طراحی چارچوب پیاده‌سازی بازاریابی دیجیتال بین‌المللی (مورد مطالعه: صنعت فرش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم ایران

3 کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

چکیده

درک عوامل مؤثر بر به‌کارگیری موفق بازاریابی دیجیتال بین المللی میتواند به ارتقای سودآوری شرکتهای صادرکننده فرش در سطح بین-الملل یاری رساند که علیرغم اهمیت آن تاکنون در مطالعات پیشین مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، هدف اصلی پژوهش، طراحی چارچوبی برای پیاده‌سازی بازاریابی دیجیتال بین‌المللی در صنعت فرش می‌باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، در ابتدا با رویکردی کیفی به مرور مطالعات و نیز مصاحبه با خبرگان جهت شناسایی ابعاد موفقیت بازاریابی دیجیتال بین‌المللی در صنعت فرش پرداخته شده است؛ سپس میزان اهمیت و اولویت هریک از ابعاد و زیرشاخص‌های شناسایی شده با استفاده از روش کمی تجزیه‌وتحلیل آنتروپی شانون تعیین شده است. روش نمونه‌گیری پژوهش، هدفمند (قضاوتی) می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده سه مقوله اصلی فرآیند بازاریابی دیجیتال بین‌المللی، محتوای بازاریابی دیجیتال بین‌المللی و زمینه بازاریابی دیجیتال بین‌المللی به ترتیب با اوزان 0.4078، 0.3672 و 0.2253 و نیز 11 مفهوم مهم برای هریک از مقولات بوده است که مقوله "فرایند بازاریابی دیجیتال بین‌المللی" حاوی مفاهیمی چون تجزیه‌وتحلیل موقعیت، شناسایی اهداف/ استراتژی، تاکتیک‌ها و اقدامات بعد ارزیابی و کنترل، مقوله "زمینه بازاریابی دیجیتال بین‌المللی" حاوی مفاهیم فناوری، افراد، استراتژی و در نهایت مقوله "محتوا بازاریابی دیجیتال بین‌المللی" شامل مفاهم توزیع، قیمت، محصول و ترفیع می باشد. در بین مفاهیم بازاریابی دیجیتال بین المللی در صنعت فرش، بیشترین اولویت به ترتیب بر مفاهیم تجزیه وتحلیل موقعیت (وزن: 0.1498)، ترفیع (وزن:0.1368 ) و فرموله سازی اهداف/ استراتژی (وزن: 0.1016) در بین یازده مفهوم بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a new framework for implementing international digital marketing (Case study: The Carpet Industry)

نویسندگان [English]

  • Mona Jami Pour 1
  • Mohammad Talari 2
  • Raziyeh Bashkar 3
1 Associate professor, Business Department, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
2 Assistance professor, Business Department, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
3 MA of international Marketing, Faculty of Management, Hazrate Masoumeh University, Qom, Iran
چکیده [English]

Understanding the factors affecting international digital marketing successful use can help increase the profitability of carpet exporting companies internationally. Despite its importance, it has not been considered in previous studies. Therefore, main purpose of this study is to design a framework for implementing international digital marketing in the carpet industry. In order to achieve the goal of the research, a qualitative approach using interviews with experts was applied to identify the dimensions of international digital marketing success in the carpet industry; Then, the importance and priority of each of the identified dimensions and indices are determined using the quantitative method of Shannon entropy analysis. The research sampling method is purposeful (judgmental). Findings indicate the three main categories including international digital marketing process, international digital marketing content and international digital marketing context with weights of 0.4078, 0.3672 and 0.2253 respectively and also 11 important concepts for each category. The category "international digital marketing process" contains concepts such as position analysis, goal / strategy identification, tactics and measures after evaluation and control, the category "international digital Marketing context" contains the concepts of technology, people, strategy and Finally, the category "international digital marketing content " includes the concepts of place,, price, product and promotion. Among the concepts of international digital marketing in the carpet industry, the highest priority was given to the concepts of position analysis (weight: 0.1498), promotion (weight: 0.1368) and goal / strategy formulation (weight: 0.1016) among other concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Marketing
  • International Marketing
  • Carpet Industry
  • Shannon Entropy
جعفرپور، فرامرز، قربانی، علی، جعفرپور، فرزانه، (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی فرش دستباف ایران، چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، تاکستان، مؤسسه آموزش عالی تاکستان.
دعایی، حبیب الله، و بی­غم، زینب، (1394). امکان­سنجی پیاده­سازی بازاریابی الکترونیکی در بازار فرش دستباف استان فارس. تحقیقات بازاریابی نوین، 5(1)،20-1.

سنجریان، زهرا، طغرایی، محمدتقی، میرواحدی، سیدسعید، (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت­های کارآفرینانه صادرات فرش دستباف ایران (مطالعه موردی: فرش دستباف اصفهان). بررسی­های بازرگانی، 77(14)، 39-29.

شاه­آبادی، ابوالفضل، و مقیمی، فائزه، (1397). تأثیر بازاریابی بین­الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران. بررسی­های بازرگانی، 16(91-90)، 56-40.
علی­بابایی، احمد، (۱۳۹۵). بررسی عوامل مؤثر بر صادرات فرش دستباف در سطح کشور، دومین همایش ملی پژوهش­های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
علی­زاده­ثانی، محسن، شجاعیان، امیر، (1393). شناسایی و اولویت­بندی عوامل موفقیت خوشه صنعتی فرش دست­بافت خراسان شمالی. گلجام، انجمن علمی فرش ایران، 25(10)، 100-85.
گلی، فاطمه، و یزدانی، ناصر، (۱۳۹۶). نقد و بررسی صادرات فرش دستباف مطالعه موردی شرکت فرشکده، دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و حسابداری، تهران، مؤسسه آموزش عالی صالحان.
مانیان، امیر، موسی­خانی، محمد، حسن­زاده، علیرضا، جامی­پور، مونا، (1393). طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی­های کسب­وکار: با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت فناوری اطلاعات، 6(2)، 332 -307.
ورمزیاری، حجت، رازانی، بهروز، مرادی، مصطفی، (1397). واکاوی چالش­ها و راهکارهای توسعه هنر صنعت فرش دستباف روستایی ایران؛ دستاوردهایی برای سیاست­گذاری. گلجام، انجمن علمی فرش ایران، 33(14)، 103- 83.
یزدانی، ناصر، شریفی، احسان، یزدانی­موحد، محمدحسن، (1396). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی بین­المللی شرکت­های صادراتی ایران. مدیریت کسب­وکار، 96(36)، 91-74.  
 
Ashraf, A. R., Thongpapanl, N., & Auh, S. (2014). The application of the technology acceptance model under different cultural contexts: The case of online shopping adoption. Journal of International Marketing, 22(3), 68-93.
Bala, M., & Verma, D. (2018). A critical review of digital marketing. M. Bala, D. Verma (2018). A Critical Review of Digital Marketing. International Journal of Management, IT & Engineering, 8(10), 321-339.
Busca, L, Bertrandias, L. (2020). A Framework for Digital Marketing Research: Investigating the Four Cultural Eras of Digital Marketing. Journal of Interactive Marketing, 49, 1-19.
Gulati, S., (2019).  Digital Marketing Strategies for Startups in India. InProceedings of 10th International Conference on Digital Strategies for Organizational Success 2019, 6 pages.

Jain.T.K. (2019). From Marketing to Digital Marketing: The Evergreen Profession for Executives. SSRN Journal.

Jami Pour, M., Jafari, S. M., & Vatanchiyan, V. (2020). What are the determinants of KM 2.0 adoption? A meta-synthesis of the literature. Knowledge Management Research & Practice, 18(4), 450-461.
Kannan, P. K. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 22-45. ‏
Kim, D., Choi, Ch., Jean, R., Cadogan, J. (2018). Ethno-national ties and international business opportunity exploitation: The role of environmental factors. International Business Review. 29(4), 101526.
Kim, J., Kang, S., & Lee, K. H. (2019). Evolution of digital marketing communication: Bibliometric analysis and network visualization from key articles. Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.043
Liu, S , Perry,P, Gadzinski,G.(2018). The implications of digital marketing on WeChat for luxury fashion brands in China. Brand Manag
Malik, A., Suresh, S., & Sharma, S. (2019). An empirical study of factors influencing consumers' attitude towards adoption of wallet apps. International Journal of Management Practice, 12(4), 426-442.
Malik, H., & Sharma, M. (2019). E-marketing as a tool to achieve competitiveness in travel trade industry. In Handbook of research on international travel agency and tour operation management (pp. 272–283).
Manyika, J., Lund, S., Bughin, J., Woetzel, J. R., Stamenov, K., & Dhingra, D. (2016). Digital globalization: The new era of global flows (Vol. 4). San Francisco, CA: McKinsey Global Institute.
Mathews, S., Bianchi, C., Perks, K. J., Healy, M., & Wickramasekera, R. (2016). Internet marketing capabilities and international market growth. International Business Review, 25(4), 820-830.
Nam, H., & Kannan, P. K. (2020). Digital Environment in Global Markets: Cross-Cultural Implications for Evolving Customer Journeys. Journal of International Marketing, 28(1), 28-47.‏
Pelsmacker, P., Tilburg, S., Holthof, Ch. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance. International Journal of Hospitality Management, 72, 47-55.
Petit, O., Velasco, C., &Spence, Ch. (2019). Digital Sensory Marketing: Integrating New Technologies Into Multisensory Online Experience. Journal of Interactive Marketing, 45, 42-61.
Purwar, Sh., (2019).  Digital Marketing: An Effective Tool of Fashion Marketing. In Proceedings of 10th International Conference on Digital Strategies for Organizational Success 2019, 6 pages.  
Roulston, K., (2001), “Data analysis and ‘theorizing as ideology”, Qualitative Research, 1(3): 279-302.
Senthilkumar, J, Aravinth. S.S, Gokulraj. J. Iyyanar, P., (2017.( A Trend Setting Integrated Digital Marketing Strategies for Business Promotions. InProceedings of the International Conference on Intelligent Computing Systems (ICICS 2017–Dec 15th-16th 2017) organized by Sona College of Technology, Salem, Tamilnadu, India 2017 Nov 15, 11 pages.      
Sharma, A, Sharma, S, Chaudhary, M. (2020). Are small travel agencies ready for digital marketing? Views of travel agency managers. Tourism Management, 79, 104078.
Stanoeva, I. (2019). Creating digital marketing curriculum for art management programs.  In 2ND CONFERENCE ON INNOVATIVE TEACHING METHODS (ITM 2017), pp. 28-29. 2017.
Talikotia, S .(2019). Digital Marketing: The Vital Vitamin for The Future Marketing, In Proceedings of 10th International Conference on Digital Strategies for Organizational Success.
Watson IV, G. F., Weaven, S., Perkins, H., Sardana, D., & Palmatier, R. W. (2018). International market entry strategies: Relational, digital, and hybrid approaches. Journal of International Marketing, 26(1), 30-60.‏
Yang, M. (2018). International entrepreneurial marketing strategies of MNCs: Bricolage as practiced by marketing managers. International Business Review, 27, 1045-1056.
Yang, M., Gabrielsson, P. (2017). Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective. Industrial Marketing Management, 64, 147-160.