بین‌المللی‌سازی یکباره یا تدریجی؟ موردکاوی فرآیند بین‌المللی‌سازی سه کسب‌وکار دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه

2 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مراجعه به مدلهای بین‌المللی‌سازی رایج دنیا و نیز مشاهده فرآیند کلی آن، حاکی از تفاوتهای عمده در این مدل‌ها و مسیر پیش‌روی شرکت‌ها برای طی این فرآیند است، به نحوی که می‌توان بین‌المللی‌سازی به صورت سنتی و تدریجی را در یک سوی طیف و تولد شرکت‌ بین‌المللی از ابتدا، موسوم به بین‌المللی‌سازی یکباره را سوی دیگر طیف بین‌المللی‌سازی دانست. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی تجربه فرآیند بین‌المللی‌سازی سه شرکت‌ دانش‌بنیان ایرانی، مشابهت و افتراق آن را با مدل‌‌های یادشده بررسی نماییم.

برای تحلیل مذکور، پس از بررسی مبانی نظری، از اطلاعات مستخرج از مطالعه موردی فرآیند بین‌المللی‌سازی سه شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت در طول ده سال استفاده گردید. در ادامه، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا در قالب بیست گام بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها در چهار دسته کلی استخراج شد. پس از تایید چارچوب توسط گروه کانونی، پرسشنامه‌ای با استفاده از گام‌های شناسایی‌شده طراحی و در اختیار 46 خبره فعال در حوزه بین‌المللی‌سازی قرار گرفت. خروجی تحلیل عاملی انجام شده در ادامه، مبین تأیید ابعاد چارچوب پیشنهادی توسط خبرگان است.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فرآیند بین‌المللی‌سازی در محدوده مورد مطالعه، به مدل‌های سنتی و گام‌به‌گام نزدیک‌تر بوده و قابل تفکیک به چهار مرحله کلی می‌باشد که می‌توان آن را در مراحل توانمندسازی، صادرات آزمایشی، صادرات منظم و فعال در حوزه بین‌الملل توصیف کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Born global or incremental internationalization? Case study of the internationalization process of three knowledge-based businesses

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmadreza Alaei Tabatabaei 1
  • Mahdi Elyasi 2
  • Hessam ZandHessami 3
  • Taghi Torabi 4
1 PhD Candidate in Technology Management at Management and Economy Faculty at Islamic Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
2 Associate Professor at Management and Accounting Faculty at Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor at Management and Economy Faculty at Islamic Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
4 Associate Professor at Management and Economy Faculty at Islamic Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
چکیده [English]

Referring to the common internationalization models in the world and observing its general process, indicates the main differences in these models and the way forward of companies for this process, so that incremental internationalization and born global companies can be seen in two heads of internationalization spectrum. In this article, while examining the experience of the internationalization process of the three Iranian knowledge-based companies, we are supposed to investigate its similarities and differences in compare to the mentioned models.

For the mentioned analysis, after examining the theoretical foundations, the information extracted from the case study of the internationalization process of three knowledge-based companies active in the field of health during ten years was used. Then, the conceptual framework of the research was extracted using the content analysis technique in the form of twenty steps of internationalization of companies in four general categories. After the approval of the framework by the focus group, a questionnaire using the identified steps was designed and provided to 46 experts in the field of internationalization. The output of the factor analysis performed afterwards indicates the confirmation of the dimensions of the proposed framework by the experts.

The results show that the process of internationalization in the research are is closer to traditional or incremental models and can be divided into four general stages that can be described in the stages of empowerment, pilot exports, regular and active exports in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • Stages of internationalization
  • Knowledge-based Company
  • Small and medium enterprises
اسماعیل‌پور، رضا؛ سلیمانی، رضا؛ اکبری، محسن؛ ابراهیم‌پور، مصطفی. (1399) طراحی الگوی راهبردی بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی . 108-83، (1) 3؛  doi: 10.22034/jiba.2020.10382
تاج‌الدین، مهدی؛ طالبی، کامبیز؛ رستگار، عباس‏علی؛ سمیع‌زاده، مهدی (1391) ارتباط بین نوع استراتژی‏های کسب‏وکاری مورد استفاده در شرکت‏های کوچک ‏و متوسط و بین‏المللی‏شدن آنها؛ مدیریت بازرگانی  4(1), 19-38. doi: 10.22059/jibm.2012.28611
حسینی، میرزاحسن؛ موسوی، سیدمحمدجواد؛ اشرفی سلطان احمدی، مجتبی؛ خاوری، سحر (1398). عملکرد صادراتی کسب‌وکارهای دانش بنیان، الگویی جهت تبیین نقش هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری راهبردی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی , 2(1), 221-242. doi: 10.22034/jiba.2019.9142
دهدشتی شاهرخ، زهره. (1386). مدلهای ورود به بازارهای بین‌المللی؛ فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول؛ 118-95؛ (55) 18
رضوانی، مهران؛ امین شکروی، نگار؛ رضائی، مرضیه. (1400). شناسایی تأثیر قابلیت‌های پویا بر اتخاذ و موفقیت استراتژی‌های بین المللی‌سازی (مورد مطالعه: شرکت کاشی مرجان؛  نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بینالمللی؛  65-43 (1) 4؛ doi: 10.22034/jiba.2021.42036.1529
زارعی، بهروز؛ مرجوی، علی (1397). بین‌المللی‌سازی راهبردی در بنگاه‌های دانش‌بنیان جدید در ایران: موردکاوی فرآیندی با هدف خلق دانش کاربردی. سیاست علم و فناوری ,11(2), 29-46. doi: 10.22034/jstp.2018.10.2.539482
علائی‌طباطبائی، سیداحمدرضا؛ الیاسی، مهدی؛ زندحسامی، حسام؛ ترابی، تقی (1400). یک تحلیل کارکردی-ساختاری از سیاست‌های بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان.  فصلنامه سیاست علم و فناوری؛ سال چهاردهم، شماره 3؛  doi: 10.22034/jstp.2021.14.3.1382
فرج شوشتری‌پور، حمیدرضا (1395)، درآمدی بر روش تحقیق مطالعه موردی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، Shiraz،https://civilica.com/doc/582713
گزارش باشگاه صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ پائیز 1400.
 
Ahokangas, P. (1998), “Internationalization and resources: an analysis of processes in Nordic SMSs”, doctoral dissertation, Universitas Wasaensis, Vaasa.
Barney, J., Wright, M. and Ketchen, D.J. Jr (2001), “The resource-based view of the firm: ten years after 1991”, Journal of Management, Vol. 27 No. 6, pp. 625-41.
Bell, J., McNaughton, R., Young, S., & Crick, D. (2003). Towards an integrative model of small firm internationalisation. Journal of International Entrepreneurship, 1(4), 339–362.
Briony J. Oates (2006), Researching Information System and Computing, Thousand OAKS, CA, Sage
Buckley, P. J. (2011). Globalization and the global factory. Edward Elgar Publishing.
Cavusgil, S. T., & Knight, G. (2015). The born global firm: An entrepreneurial and capabilities perspective on early and rapid internationalization. Journal of International Business Studies, 46(1), 3-16.
Chetty & Campbell-Hunt (2004), Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization.
European Commission. (2014). Supporting the Internationalisation of SMEs
Herreros, S., Inoue, K., Mulder, N., & CEPAL, N. (2018). Innovation and SME internationalization in Korea and Latin America and the Caribbean: Policy experiences and areas for cooperation.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1990). The mechanism of internationalization. International Marketing Review, 7(4), 11–24.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1977). The internationalization process of the firm – a model of knowledge development and increasing foreign market commitment. Journal of International Business Studies, 8(1), 23–32.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies, 40, 1411–1431.
Jones, M.V./Coviello, N.E. (2005): Internationalisation: Conceptualizing an Entrepreneurial Process of Behaviour in Time. Journal of International Business Studies, 36, 3, 284- 303.
Kalinic, I., & Forza, C. (2012). Rapid internationalization of traditional SMEs: Between gradualist models and born globals. International Business Review, 21,
Kanda, W, Mejia-Dugand, S and Hjelm, O., (2015) Governmental Export Promotion Initiatives: Awareness, Participation, and Perceived Effectiveness among Swedish Environmental Technology Firms. Journal of Cleaner Production, 98, 222-228
Knight, G. A., & Liesch, P. W. (2016). Internationalization: From incremental to born global. Journal of World Business, 51(1), 93-102.
Nieto, M.J./Fernández, Z. (2006): The role of information technology in corporate strategy of small and medium enterprises. Journal of International Entrepreneurship, 3, 4, 251- 262.
Nowiński, W., & Rialp, A. (2013). Drivers and strategies of international new ventures from a Central European transition economy. Journal for East European Management Studies, 191-231.
Oaths Briony J. (2006), Researching Information Systems and Computing, Thousand OAKS, CA, Sage
OECD (2018). Fostering SMEs’ participation in global markets: Final report. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development.
Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (2005). Defining international entrepreneurship and modelling the speed of internationalization. Entrepreneurship Theory & Practice, 29(5), 537–553.
Revindo, M. D. (2017). Internationalisation of Indonesian SMEs: A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at Lincoln University (Doctoral dissertation, Lincoln University).
Ruzzier, M., Hisrich, R. D., & Antoncic, B. (2006). SME internationalization research: past, present, and future. Journal of small business and enterprise development.
Sasu, E. (2019). Government Export Promotion Organisations and SME Internationalisation: A Case Study of Ghana's Non-traditional Export Sector (Doctoral dissertation, Edinburgh Napier University).
Uwe Flick (2006), Introduction to Qualitative Research, 3rd Edition,
Vahlne, J.E., I Ivarsson, and J. Johanson. )2011(. “The tortuous road to globalization for Volvo's heavy truck business: Extending the scope of the Uppsala model.” International Business Review 20(1):1–14.
Yin, R. K. (2003), Case Study Research. Design and Methods, 3rd Edition, Thousand OAKS, CA, Sage