hybrid and fuel cell technologies within the Japanese automotive industry, Antony Potter, Stephanie Graham- 2019
Taiwo, A. A. (2016). Technological Innovation and Crime Prevention: Implications for Effective Performance of Nigerian Police. The International Journal of Science & Technoledge, 4(4).
Taiwo, Akeem A. and Agwu, Professor Edwin, Technological Innovation and Crime Prevention: Implications for Effective Performance of Nigerian Police (2016). The International Journal of Science & Technoledge, Vol. 4, Issue 4 (April, 2016), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3122463
Tebaldi Edinaldo. (2013). Does Institutional Quality Impact Innovation? Evidence from Cross-Country Patent Grant Data, March 2013, Applied Economics 45(7):887-900
Tian, L., & Liu, J. (2010). Empirical analysis of energy prices in the research of the energy intensity. Journal of Natural Resources, 25(9), 1-6.
Tülüce, N. S., & Yurtkur, A. K. (2015). Term of strategic entrepreneurship and Schumpeter's creative destruction theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 720-728.
Van Alphen, K. (2011). Accelerating the Development and Deployment of Carbon–An Innovation System Perspective. Uitgeverij BOXPress, Oisterwijk.
Vanhaverbeke W (2006) The interorganizational context of open innovation. In: Open innovation: researching a new paradigm. Oxford University Press, Oxford, pp 205–219.
Veiga, P. M., Teixeira, S. J., Figueiredo, R., & Fernandes, C. I. (2020). Entrepreneurship, innovation and competitiveness: A public institution love triangle. Socio-Economic Planning Sciences, 72, 100863.
Villavicencio, G. J. D., & Didonet, S. R. (2015). Innovation: An Institutional Approach. Revista ESPACIOS| Vol. 36 (Nº 21) Año 2015.
Weible C (2007) An advocacy coalition framework approach to stakeholder analysis: understanding the political context of California marine protected area policy. J Publ Adm Res Theor 17:95–117
Williamson, O. E. (1998) The institutions of governance. The American Economic Review, 88 (2), pp: 75–79.
Woolthuis RK, Lankhuizen M, Gilsing V (2005) A system failure framework for innovation policy design. Technovation25:609–619
www.govindicators.org.The Worldwide Governance Indicators, 2019
Yang, Z., Chen, H., Du, L., Lin, C., & Lu, W. (2021). How does alliance-based government-university-industry foster cleantech innovation in a green innovation ecosystem? Journal of Cleaner Production, 283, 124559.
Ye Ze, Yuan WeiZhi, Li XiangQi. The trap of low electricity price: empirical research on the relationship between price level and economic development. China Industrial Economics, 2013; (11):44-56. 
Ye, Z., Yuan, W., Li, K., & Li, X. (2014). Price Level Industrial Structure and Economic Development–Empirical Study Based on Chinese Provincial Panel Data. China Soft Science (in Chinese), 10, 25-36.
Ziblatt, D. (2006). How did Europe democratize? World Politics, 58(2), 311-338.