دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تیر 1401، صفحه 1-305 
بررسی ضرورت فهم عمیق‌تر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک

صفحه 109-145

10.22034/jiba.2021.48294.1779

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ مهدی الیاسی