بررسی ضرورت فهم عمیق‌تر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

4 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

زمینه مطالعاتی مدیریت استراتژیک با سرعت رشدی چشمگیر، در طول حدود هفت دهه، به یک حوزه دانشی مستقل تبدیل شده است. این رشد سریع در کنار تمایل اجتماع علمی مدیریت استراتژیک به ارزیابی حوزه دانشی خود، توجه برخی از پژوهشگران را به مطالعه درباره حوزه دانشی مدیریت استراتژیک جلب کرده است. این پژوهش برای فهم عمیق‌ تر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک صورت گرفته است. بدین منظور با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش مرور نظام‌ مند در پایگاه‌ علمی اسکوپوس، پس از غربال گری، 83 مقاله مهم منتشر شده در مجلات انگلیسی زبان در بازه زمانی 1950 تا 2020 برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند. نتایج بررسی‌ ها به تفکیک در قالب حوزه‌ های دانشی زیر بنا و همسایه در مدیریت استراتژیک، مکاتب و رویکرد ها، موضوع و طبقه‌ بندی‌ ها و همچنین دامنه واژگان آن قابل اشاره است که به تفصیل کامل در خود مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the need for deep understanding of body of knowledge for strategic management

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
  • Vahid Khashei Varnamakhasti 2
  • Mahdi Haghighi kaffash 3
  • Mahdi Elyasi 4
1 PhD. Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 Associate professor of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
3 Associate professor of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
4 Associate professor of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
چکیده [English]

The field of strategic management studies has grown rapidly over the course of nearly seven decades into an independent field of knowledge. This rapid growth, along with the desire of the strategic management scientific community to evaluate its field of knowledge, has attracted the attention of some researchers to study the field of strategic management knowledge. This research has been done for a deep understanding of the knowledge body of strategic management. For this purpose, after screening, 83 important articles published in English language journals in the period 1950 to 2020 were selected for data extraction by qualitative research method and systematic review method in Scopus scientific database. The results of the studies can be mentioned separately in the form of infrastructure and neighboring knowledge areas in strategic management, schools, and approaches, subject, and classifications, as well as its vocabulary, which is presented in detail in the the my article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • strategic management
  • body of knowledge
  • systematic review
اسگندری، کریم، عرفای جمشیدی، شیدا، عرفای جمشیدی، شادی، رمضانی، مجتبی، (1400)، «نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی)»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره 21، شماره 3، ص 69-51 
اعرابی، سیدمحمد، دهقان، نبی الله، (1390)، «روش‌های تحقیق در مدیریت راهبردی»، راهبرد، شماره 60، ص 216-193
بنی‌اسد، رضا، باقری‌میبدی، مهدی، بلادیان، سیدمصطفی، (1397)، «مطالعه نگاشت سیستماتیک پژوهش‌های مدیریت راهبردی در نشریات علمی–پژوهشی منتخب کشور: شناسایی خلأهای پژوهشی و رهنمود‌هایی برای پژوهش‌های آینده»، پژوهش های مدیریت راهبردی، دوره 24، شماره 71، ص 64-31
بنی اسد، رضا، (1390)، «مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی»، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
حاجی ‌پور، بهمن، ناجی، ماجد، (1390)، «گونه‌شناسی شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 5، شماره 1، ص 124-99
حمیدی‌زاده، محمدرضا، گلدسته، اکبر، سلیمان زاده، الهه، (1400)، «تبیین الگوی توسعه رویکرد استاد-شاگردی در تسهیم دانش ضمنی» مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 12، شماره 46، ص 113-87
حیدری، علی، والی پور، علیرضا، (1396)، «پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‌های علمی پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا 1393»، مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 1، ص 102-83
خاشعی ورنامخواستی، وحید، صبور ابوانی، الهام سادات، (1400)، «رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه‌های مدیریت استراتژیک»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره 21، شماره 3، ص 125-97
خاشعی ورنامخواستی، وحید، طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین، اسدی خانقاه، شیرین، (1397)، «تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان»، سیاست نامه علم و فناوری، دوره 8، شماره ، ص 49-33
خدادادحسینی، سید حمید، حمیدی زاده، محمدرضا، حسینی، سید محمود، کسایی، مسعود، لشکربلوکی، مجتبی، (1390)، «طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت»، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 2، شماره 5، ص 109-83
خلیلی، رضا، (1392)، «تحول تاریخی-گفتمانی مفهوم استراتژی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 15، شماره 58، ص 142-109
خلیلی، رضا، (1385)، «ایدئولوژی و استراتژی؛ نسبت‌سنجی مفهومی نگرش ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 9، شماره 34، ص 789-759
دیوید، فردآر، (1395)، «مدیریت استراتژیک»، ترجمه سیدمحمد اعرابی و محمد تقی زاده مطلق، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی. 
رحمان سرشت، حسین، طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین، روحانی راد، شاهین، (1398)، «تحلیل شبکه‌های همکاری علمی پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 23، شماره 3، ص 29-1
رحمان سرشت، حسین، (1383)، «مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه‌پردازان»، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
رنجبریان، رسول، (1400)، «نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره 21، شماره 3، ص 147-127
سالم قهفرخی، امین، یوسفی، الهه، (1400)، «آیا استراتژی مبتنی بر اعصاب از طریق پارادیم معرفت شناختی می‌تواند باعث پیشرفت مدیریت استراتژیک شود؟»، نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دوره 6، شماره 3، ص 46-29
سلامی، سید رضا، شجاعی، سیدمحمدحسین، طباطباییان، سید حبیب‌اله، بامداد صوفی، جهانیار، (1395)، «مدیریت فناوری: شکل‌گیری و تطور یک حوزه دانشی»، مدیریت نوآوری، دوره 5، شماره 1، ص 82-53
شهسواری، امیر، علم الهدی، جمیله، (1398)، «روش‌شناسی پژوهش مروری و نقش آن در تولید دانش: توسعه یک گونه‌شناسی»، روش شناسی علوم انسانی، دوره 25، شماره 98، ص 105-79
طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین، خاشعی ورنامخواستی، وحید، (1400)، «واکاوی سیر تطور استراتژی»، سیاست نامه علم و فناوری، دوره 11، شماره 2، ص 123-97
طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین، روحانی راد، شاهین، (1396)، «مروری بر ابزارهای استراتژی منتشر شده در مجلات مهم، طی 25 سال اخیر»، سیاست‌نامه علم و فناوری، دوره 7، شماره 1، ص 77-55
طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین، روحانی راد، شاهین، (1396)، «مروری بر حوزه‌های تحقیقاتی مدیریت استراتژیک»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران
عبدخدایی، زهرا، طیوری، امیر، (1398)، «تفاوت‌های مرور روایتی و مرور نظام‌مند»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 19، ص 168-166
علی‌احمدی، علیرضا، فتح‌الله، مهدی، تاج‌الدین، ایرج، (1382)، «نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک (رویکردها، پارادایم‌ها، مکاتب و ...)»، تهران، انتشارات تولید دانش
غفاریان، وفا، کیانی، غلامرضا، (1380)، «استراتژی اثربخش»، تهران، نشر فرا
قربانی زاده، وجه الله، (1393)، «روش تحقیق فراتحلیل»، تهران، انتشارات بازتاب
کامینگز، استیون، (1395)، «بازآفرینی استراتژی، نقد و بررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت»، ترجمه سهراب خلیلی‌شورینی، تهران، یادواره کتاب، چاپ سوم
لینچ، ریچارد، (1397)، «مدیریت استراتژیک»، ترجمه وحید خاشعی و فاطمه زرگران، تهران، انتشارات فوژان
محمدی نسب، مهدی، (1397)، «مبنای انسان شناسی مدیریت راهبردی»، دوازدهمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک، تهران
وتینگتون، ریچارد، (1391)،«چیستی راهبرد»، ترجمه بهمن حاجی پور و ماجد ناجی، تهران، انتشارات سمت
ولیان، علیرضا، مظلومی، نادر، (1398)، «چارچوب نظری پژوهش‌های تصمیم‌گیری در اجرای استراتژی با رویکرد علوم اعصاب شناختی»، شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران 
 
Adobor, H. (2020), Open strategy: role of organizational democracy, Journal of Strategy and Management, 13)2(, 310-331.
Almeida, F., (2021), Open-Innovation Practices: Diversity in Portuguese SMEs. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(3), 1-19
Ansoff, I., (1965), Corporate Strategy, Harmondsworth: Penguin
Anwar, J., Hasnu, S.A.F., Butt, I., Ahmed, N., (2021), Miles and Snow Typology: most influential journals, articles, authors and subject areas, Journal of Organizational Change Management, 34)2(, 385-402.
Arefyeva, O., Prokhorova, V., Chebanova, N., Khaustova, V., & Mushnikova, S., (2018), Opening theory as an innovative model of the development strategy of industrial companies, International Journal of Engineering & Technology, 7(4), 387-392.
Argyres, N.S., De Massis, A., Foss, N.J., Frattini, F., Jones, G., Silverman, B.S., (2020), History-informed strategy research: The promise of history and historical research methods in advancing strategy scholarship, Strategic Management Journal, 41, 343-368.
Asiaei, K., Rezaee, Z., Bontis, N., Barani, O. and Sapiei, N.S., (2021), Knowledge assets, capabilities and performance measurement systems: a resource orchestration theory approach, Journal of Knowledge Management
Azar, O.H., Brock, D.M., (2008), A citation-based ranking of StrategicManagement journals, Journal of Economics and Management Strategy, 17(3), 781-802.
Barnard, C., (1938), The function of the executive, Boston, Harvard University Press
Barney, J.B., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17(1), 99-120.
Becerra, M., (2009), Theory of the Firm for Strategic Management: economic value analysis, United Kingdom, Cambridge University Pres
Bogner, W. C, Thomas, H., (1993), The Role of Competitive Groups in Strategy Formulation: A Dynamic Integration of Two Competing Models, Journal of Management Studies, 30(1), 51-67
Bolinger, M.T., Josefy, M.A., Stevenson, R., Hitt, M.A., (2021), Experiments in Strategy Research: A Critical Review and Future Research Opportunities, Journal of Management
Brundin, E., Liu, F., Cyron, T., (2021), Emotion in strategic management: A review and future research agenda, Long Range Planning
Burns, T., Stalker, G.M., (1961), The Management of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
Camerer, C.F., (1991), Does Strategy Research Need Game Theory, Strategic Management Journal, 12, 137-152.
Cenamor, J., Frishammar, J., (2021), Openness in platform ecosystems: Innovation strategies for complementary products, Research Policy, 50(1), 1-15.
Chaffee, E. E. (1985), “Three Models of Strategy”, The Academy of Management Review, 10(1), 89-98.
Chandler, A.D., (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, Cambridge, MIT Press
Chikán, A., Czakó, E., Kiss-Dobronyi, B., Losonci, D., (2022), Firm competitiveness: A general model and a manufacturing application, International Journal of Production Economics, 243
De Gooyert, V., Rouwette, E., & Van Kranenburg, H. (2019). Interorganizational Strategizing. Cambridge Handbook of Open Strategy. 106-120.
Deken, F., Berends, H., Gemser, G., & Lauche, K. (2018). Strategizing and the initiation of interorganizational collaboration through prospective resourcing. Academy of Management Journal, 61(5), 1920–1950.
Donaldson, L., (1990), The Ethereal Hand: Organizational Economics and Management Theory, The Academy of Management Review, 15(3), 369-381.
Felin, T., Foss, N., (2005), Strategic organization: a field in search of micro-foundations, Strategic Organization, 3, 441-455.
Furrer, O., Thomas, H.A., Goussevskaia, A., (2008), The structure andevolution of the strategic management field: a content analysis of 26 years of strategic management research, International Journal of Management Reviews, 10 (1), 1-23
García-Merino, T., Santos-Álvarez, V., (2009), Characterizing the top journals in strategic management: orientation, style, originality, and readability, Journal of Scholarly Publishing, 40(4), 420-439.
Gholamzadeh Chofreh, A., Ariani Goni, F., Klemeš, J., Seyed Moosavi, M., Davoudi, M., Zeinalnezhad, M., (2021), Covid-19 shock: Development of strategic management framework for global energy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 139
Goldenstein, J., Walgenbach, P., (2019), An Institutional Perspective on Open Strategy: Strategy in World Society. Cambridge Handbook of Open Strategy, 289-304.
Grant, R. M., (2016), Contemporary strategy analysis: Text and cases edition, John Wiley & Sons
Grant, R.M., (1996), Towards a knowledge-based theory of the firm, Strategic Management Journal, 17 (Winter special issue), 109-122.
Gray, Colin S., (1999), Modern Strategy, New York: Oxford University Press.
Guerras-Martín, L.A., Ronda-Pupo, G.A., (2013), Strategic management journal. In: Augier, M., Teece, D.J. (Eds.), The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management. Palgrave Macmillan, Houndmills
Guerras-Martín, L.A., Madhok, A. and Montoro-Sánchez, A., (2014), The evolution of strategic management research: Recent trends and current directions, Business Research Quarterly, 17(2), 69-76.
Hammoudi, A., Daidj, N., (2018), Game Theory Approach to Managerial Strategies and Value Creation, Wiley Online Library
Hitt, M.A., Freeman, R. E., Harrison, J.S., (2005), Blackwell Publishers
Hofer, C.W., Schendel, D., (1978), Strategy Formulation: Analytical Concepts. West Publishing Company, St. Paul et al
Hoskisson, R. E., Wan, W. P., Yiu, D., Hitt, M. A., (1999), Theory and research in strategic management: Swings of a pendulum, Journal of management, 25(3), 417-456
Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976), Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360
Kline, P., Petkova, N., Williams, H., Zidar, O., (2019), Who profits from patents? Rent-sharing at innovative firms, The Quarterly Journal of Economics, 134, 1343-1404.
Koseoglu, M.A., Parnell, J., (2020), The evolution of the intellectual structure of strategic management between 1980 and 2019, Journal of Strategy and Management, 13(4), 503-534.
Koseoglu, M.A., (2016), Growth and Structure of Authorship and Co-Authorship Network in the Strategic Management Realm: Evidence from the Strategic Management Journal, BRQ Business Research Quarterly, 19(3), 153-170.
Krishnan, A., (2009), What are academic disciplines: Some observations on the Disciplinarity vs. Interdisciplinarity Debate. Working paper, ESRC- National Centre for Research Methods. Universitty of Southhampton
Lauriol, J. (1997), “Une analyse des representations de la strategie et de son management dans la production”, ouvrages en langue francaise Management International, 2)1(, 51-66.
Lawrence, P., Lorsch, J., (1967), Organization and Environment: Man-aging Differentiation and Integration, Irwin, Homewood.
Lynch, R., (2011), Strategic Management, Prentice Hall, Six edition
Mainardes, E.W., Ferreira, J.J., Raposo, M.L., (2014), Strategy and strategic management concepts: are they recognised by management students? Ekonomie a Management, 17(1), 43-61
Makadok, R., Burton, R., Barney, J., (2018), A practical guide for making theory contributions in strategic management, Strategic Management Journal, 39(6), 1530–1545
March, J.G., Simon, H.A., (1958), Organizations, Wiley, New York
Mertens, D., (2014), Literature Review and Focusing the Research. In D. Mertens methods. Journal of Health Services Research & Policy, 10, 45-53.
Mishra, S., Mohanty, B., (2020), Approaches to strategy formulations: A content analysis of definitions of strategy, Journal of Management & Organization, 1-28
Mishra, S., Mohanty, B., Mohanty, A., Dash, M., (2017), Adoption of Content Analysis Technique for Tracking Evolution of Strategy, International Journal of Economic Research, 14(10), 7-18
Mintzberg, H. (1973), “Strategy-Making in Three Modes”, California Management Review, Vol. XVI, No. 2, 44-53.
Mintzberg, H. (1987), “Crafting Strategy”, Harvard Business Review, 65(4), 66-75.
Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (1998), Strategy Safari, New York: Prentice Hall.
Molina-Azorín, J.F., (2014), Microfoundations of strategic manage-ment: toward micro-macro research in the resource-based theory, Business Research Quarterly, 17 (2), 102-114
Murcia, N.S., Ferreira, A.F., Ferreira, J.M., (2022), Enhancing strategic management using a “quantified VRIO”: Adding value with the MCDA approach, Technological Forecasting and Social Change, 174,
Nag, R., Hambrick, D.C., Chen, M.J., (2007), What is strategic management, really, Inductive derivation of a consensus definitionof the field, Strategic Management Journal, 28, 935-955.
Nerur, S.P., Rasheed, A.A., Natarajan, V., (2008), The intellectualstructure of the strategic management field: an author co-citation analysis, Strategic Management Journal, 29(3), 319-336.
Norris, M., Oppenheim, C., (2007), Comparing alternatives to the Web of Science
for coverage of the social sciences’ literature, Journal of Informetrics, 1(2),
161-169
O'Shannassy, T., (2001), Lessons from the evolution of the strategy paradigm, Journal of the Australian and New Zealand Academy of Management, 1(7), 25-37
Pettigrew, A.M., (1992), The Character and Significance of Strategy Process Research, Strategic Management Journal, 13(52), 5-16.
Porter, M. E. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Firms, New York, Free Press and Macmillan
Powell, T.C., (2003), Research Notes and Commentaries Strategy without Ontology, Strategic Management Journal, 24, 285–291.
Powell, T.C., Lovallo, D., Fox, C.G., (2011), Behavioral strategy, Strategic Management Journal, 32, 1369-1382.
Power, D. J., Gannon, M. J., McGinnis, M. A., and Schweiger, D. M., (1986), Strategic Management, Reading, MA: Addison-Wesley
Ramos-Rodríguez, A.R., Ruiz-Navarro, J., (2004), Changes in theintellectual structure of strategic management research: a bibliometric study of the Strategic Management Journal 1980-2000, Strategic Management Journal, 25, 981-1004.
Reger, R. K., Huff, A. S., (1993), Strategic Groups: A Cognitive Perspective, Strategic Management Journal, 14,103-124
Ridei, N., Pavlenko, D., Plakhotnik, O., Gorokhova, T., Popova, A.(2019), Concept of forming the company innovation strategy, Academy of Strategic Management Journal, 18(1), 1-6.
Rodrigues, M., Alves, M., Oliveira, C., Vale, J., Silva, R., (2021), The Impact of Strategy, Environment, and the Management System on the Foreign Subsidiary: The Implication for Open Innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 51.
Ronda-Pupo, G.A., Guerras-Martin, L.A., (2010), Dynamics of the scientific community network within the strategic management field through the Strategic Management Journal 1980-2009: the role of cooperation, Scientometrics, 85(3), 821-848.
Ronda-Pupo, G.A., Guerras-Martin, L.A., (2012), Dynamics of the evolution of the strategy concept 1962-2008: a co-word analysis, Strategic Management Journal, 33 (2), 162-188
Rosenberg Hansen, J., Ferlie, E., (2016), Applying strategic management theories in public sector organizations: Developing a Typology, Public Management Review, 18(1), 1-19
Rumelt, R.P., (1991), How Much Does Industry Matter? Strategic Management Journal 12: 167-85
Rumelt, R. P., Schendel, D., & Teece, D. J. (1991). Strategic management and economics, Strategic Management Journal, 12, 5–29.
Rumelt, R.P., Schendel, D., Teece, D.J., (1994), Fundamental Issues in Strategy: a Research Agenda, Boston, Mass, Harvard Business School Press.
Sahin, M., (2017), A holistic approach to new competitive landscape analysis for better strategy creation and decision making in SMEs: a process model (Bachelor's thesis, University of Twente)
Saloner, G., (1991), Modeling, Game Theory, and Strategic Management, Strategic Management Journal, 12, 119-136.
Saridag, A., (2021), The Role of Strategic Management in Economic Cycles of Family Enterprises in the Process of Institutionalization, Open Journal of Business and Management, 9, 527-535.
Seidl, D., Krogh, G.V., Whittington, R, (2019). Defining Open Strategy: Dimensions, Practices, Impacts, and Perspectives. Cambridge Handbook of Open Strategy, 9–26.
Selznick, P., (1957), Leadership in administration, Berkeley
Schendel, D., (1994), Introduction to the Summer 1994 special issue on strategy: search for new paradigms, Strategic Management Journal, Summer Special Issue 15, 1–3.
Schoder, D., Schlagwein, D., Fischbach, K., (2019), Open Resource-Based View (ORBV): A Theory of Resource Openness, International Conference on Information Systems (ICIS), Germany.
Singer, A.E., (2010), Strategy as Metatheory, Integral Review: A Transdisciplinary & Transcultural Journal for New Thought, Research, & Praxis, 6(3)
Stacey, R., (1993), Strategic Thinking and the Management of Change, London, Kogan Page
Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A., (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal 18: 509-34
Vuorinen, T., Hakala, H., Kohtamäki, M. and Uusitalo, K., (2018), Mapping the Landscape of Strategy Tools: A Review on Strategy Tools Published in Leading Journals within the Past 25 Years, Long Range Planning, 51(4), 586-605.
Wang, C.L., Ahmed, P.K., (2007), Dynamic capabilities: a review and research agenda, International Journal of Management Reviews, 9(1), 31-51.
Wang, Q., Waltman, L. (2016). Large-scale analysis of the accuracy of the journal classification systems of Web of Science and Scopus. Journal of Informetrics, 10(2), 347-364.
Weber, L., Mayer, K., (2014), Transaction cost economics and the cognitive perspective: Investigating the sources and governance of interpretive uncertainty, Academy of Management Review, 39(3), 344-363.
Wernerfelt, B., (1984), A resource-based view of the firm, Strategic Management Journal, 5(2), 171-180
Whittington, R. (2019). Opening strategy: Professional strategists and practice change, 1960 to today. Oxford: Oxford University Press.
Whittington, R. (2001), What is Strategy and does it matter? London: South- Western CENGAGE Learning
Williamson, O.E., (1985), The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. Free Press, New York.
Zanin, F., Lusiani, M. & Bagnoli, C. (2020), The swinging role of visualization in strategic planning, Journal of Management and Governance, 24, 1019–1054.
Zvi, M., Chung, K.C., (2007), Systematic Reviews: A Primer for Plastic Surgery Research, Plastic and Reconstructive Surgery, 120(7), 1834-1841.